Consell de Govern

A les 10.15 hores del dia 3 de maig de 2006, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de març de 2006, amb unes correccions al punt 9.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte

1278

AM

Institut Camões

Portugal

Genèric

1282

AM

Escola Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Mendoza - Fundació Illes Malvinas

Argentina

Genèric

1286

AM

Fundació Reial Mallorca

 

Genèric

1287

AM

Universitat Estatal de Bolívar

Equador

Genèric

1295

AM

Universitat Nacional de Guinea Equatorial

Guinea Equatorial

Genèric

1304

AM

Universitat Nacional de Colòmbia

Colòmbia

Genèric

1305

AM

Universitat Moi

Kenya

Genèric

1306

AM

Universitat del Quebec a Montreal

Canadà

Genèric

1303

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Activitats diverses 2006

1271

CV/P

Parcbit Desenvolupament, SA, i Parcbit Energia i Altres Serveis, SCL

 

Cessió dels drets de la línia elèctrica denominada «Universitat»

1290

CV/P

Ajuntament de Campos

 

Digitalització de documents d'arxiu

1300

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Estudi (Atenció Primerenca de les Illes Balears)

1292

CV/P

Consorci Escola Balear de l'Esport

 

Estudi (estat nutricional i cineantropomètric dels esportistes de l'EBE i del CTEIB)

1291

CV/P

Federació Balear d'Esports per a persones amb discapacitat

 

Estudi (rendiment, estrès oxidatiu i repercussions sobre la salut entre esportistes amb discapacitat i sense discapacitat)

1301

CV/P

Banca March

 

Pràctiques (LADE i Econòmiques)

1283

CV/P

Conselleria de Presidència i Esports

 

Programa de voluntariat

1285

CV/P

Fundació Científica de l'Associació Espanyola contra el Càncer

 

Règim jurídic d'un investigador al IUNICS (Oncologia)

1281

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Treball de camp (Avaluació ESO 2006)

1293

CV/P

Consell de Menorca

 

UOM a Menorca 2005-2006

A continuació el Rector destaca per la seva significació i rellevància l'acord marc amb l'Institut Camões de Portugal, el conveni amb el Departament de Cultura del Consell de Mallorca i el conveni amb Parcbit Desenvolupament, SA, i Parcbit Energia i Altres Serveis, SCL, i fa uns comentaris addicionals.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la modificació de plantilla del Departament de Ciències de la Terra, del Departament de Física i del Departament de Química que proposa el Consell de Direcció amb l'informe previ dels departaments afectats, a l'empara de l'Acord normatiu del dia 28 de setembre de 2004 sobre promoció de professors habilitats.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació de plantilla presentada, un cop que la vicerectora ha deixat constància d'una errada a la documentació aportada pel Departament de Química en relació amb l'àrea de coneixement de la plaça en qüestió. Allà on diu: «Química Analítica» ha de dir: «Enginyeria Química» (annex 3).

A continuació, vista la petició dels departaments de Ciències de la Terra, de Física, de Química, de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i de Dret Privat, el Consell de Govern acorda d'aprovar la sol·licitud al Consell de Coordinació Universitària de treure a habilitació les places següents:

- 1 CU. Àrea de coneixement: Anàlisi Geogràfica Regional (Dept. de Ciències de la Terra).
- 1 TU. Àrea de coneixement: Enginyeria de la Construcció (Dept. de Física).
- 2 TEU. Àrea de coneixement: Construccions Arquitectòniques (Dept. de Física).
- 1 CU. Àrea de coneixement: Enginyeria Química (Dept. de Química).
- 1 TU. Àrea de coneixement: Llengua Espanyola (Dept. de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina).
- 1 TU. Àrea de coneixement: Dret Mercantil (Dept. de Dret Privat).

Finalment la vicerectora recorda que el termini per enviar la sol·licitud acaba el dia 10 de maig de 2006.

Punt 4: Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau

El Rector fa una introducció al punt en qüestió. Tot seguit dóna la paraula al doctor José Ángel Torres Lana, que explica les característiques generals del següent curs, com a director que n'és:

- Curs d'Expert Universitari de la Gestió de Recintes Aeroportuaris, títol de postgrau de la UIB (10,6 crèdits).

El director assenyala que el curs es realitzarà a l'Escola Universitària Felipe Moreno i constata la correcció d'una errada en el contingut de la documentació que es va lliurar a la darrera sessió. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 4).

