Consell de Govern

A les 9.30 h del dia 29 de març de 1999, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el senyor Rafael Barea Roig.

Punt 1: Aprovació, si escau, l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 19 de febrer de 1999.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica el contingut dels convenis presentats.

Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu (annex 1):

¿ Amb l'Ajuntament de Calvià.

¿ Amb Cabletron Systems, SA.

¿ Amb la Caixa d'Estalvis «Sa Nostra» (onzè protocol de col·laboració).

¿ Amb el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona.

¿ Amb la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears.

¿ Amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (primer protocol).

¿ Amb la Conselleria de Presidència del Govern balear.

¿ Amb la Conselleria de Presidència del Govern balear i SAP España y Portugal, SA.

¿ Amb l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA.

¿ Amb l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

¿ Amb l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

¿ Amb Ultramar Express.

¿ Amb UNA, Ciències Gerencials (Brasil).

¿ Amb la Universitat Complutense de Madrid.

¿ Amb la Universitat de Florència.

¿ Amb la Universitat de Koszalin.

¿ Amb la Universitat Nacional del Rosario.

¿ Amb la Universitat Nacional del Litoral, Santa Fe.

Sobre el contingut de l'acord marc amb l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA, intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner per demanar sobre la destinació dels residus i la senyora Joana M. Galmés Llodrà. Els respon la vicerectora d'Alumnes i Campus.

Sobre el contingut del conveni amb Ultramar Express intervé el professor Pere M. Deyà Serra per demanar aclariments sobre la figura del tutor que apareix a la clàusula tercera. Li respon el vicerector de Cooperació Exterior, el qual li explica el sentit d'aquesta figura i assenyala que, en tot cas, se'n canviarà la denominació.

Sobre el contingut de l'acord marc amb la Universitat Nacional del Litoral, Santa Fe, intervenen el professor Bernat Sureda Garcia per demanar si, en el cas d'acord marc sense finalitat específica, es podrà informar de les activitats concretes que es desenvolupen, i el professor Pere M. Deyà Serra, per demanar sobre els becaris.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica la documentació presentada i hi fa algunes correccions: el perfil de la plaça amb el codi núm. 160849 del Departament d'Infermeria (en constitució) ha de dir: Pràctiques clíniques d'infermeria medicoquirúrgica I. L'altra modificació afecta el cost de les places MAPFRE 1 i 2 de Química, que és zero.

Finalment se sotmet a votació el document de plantilla, que s'aprova per assentiment amb les rectificacions proposades (annex 2).

Punt 4: Promocions extraordinàries

El Rector dóna la paraula al vicerector de Professorat, que explica el contingut de la documentació presentada sobre les promocions extraordinàries a CU per al curs 1998-99. A continuació intervé el professor Bernat Sureda Garcia per demanar sobre els criteris d'assignació de les càtedres a àrees de coneixement específiques en el si de cada departament. Li responen el vicerector de Professorat i el Rector.

Finalment se sotmet a votació el document de plantilla, que s'aprova per assentiment (annex 3).

Punt 5: Pla d'estudis d'Educació Social i de Pedagogia

El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que explica el contingut de la documentació presentada relativa a la modificació dels plans d'estudis d'Educació Social i de Pedagogia. Així mateix, el vicerector de Cooperació Exterior informa que no s'ha presentat a la Junta de Govern el pla d'estudis de Química perquè no ha superat el tràmit del Consell Executiu.

Finalment se sotmeten a votació els documents presentats, que s'aproven per assentiment (annexos 4 i 5).

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Fonaments i Tècniques Microbiològiques

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que presenta el curs d'Especialista Universitari en Fonaments i Tècniques Microbiològiques, i convida la professora Isabel Moreno Castillo, directora del Departament de Biologia, que ha promogut el curs, perquè n'expliqui el contingut.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 6).

Punt 7: Màster en Tecnologia Educativa. Disseny i Realització de Mitjans Didàctics Multimèdia

El Rector dóna la paraula al professor Jordi Vallespir Soler, director del Departament de Ciències de l'Educació, que ha promogut el màster, perquè n'expliqui el contingut. A continuació intervenen el professor Bernat Sureda Garcia per demanar si hi ha qualque criteri sobre el nivell acadèmic exigit al professorat de la UIB per participar en el màster, i els professors Llorenç Valverde Garcia, Ramon Puigjaner Trepat i F. Javier Pérez Pareja, que demana sobre el cost de la matrícula. Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 7).

