Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 28 de setembre de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S¿excusen d¿assistir-hi el vicerector Eugeni Garcia, per motius de viatge, i la vicerectora Mercè Gambús.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l¿acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de juliol de 1998.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals
El Rector pren la paraula per excusar l¿absència del vicerector de Cooperació Exterior, per motius de viatge professional a l¿Argentina, i tot seguit inicia l¿exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):
¿ Amb l¿Ajuntament de Manacor.
¿ Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió d¿Esports i Joventut).
¿ Amb el Consell Insular de Mallorca (Comissió de Cultura i Patrimoni Històric).
¿ Amb la Conselleria de Presidència (DG de Relacions Exteriors) del Govern balear.
¿ Amb la Fundació Joan March.
¿ Amb la Fundació Joan March (primer protocol).
¿ Amb l¿Institute of Training, Research and Operational Consultancy for Tourism (Teheran).
¿ Amb la Universitat de Sherbrooke (Quebec).
Sobre el contingut dels convenis amb l¿Ajuntament de Manacor i el Consell Insular de Mallorca intervenen el professor Pere M. Deyà, el senyor Joan J. Mateos i el professor Bernat Sureda per demanar aclariments. Els contesten el vicerector de Relacions Institucionals, el Gerent i el Rector.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica de forma detallada la modificació de plantilla presentada a la Junta de Govern que afecta els departaments d¿Economia i Empresa, Dret Públic, Ciències de la Terra, Biologia i Ciències de l¿Educació.
A continuació el vicerector informa de la renúncia d¿una plaça de promoció via estructural de TU/CEU a CU (curs 1998-99), aprovada per la Junta de Govern el dia 31 de març de 1998, del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. El vicerector indica que la plaça esmentada, per tant, correspon al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General perquè ocupa el lloc següent en l¿ordre de prelació.
Se sotmet a votació el document de plantilla presentat, que s¿aprova per unanimitat (annex 2).

Punt 4: Curs d¿Especialista en Dret Penal i Ciències Penals
El vicerector d¿Ordenació Acadèmica explica, en primer lloc, el nou model de presentació dels cursos i màsters, elaborat per normalitzar-ne la presentació.
A continuació presenta el Curs d¿Especialista Universitari en Dret Penal i Ciències Penals, que promou el Departament de Dret Públic. Intervé la professora Maria Ballester en nom del Departament de Dret Públic per avalar el projecte esmentat.
Tot seguit intervé el senyor Joan J. Mateos per agrair l¿elaboració d¿un model de presentació. Així mateix demana per què es constata en el primer full del model l¿aprovació del Consell Social de les taxes acadèmiques per a l¿obtenció del títol dels ensenyaments. Li contesta el Rector (annex 3).
La Junta de Govern aprova per assentiment el curs presentat.

Punt 5: Curs de Salut Infantil
El vicerector d¿Ordenació Acadèmica explica que aquest màster té dues fases: la primera d¿especialista i la segona de màster, i que el promou el Departament de Psicologia (annex 4).
A continuació el vicerector dóna la paraula al senyor Jaume Rosselló, professor del Departament de Psicologia, que manifesta que el programa del Màster en Salut Infantil no ha estat aprovat pel Consell de Departament. A continuació intervé el professor Antoni Rodríguez per demanar informació documentada sobre els distints cursos de postgrau realitzats, en què s¿inclogui la dedicació del professorat i la possible incidència en les seves obligacions docents. També intervé el professor Pere M. Deyà.
La Junta de Govern, atès que el Consell de Departament de Psicologia no ha aprovat el curs indicat, acorda d¿ajornar aquest punt per a una propera sessió.

Punt 6: Canvi de denominació del Servei de Laboratori d¿Anàlisis i Assaigs
El Rector dóna la paraula al vicerector d¿Investigació, que recorda que el canvi de denominació del Servei de Laboratori d¿Anàlisis i Assaigs va quedar ajornat a la darrera sessió de la Junta de Govern perquè es poguessin presentar propostes de denominació. Atès que no s¿ha presentat cap proposta, se sotmet a votació l¿anterior, que s¿aprova per 36 vots a favor, cap en contra i 2 en blanc. Aleshores aquest servei passa a denominar-se Serveis Cientificotècnics.