A continuació el Rector dóna al paraula al doctor Jordi Lalucat Jo, que explica les característiques generals del següent curs, com a codirector que n'és, amb indicació de la durada, el lloc on s'ha de realitzar, els continguts, el professorat i el finançament:

- VIII Curs teoricopràctic intensiu Sensibilitat in vitro als Antifúngics. Curs d'actualització. Títol de formació bàsica (5 crèdits).

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 5).

Tot seguit el Rector dóna la paraula al doctor Bernadí Gelabert Ferrer, que explica les característiques generals del següent curs, com a director que n'és:

- Curs d'Especialista Universitari en Geologia Bàsica per a Professionals. Títol de postgrau de la UIB (22 crèdits).

Així mateix, assenyala que el curs va adreçat tant a l'activitat professional com a completar la formació docent. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 6).

El Rector dóna la paraula al doctor Eugeni Aguiló Pérez, que exposa les característiques generals del següent curs, com a codirector que n'és:

- Màster Universitari Internacional en Direcció i Consultoria Turística. Títol de postgrau de la UIB (80 crèdits) en línia.

Així mateix, assenyala que aquest curs es desenvoluparà en línia a través de FUNIBER, a partir d'un curs de postgrau presencial. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 7).

El Rector dóna la paraula al doctor Antoni Pons Biescas, que exposa les característiques generals del màster següent, com a codirector que n'és:

- Màster Universitari en Medicina Hiperbàrica i Subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (50 crèdits) , l'aprovació del qual implica l'aprovació de tres títols més:

¿ Especialista universitari en Tècniques de Medicina hiperbàrica. Títol de postgrau de la UIB (20,5 crèdits).

¿ Especialista universitari en Medicina subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (22 crèdits).

¿ Expert universitari en Tècniques de Medicina subaquàtica. Títol de postgrau de la UIB (13,5 crèdits).

El Consell de Govern aprova per unanimitat el màster i els cursos esmentats (annex 8).

El Rector dóna la paraula al senyor Antoni Aguiló Pons i a la senyora Esperança Ponsell Vicens, que exposen les característiques generals del següent curs, com a codirectors que en són:

- Curs d'Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Infantil. Títol de postgrau de la UIB (12,5 crèdits).

Així mateix, constaten una correcció en els requisits d'accés al curs. El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 9).

El Rector dóna la paraula al senyor Carlos Moreno Gómez, que exposa les característiques generals del següent curs, com a codirector que n'és:

- Curs d'Especialista Universitari en Fisioteràpia de l'Activitat Física i l'Esport. Títol de postgrau de la UIB (26 crèdits).

El Consell de Govern aprova per unanimitat el curs esmentat (annex 10).

Punt 5: Aprovació, si escau, dels itineraris d'especialització de la llicenciatura de Pedagogia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la petició de la Facultat d'Educació relativa a tres itineraris d'especialització: els de Pedagogia Social, Formació a l'Organització i Pedagogia Escolar. Afegeix que els itineraris presentats s'adeqüen a la normativa.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió sobre el contingut del punt 2.4, relatiu al seguiment de més d'un itinerari i la concurrència d'assignatures. També intervé el doctor Joan Mas Vives per manifestar el seu desacord amb la interpretació que es fa d'aquest punt. Finalment el vicerector d'Ordenació Acadèmica intervé per indicar que considera que no hi ha cap inconvenient en la forma de plantejar els itineraris.

El Rector sotmet a votació la proposta, sens perjudici d'analitzar més a fons el disseny dels itineraris.

S'aproven els itineraris de Pedagogia Social, Formació a l'Organització i Pedagogia Escolar, per 35 vots a favor i una abstenció (annex 11).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta de creació del Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que recorda que la proposta inicialment es va trametre als membres del Consell de Govern perquè estudiassin amb antelació la documentació i poguessin presentar suggeriments, així com a les sessions de la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca, i agraeix públicament les observacions realitzades. A continuació exposa l'abast i el significat de la proposta.

Tot seguit intervé la doctora Francesca Garcias Gomila per constatar unes errades a la darrera disposició addicional. La vicerectora respon que resta pendent la correcció lingüística del text.

S'aprova per unanimitat la creació del Centre d'Estudis de Postgrau (annex 12).