Punt 8: Màster d'Estudis Baleàrics: Ciències Humanes i Socials I

El Rector dóna la paraula al professor Josep Morata Socias, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, que ha promogut el màster, perquè n'expliqui el contingut.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 8).

Punt 9: Numerus clausus

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica el numerus clausus que es proposa per als diferents estudis i afegeix que per als estudis de Turisme, que per error no apareix a la documentació, serà de 200 (annex 9). A continuació intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner per demanar sobre el numerus clausus a les escoles adscrites i el professor Ramon Puigjaner Trepat per informar que falta el numerus clausus del segon cicle d'Informàtica i també d'altres estudis de segon cicle.

Finalment la Junta de Govern aprova el numerus clausus dels diferents estudis, inclosos els del segon cicle, que no figuren a la documentació presentada, que serà el mateix que el del curs anterior.

Punt 10: Normativa dels premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat

El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica la proposta de normativa dels premis extraordinaris de llicenciatura i doctorat. A continuació intervenen la professora Montserrat Casas Ametller per demanar qui proposa els premis, el professor Ramon Puigjaner Trepat per demanar sobre l'aplicació temporal d'aquesta normativa, i el professor Pere M. Deyà Serra.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per assentiment (annex 10).

Punt 11: Creació d'una empresa de serveis de la UIB

El Rector informa de l'origen i les causes d'aquesta proposta de creació d'una empresa de serveis de la UIB (annex 11). A continuació dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que explica de forma més detallada la proposta presentada. A continuació intervenen el professor Josep I. Aguiló Fuster, que, després de manifestar el seu acord amb la iniciativa, planteja distintes qüestions, el senyor Ernest Riera Marí, que demana distintes explicacions, el senyor Joan J. Mateos Muntaner i la senyora Isabel Puig Palerm. Els responen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent.

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Antoni Socias Salvà, director del Departament d'Economia i Empresa, la senyora Isabel Puig Palerm i el professor José Á. Torres Lana. Els responen el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el Gerent.

Finalment se sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per 38 vots a favor, un en contra i una abstenció.

Punt 12: Reforma de la normativa electoral

El Rector dóna la paraula al vicesecretari general, que explica el contingut de la proposta de reforma de la normativa electoral. Finalment informa d'un error detectat a l'article 42.1.c). A continuació intervenen el senyor Joan J. Mateos Muntaner en relació amb l'article 32.1 i proposa que el termini de la meitat del temps previst s'ampliï a 3/4 parts del mandat, el senyor Ernest Riera Marí, que sol·licita que sigui necessari que els candidats manifestin la voluntat de presentar-se a les eleccions, i el senyor Lluís Piña Saiz en relació amb l'article 39.4, que proposa que se substitueixi l'expressió «a cada circumscripció» per «a cada grup». El professor Ramon Puigjaner Trepat intervé per demanar aclariments sobre el tema dels becaris. Li respon el vicerector d'Investigació. La senyora Joana M. Galmés Llodrà demana sobre la representació al Claustre dels estudiants de les extensions universitàries.

El Rector sotmet a votació l'esmena presentada pel senyor Riera, que dóna el resultat següent: un vot a favor i 39 en contra. Per tant, es desestima aquesta esmena, ateses les complicacions que suposaria incloure-la en el procediment electoral.

Finalment se sotmet a votació el document presentat amb la inclusió de les propostes dels senyors Mateos i Piña, i s'aprova per assentiment (annex 12).

Punt 13: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa de:

a) L'aprovació dels nous Estatuts per part del Consell de Govern divendres passat. El Rector agraeix a la Secretària General i, en particular, al senyor Jeroni Reynés Vives, vicesecretari general i assessor jurídic de la Universitat, la tasca realitzada en el procés de reforma estatutària.

b) La reunió del Consell d'Universitats amb el nou ministre d'Educació i Cultura i dels distints temes tractats: el problema dels associats a temps complet, un programa de mobilitat del professorat i dels alumnes, l'equiparació salarial dels TEU als catedràtics d'institut, l'adscripció de les escoles privades de Turisme a la UNED, l'oferta d'estudis universitaris a través de centres no universitaris i de la reforma de la LRU. Així mateix informa de la creació de la Facultat de Psicologia i de l'Escola Politècnica Superior, que no es pogué incloure a l'ordre del dia de la sessió del Consell d'Universitats esmentada.

c) Els tràmits per a la creació d'un institut de Ciències de la Salut, juntament amb la Conselleria de Sanitat i Consum i l'INSALUD.

d) La darrera reunió mantinguda amb el conseller d'Educació, Cultura i Esports, que es va centrar en els temes següents: edifici de Dret i Economia, les equiparacions salarials, els nous estudis i la transferència nominativa per al curs 1999-2000.

e) La previsió del Govern per a l'obertura d'una farmàcia al campus.

