Consell de Govern

A les 9.35 h del dia 31 de març de 1998, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.
S'excusa d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per raons acadèmiques.

Abans d'iniciar la sessió el Rector dedica unes paraules a la memòria de la senyora M. Cinta Tarré, que havia estat membre de la Junta de Govern fins que es va jubilar i que fa poc que ens ha deixat definitivament.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
La Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 18 de febrer de 1998.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes generals
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que inicia l'exposició dels distints textos presentats.
Seguidament la Junta de Govern ratifica per assentiment els següents acords marc, convenis, protocols i contractes generals aprovats pel Consell Executiu i pendents de signatura (annex 1):

¿ Amb la Universitat de Roma III (UdSRT).
¿ Amb l'Institut Français de Recherce pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER).
¿ Amb la Maioricensis Schola Lullistica.
¿ Amb l'Associació per a la Rehabilitació i Integració Sociolaboral de Persones amb Trastorns Mentals (ARISPAM).
¿ Amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI).
¿ Amb la Mancomunitat des Raiguer.
¿ Amb la Universitat de València.

Punt 3: Aprovació del pla d'estudis de Turisme
El Rector dóna la paraula al vicerector de Cooperació Exterior, que informa d'alguns canvis no introduïts a la documentació presentada, i al director de l'Escola de Turisme. Intervenen els professors Francisco J. Pérez Pareja, que demana que l'assignatura de Recursos Humans s'assigni efectivament al Departament de Psicologia, Isabel Moreno, Andreu Palou, Gabriel Fiol i Eugeni Aguiló i el senyor Lluís Piña.
El Rector sotmet a votació la proposta del pla d'estudis de Turisme, que s'aprova per 37 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions (annex 2).

Punt 4: Modificació dels departaments de Biologia Ambiental i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica els objectius i els motius de la modificació dels departaments plantejada (annex 3).
El Rector recorda que, de conformitat amb l'article 21.2 dels Estatuts, fa falta majoria absoluta perquè es pugui aprovar la modificació departamental i se sotmet a votació, que s'aprova per 41 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció. En conseqüència i atès que s'ha superat la majoria absoluta requerida, s'aprova la modificació.

A continuació es planteja el canvi de denominació dels departaments de Biologia Ambiental per Biologia i el de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut per Bioquímica i Ciències de la Salut.

Tot seguit s'obre un debat en què intervenen el professor Francisco J. Pérez Pareja, la professora Joana Fornés, el professor Andreu Palou, el senyor Joan Moranta i el vicerector d'Ordenació Acadèmica. També intervé el professor Antoni Rodríguez Perea per demanar que, atès que aquest punt no figura expressament a l'ordre del dia, es tracti en una altra sessió. El Rector atén aquesta petició i manifesta que es durà a una propera Junta de Govern.

Punt 5: Modificació dels departaments de Filosofia i de Dret Privat
El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica els motius de la modificació plantejada i recorda que l'àrea de Filosofia del Dret, Moral i Política s'ha dividit en dues àrees noves: Filosofia del Dret i Filosofia Moral i Política. També intervenen els professors José Á. Torres Lana, director del Departament de Dret Privat, i Francesc Torres Marí, director del Departament de Filosofia.
El Rector sotmet a votació la proposta de modificació plantejada, que s'aprova per unanimitat. En conseqüència i atès que s'ha superat la majoria absoluta requerida, s'aprova la modificació (annex 4).

  Punt 6: Modificació de plantilla
El vicerector de Professorat explica el canvi de dedicació de tres a sis hores de dos professors associats del Departament de Ciències de l'Educació, senyor Vicenç Arnaiz i senyora Sebastiana Vadell, coordinadors a les delegacions de Menorca i d'Eivissa-Formentera, i manifesta que la modificació anirà a càrrec del capítol d'Illes Menors.
El Rector sotmet a votació la proposta de modificació plantejada, que s'aprova per unanimitat.