Punt 7: Nomenament del senyor Josep Massot i Muntaner com a doctor honoris causa de la Universitat
El Rector explica el procés de nomenament del senyor Josep Massot i Muntaner com a doctor honoris causa de la Universitat realitzat fins a la data, que se sotmet a la consideració de la Junta de Govern. Tot seguit el Rector dóna la paraula al professor Joan Miralles, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, que destaca la persona del senyor Massot com a estudiós del patrimoni cultural. A continuació intervé el professor Miquel Duran, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que el destaca com a historiador, filòleg i editor. La professora Carme Bosch s¿adhereix a la proposta. Finalment el Rector manifesta que el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, el professor Perfecto Cuadrado, i la presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, Maria Barceló, li han fet arribar diversos escrits d¿adhesió a la proposta (annex 5).
Abans de sotmetre a votació la proposta de nomenament, el Rector fa un resum de la biografia del senyor Massot.
Finalment el Rector sotmet a votació la proposta i recorda que, de conformitat amb l¿article 21.2 dels Estatuts, per aprovar-la s¿exigeix el vot favorable d¿una majoria qualificada de tres cinquenes parts dels membres de la Junta de Govern. El resultat de la votació és de 37 vots a favor, 1 en blanc i un de nul, per tant, s¿aprova la proposta.

Punt 8: Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa
El Rector explica la motivació del nou reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa. La Secretària General fa una presentació d¿aquest reglament, en el qual s¿han incorporat criteris de racionalitat i la reforma de determinats aspectes del procediment, que afecten la proposta de nomenament i l¿ampliació de la legitimació; s¿hi introdueix l¿obligatorietat de tres cartes d¿adhesió i el certificat de l¿acta de la sessió de l¿òrgan col·legiat proposant on consti el vot favorable a la proposta de dues terceres parts dels seus membres, sense que els negatius superin el 10 per cent. Així mateix destaca la limitació quantitativa a tres doctors honoris causa per curs acadèmic, tret de casos excepcionals, i la qualitativa esmentada que es reflecteix a l¿acta de l¿òrgan col·legiat proposant (annex 6).
Per acabar, en destaca altres aspectes menors. A continuació s¿obre un torn de paraules en què intervenen el professor Antoni Rodríguez per fer notar que la Junta de Govern no figura com a òrgan legitimat per fer la proposta i que seria necessari establir terminis de presentació, el senyor Lluís Piña, que fa una observació a l¿article 10, relatiu a l¿excepcionalitat, i proposa que la votació de la Junta de Govern sigui secreta, i el professor Pere M. Deyà, que sol·licita que se suprimeixin els supòsits excepcionals. Els responen la Secretària General i el Rector.
El Rector sotmet a votació, en primer lloc, la possibilitat d¿eliminar l¿excepcionalitat als tres nomenaments per curs acadèmic: a favor de suprimir l¿excepcionalitat, 12 vots, en contra, 13 i 17 en blanc.
A continuació, el Rector sotmet a votació el Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa presentat a la Junta de Govern, inclosa l¿esmena presentada pel senyor Lluís Piña a l¿article 10, i s¿aprova per assentiment.

Punt 9: Informació del Consell Executiu
1. El Rector informa sobre:
a) El calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern per al proper curs 1998-99 (annex 7).
b) L¿estat actual del procés de reforma dels Estatuts. Així mateix fa una exposició de la seva incidència en els distints processos electorals que s¿han de dur a terme el proper curs.
c) La reunió amb el president de la CAIB.
d) La firma el proper dia 30 del conveni per a la integració dels estudis de Treball Social.
e) La preocupació en el si de la CRUE i del Consell d¿Universitats pel tema de l¿augment de les tarifes telefòniques, atesa la incidència d¿aquestes en l¿aplicació de les noves tecnologies a l¿ensenyament.
f) La recuperació d¿una partida corresponent a la matrícula de les famílies nombroses.
2. El vicerector de Relacions Institucionals informa de:
a) La resposta del conseller d¿Educació, Cultura i Esports a un escrit seu en què manifesta la seva preocupació per l¿oferiment d¿estudis universitaris que fa una acadèmia de Palma. En la resposta el conseller manifesta que ja ha iniciat l¿elaboració d¿un informe sobre el tema i que farà les actuacions que consideri més adients per resoldre l¿assumpte de la manera més ràpida i eficaç possible.
b) L¿acte d¿investidura de doctor honoris causa del senyor Josep Melià Pericàs, que tindrà lloc el proper dia 23 d¿octubre a l¿església parroquial d¿Artà, a petició del nou doctor honoris causa.
3. El vicerector d¿Ordenació Acadèmica informa del procés de matrícula mitjançant els sistema d¿automatriculació i posa de manifest l¿esforç del Servei de Càlcul i Informatització, el Servei d¿Alumnes i els centres.
4. La vicerectora d¿Alumnes i Campus informa sobre el document posat a l¿abast dels membres de la Junta de Govern relatiu a l¿Informe sobre les bústies de suggeriments per a la millora dels serveis de la UIB durant els dos primers mesos de funcionament (juliol i agost de 1998). A continuació explica els aspectes més destacats de l¿informe (annex 8).
5. El vicerector d¿Investigació informa sobre l¿obtenció d¿una acció especial de trenta-cinc milions de pessetes per pal·liar el fet que la UIB no ha estat considerada zona d¿Objectiu II.