Punt 7: Aprovació, si escau, de la normativa d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que exposa l'abast i el significat de la proposta de normativa d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears. A continuació el Rector completa la informació. El doctor Lluís Mas Franch proposa la modificació de la redacció de l'article 13.1, paràgrafs segon i tercer. Li respon la vicerectora. També intervé el senyor Carlos Moreno Gómez per demanar aclariments en relació amb l'article 8.2.b), incís final, relatiu als requisits d'accés als doctorats. Li respon la doctora Francesca Garcias Gomila, com a responsable de l'esmena que va donar lloc a la redacció proposada. A continuació la doctora Francesca Garcias Gomila planteja l'entrada en vigor de la normativa i la necessitat d'aprovar el calendari dels estudis de postgrau per al proper any acadèmic. El Rector li respon que la normativa entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al FOU. El senyor Rafael Barea Roig intervé per demanar aclariments sobre diversos conceptes. Els responen la vicerectora de Postgrau i el Rector.

S'aprova per unanimitat la normativa d'estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (annex 13).

Punt 8: Modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica l'abast i el significat de la modificació de l'Acord normatiu 5453/2001, de 23 de juliol, pel qual es crea la Comissió de Bioètica de la Universitat, modificat per l'Acord normatiu 7289/2005, de 26 de juliol (FOU núm. 254, de 29 de juliol), i assenyala que la motivació és adaptar-ne la composició al que estableix el Reial decret 1201/2005, de 10 d'octubre, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una observació sobre el contingut de la norma estatal. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica i afegeix que a la propera sessió es durà com a punt de l'ordre del dia l'elecció d'un membre a la Comissió de Bioètica.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la modificació (annex 14).

Punt 9: Complements retributius dels doctors dels cossos docents universitaris

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 15):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació i nova adjudicació).

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opcions A i B.

El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació, opcions A i B.

El complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària (renovació i nova adjudicació).

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

Punt 10: Elecció d'un membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (Ciències de l'Educació)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que indica que la doctora M. Dolors Forteza Forteza va presentar la dimissió com a membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àrea de Ciències de l'Educació) per l'acumulació de tasques que duu a terme. Així mateix, assenyala que la doctora Forteza va proposar per a la seva substitució la doctora M. Teresa Adame Obrador. La vicerectora de Relacions Exteriors, com a professora del mateix departament, completa la informació. El Rector demana si hi ha altres candidatures.

Atès que no es presenta cap altra candidatura, el Consell de Govern aprova per unanimitat l'elecció de la doctora M. Teresa Adame Obrador com a membre de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àrea de Ciències de l'Educació).

Punt 11: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa:

a) D'una reunió de la CRUE que va ser molt crítica en relació amb el procés d'integració a l'EEES i, en particular, en aspectes del catàleg de títols, les noves directrius de títols, etc.

b) D'una reunió del Consell de Coordinació Universitària on es posaren de manifest les crítiques exposades a la reunió de la CRUE. Així mateix, es va tractar sobre el tema de l'habilitació del professorat i d'una possible interpretació del Consell de Coordinació Universitària en relació amb l'article 14 del Reial decret 774/2002, de 26 de juliol.

c) Dels canvis produïts al MEC i de la reunió del Comitè Executiu de la CRUE amb la ministra d'Educació i Cultura i del seu compromís de plantejar al mes de maig la modificació de la LOU. També assenyala que la ministra sembla que vol replantejar la manera de realitzar el procés d'implantació de l'EEES.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica informa de la reunió de la CASUE, en què també es va tractar del tema de l'habilitació, de les directrius dels títols de grau, dels programes oficials de postgrau, del tema de les pràctiques amb institucions, etc.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa dels problemes que ocasionen les obres del metro en la realització de la vida acadèmica a l'edifici Ramon Llull.

La vicerectora de Postgrau completa la informació relativa a la reunió de la CASUE i assenyala que també es va tractar de la possibilitat de prorrogar per un any l'extinció dels programes de doctorat (d'octubre de 2007 a octubre de 2008) i que també es va tractar de les taxes dels títols oficials de postgrau i del sistema de coordinació de les comunitats autònomes en matèria de programes oficials de postgrau.

També informa de la proposta de calendari de la segona convocatòria d'estudis oficials de postgrau, curs 2007-2008 (annex 16).