Punt 7: Aplicació del document de plantilla per al curs 1998-99
El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica l'abast i el significat de la documentació presentada i fa un comentari breu de cada departament (annex 5).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Montserrat Casas, el professor Antoni Rodríguez Perea, la professora Joana Fornés, la professora Isabel Moreno i la professora Nativitat Juaneda. El professor Andreu Palou intervé i realitza les manifestacions següents: «faig constar que la forma d'aplicació del document de plantilles perjudica el nostre departament, en el sentit que quan és aplicat a dos departaments diferents de la mateixa facultat el resultat de comptabilitzar el mateix nombre d'alumnes i el mateix nombre d'assignatures (i del mateix tipus d'estudi) dóna lloc a grans diferències entre ambdós departaments: de l'ordre del 50%. El nostre departament és l'agraviat. El procediment que permet arribar al resultat, que no consideram ajustat, consisteix a "preveure" que les assignatures que són optatives d'un únic estudi tindran un nombre d'alumnes molt superior al de les assignatures que, a més de ser optatives d'aquest anterior estudi, també són obligatòries d'un altre. D'aquesta forma, a un departament se li "preveuen" infundadament molts més alumnes que a l'altre. Insistec en què els fets ja han demostrat aquest curs que la previsió que es va fer el curs passat ja ha resultat ser absolutament equivocada. Deman que es tingui en compte el problema i, en cas de dubtes, que es contrastin els alumnes prevists i els realment tinguts». Els respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica.
La professora Joana Fornés demana aclariments sobre el còmput de la càrrega docent de dos professors associats del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, atès que li sembla que s'actua en benefici d'un departament i se'n perjudica d'altres que tenen estudis molt específics.
El Rector sotmet a votació el document «Noves dotacions», que s'aprova per 39 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

  Punt 8: Promocions estructurals
El vicerector de Professorat explica de forma detallada la documentació presentada sobre les places de promocions estructurals corresponents al curs 1998-99. El vicerector indica que els departaments implicats hauran de manifestar-se abans del dia 30 de setembre de 1998.
El Rector sotmet a votació el document presentat, que s'aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 9: Proposta de cursos de postgrau: Màster d'Animació Tradicional Assistida per Ordinador (MATRAC), curs d'Especialista en Animació Tradicional Assistida per Ordinador (CEATRAC), curs d'Especialista Universitari en Audició i Llenguatge, curs d'Especialista Universitari en Educació Especial i curs de Gestió Sanitària
El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica els cursos de postgrau que se sotmeten a l'aprovació de la Junta de Govern:

  1. Màster d'Animació Tradicional Assistida per Ordinador (MATRAC) (annex 7).
  2. Curs d'Especialista en Animació Tradicional Assistida per Ordinador (CEATRAC).
  3. Curs d'Especialista Universitari en Audició i Llenguatge (annex 8).
  4. Curs d'Especialista Universitari en Educació Especial (annex 9).
  5. Curs de Gestió Sanitària (annex 10).

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Montserrat Casas, els senyors Joan Moranta i Joan J. Mateos i els professors Antoni Rodríguez i Bernat Sureda, que fan una sèrie de reflexions. Finalment, el professor Andreu Palou assenyala que el seu departament no es responsabilitza del curs de Gestió Sanitària.
El Rector sotmet a votació els cursos de postgrau proposats, que s'aproven per unanimitat els quatre primers, i el cinquè, per 35 vots a favor i una abstenció.

Punt 10: Numerus clausus per al curs 1998-99
El vicerector d'Ordenació Acadèmica presenta la proposta de numerus clausus per a l'any acadèmic 1998-99 i indica que en línies generals és continuista.
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 37 vots a favor i 1 abstenció (annex 11).

Punt 11: Servei d'Idiomes
El vicerector d'Ordenació Acadèmica explica l'abast i el significat de la creació del Servei d'Idiomes (annex 12). Així mateix, explica el document sobre el reconeixement de crèdits de lliure configuració per idiomes estrangers (annex 13).
Els professors Pere Deyà i Antoni Rodríguez demanen uns aclariments al vicerector d'Ordenació Acadèmica.
El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per 37 vots a favor i 1 abstenció.