Punt 10: Afers de tràmit
a) Col·laboradors.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laborador referent al senyor que s¿indica a continuació (annex 9):

¿ Senyor Miquel Antoni Beltran Munar com a col·laborador del Departament de Filosofia, per al curs 1998-99.

b) Visitants.
La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s¿indiquen a continuació (annex 9):

¿ Senyora Maria Lourdes Dos Anjos Pereira, de la Universitat Clàssica de Lisboa (Portugal), adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d¿un any, de l¿1 d¿octubre de 1998 al 30 de setembre de 1999, i nivell de retribució d¿ajudant d¿escola universitària.
¿ Senyor Ian Andrew Smallwood, de la Universitat de Sheffield (Regne Unit), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte de sis mesos, de l¿1 d¿octubre de 1998 al 30 de març de 1999, i nivell de retribució d¿ajudant d¿escola universitària.
¿ Senyor Joan Alfons Crespo Fernández, de l¿IES Egara (Barcelona), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de cinc mesos, de l¿1 d¿octubre de 1998 al 2 de febrer de 1999, i nivell de retribució de titular d¿escola universitària.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s¿indiquen tot seguit (annex 10):

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil : Anàlisi matemàtica III i anàlisi matemàtica

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil : Mètodes numèrics i modelització matemàtica

Departament : Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Genètica
Perfil : Genètica

d) Sol·licituds de canvi d¿àrea de coneixement.
La Junta de Govern acorda d¿informar favorablement sobre el canvi d¿àrea de coneixement de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial a Economia Aplicada del professor del Departament d¿Economia i Empresa Joan Mir Obrador (annex 9).

e) Altres.
No n¿hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes
1. El Rector informa de l¿inici del curs el proper dia 1 d¿octubre i de l¿acte solemne d¿obertura, que se celebrarà el mateix dia i en què s¿entregaran insígnies als nous professors i anells als nous doctors.
2. La senyora Joana M. Galmés demana als directors de departament que es presentin els horaris de classes i exàmens dins el termini i en la forma establerts.
3. El senyor Joan J. Mateos demana si s¿han fet contactes amb altres proveïdors distints de Telefònica per als serveis de Campus Extens i demana també sobre els resultats de determinats convenis. Li responen el Rector i el vicerector de Relacions Institucionals.
4. El professor Bernat Sureda demana si les instal·lacions bancàries al campus amb motiu de la matrícula tenen caràcter permanent o provisional i també sobre la poda dels ametllers del campus. Li responen el Rector i la vicerectora d¿Alumnes i Campus.
5. El senyor Lluís Piña informa de la jubilació del gerent de Sheffield i de la conveniència d¿enviar-li un escrit institucional des de la nostra universitat. Així mateix demana sobre la presentació d¿esmenes a la reforma dels Estatuts. Li responen el Rector, el vicerector de Relacions Institucionals i la Secretària General.
6. El professor Pere M. Deyà demana sobre la incorporació d¿un enginyer tècnic industrial i sobre el servei de manteniment i la possible destinació d¿un dels seus membres a cada un dels edificis del campus. Així mateix demana que se solucioni el problema de l¿aparcament de motos. Li responen el Gerent i la vicerectora d¿Alumnes i Campus.
7. El professor Miquel Duran demana que es revisin les senyalitzacions de reducció de velocitat. També demana per l¿edifici de l¿Estudi General Lul·lià. A continuació exposa els problemes d¿espai de l¿edifici Ramon Llull i demana més organització i, finalment, torna a plantejar la possibilitat que els departaments tinguin personal administratiu propi. Li responen la vicerectora d¿Alumnes i Campus, el Rector i el vicerector de Relacions Institucionals.
8. La professora Montserrat Casas demana sobre la pujada de preus del servei de bar i menjador i sobre els problemes de funcionament de la xarxa informàtica i informa d¿alguns problemes de funcionament de les aules informàtiques. A continuació demana sobre la informació apareguda a la premsa de la construcció d¿una església al campus. Finalment comunica que s¿adhereix a la petició del director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts sobre la possibilitat que els departaments comptin amb personal d¿administració i serveis propi. Li responen el Rector, el vicerector d¿Investigació i el Gerent.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.