El delegat del Rector per a les tecnologies de la informació informa de diverses qüestions informàtiques: màquines, correus electrònics i correu brossa (correu web i arxius adjunts). La senyora Antònia Martín Perdiz demana aclariments. Li respon el delegat del Rector. També demana informació el senyor Joan Ernest de Pedro Gómez en relació amb el volum dels arxius que s'adjunten. Li respon el delegat del Rector per a les tecnologies de la informació.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé per indicar que les obres del metro també afecten altres edificis, com Cas Jai i Mateu Orfila i Rotger. Li respon el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

Punt 12: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que indica que el Consell de Govern ha aprovat la dotació d'una plaça de promoció extraordinària de CU de l'àrea d'Enginyeria Química del Departament de Química, a proposta d'aquest departament, i ara acorda d'aprovar la convocatòria del concurs d'accés de la plaça proposada, amb el perfil següent, així com el tribunal que ha de jutjar els aspirants a la plaça (annex 17):

Activitat docent: Enginyeria Química

Activitat investigadora: Enginyeria d'Aliments

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar les següents llicències per estudis (annex 18):

- Sr. Rubén Miranda García, ajudant, del Departament de Psicologia, al Laboratori de Neurobiologia de l'Aprenentatge, de la Memòria i de la Comunicació (CNRS), Universitat de París XI (París-Sud), Orsay (França), pel període comprès entre l'1 de maig i l'1 d'octubre de 2006, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions.

- Sr. Pau Ballester Balaguer, professor titular d'universitat, del Departament de Química, a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona, sense cap remuneració durant el període indicat.

d) Emèrit (renovació de contracte)

El Consell de Govern aprova per unanimitat la renovació del contracte del doctor Miquel Morey Andreu com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys, amb efectes a partir del dia 1 d'octubre de 2006 (annex 19).

e) Sabàtics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Pau Cateura Bennàsser, catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement d'Història Medieval del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2006 i el 30 de setembre de 2007, al Departament d'Estudis Medievals del CSIC de la Institució Milà i Fontanals de Barcelona (annex 20).

f) Canvi d'àrea de coneixement

El Consell de Govern aprova per unanimitat la sol·licitud de canvi d'àrea de coneixement del doctor Salvador Balle Monjo, catedràtic d'universitat actualment de l'àrea de coneixement de Física Aplicada, el qual sol·licita passar a l'àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada. Així mateix, acorda de tramitar-la al Consell de Coordinació Universitària (s'inclou documentació com a annex 21).

g) Altres

No n'hi ha.

Punt 13: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila posa de manifest que hi ha sol·licituds d'estudiants perquè s'expedeixin certificats acadèmics en anglès.

A continuació intervé en relació amb l'augment del trànsit en el caminal que travessa l'aparcament codi de barres com a conseqüència dels canvis en la circulació i de la velocitat amb què se circula. Així mateix, demana sobre la possibilitat de condicionar un accés d'emergència a Cas Jai.

Finalment proposa d'incloure millores en els processos electorals, com, per exemple, l'adequació de l'horari d'eleccions a l'horari de les classes de cada circumscripció, la composició de les meses electorals, la modificació dels terminis de presentació de candidatures i l'increment de la publicitat institucional en aquests processos. També demana sobre la possibilitat de convocar eleccions parcials per cobrir les places de representació vacants.

Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el Rector. La doctora Irene Nadal Gómez intervé per completar informació com a membre de la Comissió Electoral.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz intervé per indicar que hi ha un desinterès manifest dels estudiants en relació amb determinats temes.

El doctor Maurici Mus Amézquita demana informació sobre l'aplicació de la implantació experimental dels ECTS. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica. També intervé en relació amb el mateix tema la doctora Francesca Garcias Gomila.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.40 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 3 DE MAIG DE 2006

Relació d'assistents:

1. Andreu Alcover Ordinas
2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
3. Francesca Salvà Mut
4. Francesca Garcias Gomila
5. Marta Carrió Palou
6. Margalida Miró Bonet
7. Carlos Moreno Gómez
8. Antònia Martín Perdiz
9. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
10. Francesc Escanellas Garcias
11. Luis Francisco Piña Saiz
12. M. Isabel Baltasar Quesada
13. Rafael Barea Roig
14. Miquel Pastor Tous
15. Maria Llompart Bibiloni
16. Antoni Llull Gilet
17. Josep Servera Baño
18. C. Nativitat Juaneda Sampol
19. Antoni Socias Salvà
20. Margalida Gili Planas
21. Margalida Payeras Llodrà
22. Joan Mas Vives
23. Maurici Mus Amézquita
24. Joan Ernest de Pedro Gómez
25. Irene Nadal Gómez
26. Josefa Donoso Pardo
27. Lluís Mas Franch
28. Gabriel Fontanet Nadal
29. Francesca Lladó Pol
30. Joan Antoni Mesquida Cantallops
31. Francisco Muñoz Izquierdo
32. Esperança Munar Muntaner
33. Gabriel Moyà Niell
34. Sergio Alonso Oroza
35. Avel·lí Basco Esteve
36. Lluís Garau Juaneda