Punt 12: Proposta de nomenament de doctors honoris causa: senyors Emilio Lledó Iñigo i Enric Valor Vives
El Rector dóna la paraula als directors dels departaments de Filosofia i de Filologia Catalana i Lingüística General implicats en la proposta de nomenament de doctors honoris causa presentada perquè expliquin la personalitat de les persones proposades.
A continuació el Rector sotmet a votació la proposta d'ambdós nomenaments. El resultat és el següent: 34 vots a favor i 8 en blanc per a la proposta del senyor Emilio Lledó Iñigo i 33 vots a favor i 10 en blanc per a la del senyor Enric Valor Vives. Així doncs, s'aprova la proposta d'ambdós nomenaments, atès que s'ha assolit la majoria qualificada necessària, de les tres cinquenes parts, exigida a l'article 21.2 dels Estatuts.

Punt 13: Creació d'una comissió per al seguiment dels serveis contractats de la Universitat
El Gerent explica l'abast i el significat de la creació d'una comissió per al seguiment dels serveis contractats per la Universitat (annex 14).
A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen la professora Montserrat Casas, el professor Pere Deyà, el professor Antoni Rodríguez, el senyor Lluís Piña i el senyor Joan J. Mateos, que proposa que s'afegeixi al text de l'acord que les deliberacions de la comissió seran secretes i els seus acords seran públics. Li respon el Gerent.
El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s'aprova per 34 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.
A continuació s'elegeix la senyora Joana M. Galmés Llodrà com a representant dels estudiants a la comissió esmentada. Pel que fa al representant del PAS, el senyor Lluís Piña intervé en nom d'aquest col·lectiu per fer la consideració que el representant del PAS el pot elegir el Gerent mateix. Per tant, només resta pendent d'elegir el representant del personal docent i investigador, cosa que es farà en una propera sessió de la Junta de Govern.

  Punt 14: Informació del Consell Executiu
El Rector felicita els organitzadors de la Diada Cultural i convida els membres de la Junta de Govern als actes commemoratius del vintè aniversari de la UIB.
Tot seguit convida a entrar el director de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de les Illes Balears, senyor Miquel Carrió, que explica les activitats desenvolupades durant l'any 1997, les que s'han desenvolupat i les que hi ha previst de dur a terme enguany (annex 15).
S'obre un torn de paraules en què intervenen els professors Josep Aguiló Fuster, Antoni Rodríguez Perea, Pere Deyà i Bernat Sureda.
El vicerector d'Investigació recorda la finalització del termini de presentació d'informació per elaborar la Memòria d'Investigació als departaments que encara no l'han presentada i recorda també que s'han de presentar els currículums normalitzats per incorporar-los a la base de dades de la Universitat.
El Gerent informa:
a) Del nomenament del senyor Andreu Alcover Ordinas com a cap del Servei de Personal. Aquest senyor és funcionari de la CAIB i ha vingut en comissió de serveis per un any a partir del dia 16 de març de 1998.
b) De la liquidació del pressupost corresponent a l'any 1996 i de l'avanç de la liquidació corresponent a l'any 1997. Explica de forma detallada el contingut dels dos documents presentats (annex 16).
La vicerectora d'Alumnes i Campus informa de:
a) Les al·legacions efectuades al projecte de desdoblament de la carretera de Valldemossa. El Rector intervé per explicar les gestions efectuades amb el president de la CAIB i amb la Conselleria de Foment.
b) De la renovació dels membres de la Comissió Permanent del Consell d'Estudiants.
La vicerectora d'Extensió Universitària informa de l'estat actual de can Oleo i de les gestions desenvolupades per consolidar-ne l'estructura i evitar que caigui.
El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa que el Comitè de Salut Laboral farà seva la proposta del professor Rubén Rial sobre la creació d'unes comissions d'ètica per a l'experimentació amb els animals i les persones que intervenen en experiments de biologia i medicina. Així mateix, informa que el pressupost de la UIB per enguany es pot consultar a través d'Internet.