Finalment el Rector felicita els estudiants per l'èxit assolit a la Diada Cultural i demana excuses per no haver-hi pogut assistir per motius d'agenda. També felicita la Facultat de Ciències pel programa d'avaluació, que ja ha finalitzat, i anima els altres estudis a aplicar-lo.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la realització de les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys i de l'estat d'elaboració dels POA dels distints departaments.

3. La vicerectora d'Alumnes i Campus informa que ja s'ha iniciat el pla de rehabilitació paisatgística del campus amb la plantada d'arbres i que després de les vacances de Pasqua s'iniciarà un circuit de reciclatge de tòner i paper.

Així mateix informa de les distintes celebracions esportives universitàries, que també es realitzaran després de les vacances.

4. La vicerectora d'Extensió Universitària informa que el seu vicerectorat s'ha traslladat a l'edifici Sa Riera. També informa de les noves condicions de finançament en matèria cartellística.

5. El vicerector d'Investigació informa de distintes convocatòries en matèria de recerca, la documentació completa de les quals està a disposició de tothom a l'OTRI.

6. El vicerector de Cooperació Exterior informa de les raons per les quals no s'admet la modificació del pla d'estudis de Química.

Punt 14: Afers de tràmit

a) Col·laboradors.

No n'hi ha.

b) Visitants.

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professor visitant referent al senyor Guillermo Rodríguez Rivera, de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 1999, i nivell de retribució de titular d'universitat (annex 13).

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la comissió que s'indica tot seguit (annex 14):

Departament : Economia i Empresa

Plaça : TU

Àrea de coneixement : Organització d'Empreses

Perfil : El propi de l'àrea

d) Canvi d'àrea de coneixement.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la tramitació del canvi d'àrea de coneixement sol·licitada per la professora M. Dolors Forteza Forteza, TEU de l'àrea de coneixement de Psicologia Evolutiva i de l'Educació, del Departament de Ciències de l'Educació, a l'àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar (annex 13).

e) Sabàtics.

La Junta de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic que s'indica tot seguit (annex 13):

Per al senyor Gabriel Amengual Coll, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Filosofia, del Departament de Filosofia, per al període comprès entre l'1 d'octubre de 1999 i el 30 de setembre de 2000, a la Universitat de Münster (Alemanya), amb tots els drets econòmics i administratius.

f) Altres.

El vicerector de Professorat presenta a la Junta de Govern la proposta de remuneració de dos professors del projecte Campus Extens, que un cop aprovada per la Junta de Govern, se sotmetrà a l'aprovació del Consell Social (annex 15).

Punt 15: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra demana que en l'aplicació del pla de rehabilitació paisatgística del campus, es prevegi la possibilitat de connectar l'edifici Mateu Orfila i Rotger amb l'edifici Guillem Colom Casasnovas i de realitzar actuacions a la part posterior del primer.

Així mateix demana una major il·luminació al pàrquing.

També demana una resposta sobre la dependència dels distints serveis de la UIB ¿ del Rector, la Gerència, els vicerectorats.

També demana sobre el cost del trasllat de la centraleta IBERCOM, ubicada actualment a l'edifici Anselm Turmeda.

Finalment demana que es recuperi la idea d'un col·legi major i d'un club esportiu. Li responen la vicerectora d'Alumnes i Campus i el Gerent.

2. El professor Josep I. Aguiló Fuster recull el suggeriment del Rector de realitzar alguna actuació des del deganat corresponent sobre la construcció del nou edifici de Dret i Economia. Així mateix demana sobre la situació actual de la reforma de la carretera d'accés al campus, i finalment sobre la situació de la creació de l'àrea de serveis.

3. El senyor Joan J. Mateos Muntaner demana informació sobre el pla de rehabilitació paisatgística del campus i sobre les actuacions que es desenvoluparan com a conseqüència del conveni amb EMAYA i es queixa una altra vegada pel fet que la llibreria del campus no admeti canvis ni devolucions.

4. La professora Montserrat Casas Ametller demana que es faci alguna actuació concreta si la construcció de l'edifici de Dret i Economia es retarda.

Així mateix recorda la necessitat de prendre les mesures pertinents a l'edifici Mateu Orfila i Rotger perquè no tornin a sorgir problemes amb el corrent estabilitzat.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.20 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.