Punt 15: Afers de tràmit

a) Col·laboradors

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de col·laboradors referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 17):
¿ Senyor Javier Muñoz Jiménez com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1997-98.
¿ Senyor Mariano Zaforteza Fortuny com a col·laborador del Departament de Dret Privat, per al curs 1997-98.
¿ Senyor Antonio Rodríguez Manzarro com a col·laborador del Departament de Química, per al curs 1997-98.
¿ Senyor José María Sevilla Marcos com a col·laborador del Departament de Química, per al curs 1997-98.

      b) Visitants

La Junta de Govern aprova la proposta de nomenament de professors visitants referent als senyors que s'indiquen a continuació (annex 18):
¿ Senyor Roberto Luis Molowny Horas, de l'Observatori de París-Meudon (França), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 1998, i nivell de retribució de titular d'escola universitària.
¿ Senyor Charles F. Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic: Sandia National Laboratoires (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte des de l'1 de juny fins al 5 de juliol de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Martín Ezequiel García, de la Universitat Lliure de Berlín: Institut für Theoretische Physik (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de juliol de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor John Warren Lawrence, de la Universitat Johns Hopkins: Johns Hopkins Bayview Medical Center (EUA), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de tres mesos, de l'1 d'octubre al 31 de desembre de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Christopher A. Hunter, del Departament de Química de la Universitat de Sheffield (Regne Unit), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de quatre setmanes, del 6 de setembre al 4 d'octubre de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Frederic Théraulaz, de la Universitat d'Ais-Marsella I (França), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 1998, i nivell de retribució de titular d'universitat.
¿ Senyor Otakar Söhnel, de la Universitat de Pardubice (República Txeca), adscrit al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, del 15 de juny al 15 d'agost de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Manuel de Llano, de l'Institut d'Investigacions en Materials de la Universitat Autònoma de Mèxic (Mèxic), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'11 d'octubre al 10 de desembre de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Donald Hartig, de la Universitat Politècnica de Califòrnia a San Luis Obispo (EUA), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de tres mesos, de l'1 de març al 31 de maig de 1999, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.
¿ Senyor Guillermo Oliver, de la Universitat de Tucumán (Argentina), adscrit al Departament de Biologia Ambiental, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 1998, i nivell de retribució de catedràtic d'universitat.

  c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 19):

Departament : Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : CEU
Àrea de coneixement : Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil : Estadística, Probabilitat i Processos Aleatoris

Departament : Infermeria
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Infermeria
Perfil : Infermeria Comunitària

d) Llicències per estudis
La Junta de Govern aprova la concessió de la llicència d'estudis de la senyora Mercè Llabrés Segura, ajudanta d'escola universitària del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, per un període de sis mesos, de l'1 d'abril al 30 de setembre de 1998, a la Universitat Tècnica de Berlín (Alemanya), amb unes retribucions del 80 per cent (annex 20).

e) Altres
No n'hi ha.

Punt 16: Precs i preguntes
El professor Pere Deyà en primer lloc felicita els organitzadors de la Diada Cultural. A continuació fa referència a la presentació dels estudis de Ciències a Menorca i que sigui consultat sobre aquests temes. Finalment, fa referència al model de futur que actualment dissenya el document de plantilla. Li responen el Rector, el vicerector de Relacions Institucionals i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa.
La senyora Joana M. Galmés vol transmetre, en nom de l'Associació d'Universitaris de les Illes Balears, l'agraïment a totes aquelles persones que han fet possible la Diada Cultural: el PAS i l'Oficina d'Informació, les consergeries, els vicerectorats implicats i molt especialment els professors i el personal d'administració i serveis que hi varen participar.
La professora Montserrat Casas demana sobre la instal·lació de fotocopiadores a les biblioteques, sobre el retard en l'arribada d'uns llibres encarregats al mes de setembre i també sobre les dificultats en la tramitació d'un acord marc.
El professor Joan Miralles intervé en relació amb la polèmica suscitada pel nom de Palma i recorda que no convé que la UIB renunciï a la seva comesa d'assessorament lingüístic que, sens perjudici de les competències dels ajuntaments, li correspon en virtut de la Llei de normalització lingüística. Li respon el vicerector de Relacions Institucionals.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 15 h. De totes les quals coses, com a Secretària, don fe.