Consell de Govern

A les 10.10 hores del dia 5 de maig de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el doctor Ramón Oliver Herrero, la professora Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez, per motius acadèmics, el senyor Miquel Pastor Tous, la professora Josefa Donoso Pardo, per motius de viatge, i la professora Margalida Payeras Llodrà.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 16 de març de 2005, amb una esmena de la doctora Francesca Garcias Gomila que consisteix a suprimir l'incís final del darrer paràgraf del punt 15.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

1092

AM

Universitat Nacional de l'Amazònia Peruana

Perú

Genèric

1109

AM

Fundació Kovacs

 

Genèric

1102

CV/P

Consell de Mallorca (Departament de Cultura)

 

Activitats diverses 2005

1095

CV/P

Consell de Menorca

 

Assessorament al Pla territorial de Menorca

1106

CV/P

Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universiteit Upravlenya)

Federació Russa

Cursos d'espanyol i d'anglès

1098

CV/P

Geónica, SA

 

Doctorat (Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies)

1073

CV/P

Universitat d'Alacant, Universitat Cardenal Herrera Oria-CEU d'Elx i Universitat de Múrcia

 

Doctorat interuniversitari (Anàlisi Financera)

1108

CV/P

Universitats de Girona, de Lleida i de Vic

 

Doctorat interuniversitari (Educació Inclusiva i Atenció Socioeducativa al llarg del Cicle Vital)

1105

CV/P

Universitats de Granada i Miguel Hernández

 

Doctorat interuniversitari (Nutrició Humana)

1107

Addenda

Universitat de Barcelona

 

Esmenar conveni (ref. 0845)

0892

CV/P

Patrimoni Nacional

 

Estudi (excavacions a l'Almudaina)

1094

Addenda

Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

 

Gabinet d'Assessorament a l'Emprenedor Universitari

1099

AM

Federació Balear de Natació

 

Genèric (activitat física i salut)

1103

CV/P

Universitat de Parma

Itàlia

Genèric i projecte (Política i servei social familiar)

1063

AM

IBILAB, SL

 

Genèric (reproducció humana)

1046

CV/P

MODEL (Grup 9 d'universitats)

 

Mobilitat d'estudiants (programa Americampus)

1075

CV/P

Universitat Politècnica de València

 

Participació de professorat en doctorats (Química de la UIB i Tecnologia d'Aliments de la UPV)

1097

CV/P

Diverses entitats (MODEL)

 

Pràctiques (Dret)

1049

CV/P

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca

 

Pràctiques (RD 1497/1981 i normativa UIB)

1045

AM

Univ. de Cantàbria, la Rioja, Oviedo, el País Basc, Pública de Navarra, Saragossa, Extremadura i Castella - la Manxa (Grup 9 d'universitats)

 

Programa Americampus

1104

Adhesió

Universitat Autònoma de Madrid i Programa de Voluntaris de Nacions Unides

 

Programa de Voluntaris de Nacions Unides (VNU)

1096

Addenda

Conselleria d'Educació i Cultura

 

Reciclatge 2004-2005

1093

CV/P

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

 

Tres beques (MTA i MBA)

1100

CV/P

Federació Balear de Natació

 

Valoració de paràmetres d'entrenament i rendiment de nedadors

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 2 bis: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que presenta una modificació de plantilla que afecta el Departament de Física, concretament es tracta d'una dotació d'una plaça de CU de l'àrea de coneixement de Física Aplicada, la qual va aprovar el Consell de Departament de Física del dia 26 d'abril de 2005 (annex 3). Així mateix, indica que la modificació esmentada és emparada en l'Acord normatiu 6990/2004, de 28 de setembre, sobre promoció de professors habilitats.

El Consell de Govern acorda per unanimitat la modificació de plantilla del Departament de Física.

Punt 3: Conveni amb la Universitat de Barcelona en relació amb els estudis de Farmàcia

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, el qual indica que per ara el conveni no es presenta al Consell de Govern, i explica detalladament el procés que s'ha seguit fins ara: va sorgir d'una iniciativa de la Facultat de Ciències i del Departament de Química per permetre que cursant durant tres anys determinades assignatures a la nostra universitat els estudiants es poguessin matricular al tercer curs de Farmàcia a la Universitat de Barcelona. Tot seguit el vicerector exposa les dificultats que han sorgit: per una banda, la normativa de la Generalitat catalana sobre l'accés a les universitats catalanes i, per altra banda, les eleccions al càrrec de Rector a la Universitat de Barcelona.

Finalment, el vicerector d'Ordenació Acadèmica indica que en un futur es podrà presentar un text definitiu del conveni que pugui solucionar les dificultats que s'han plantejat. El Rector fa una reflexió final i agraeix la feina feta a la degana de la Facultat de Ciències i a la directora del Departament de Química.

A continuació intervé el professor Joan Ernest de Pedro Gómez per demanar que l'informin de tot el que s'esdevingui, ja que hi pot haver assignatures que s'imparteixin a l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia. També intervé la doctora Francesca Garcias Gomila.

Punt 4: Títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que indica que el títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials és un títol propi de primer cicle (180 crèdits); també manifesta que ja existeix en altres universitats, com a la Universitat Jaume I. A continuació explica l'abast i el significat d'aquest títol i afegeix que la docència és, en gran part, virtual. Finalment indica que el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Interior, ha mostrat interès per la impartició del títol propi, i per això s'adjunta l'acord de col·laboració que s'ha de signar amb l'Escola Balear d'Administració Pública (annex 4), el qual preveu el finançament del títol.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica dóna la paraula al doctor Eduard Ramon Ribas, vicedegà de la Facultat de Dret, que completa la informació facilitada.

El Rector indica que, evidentment, els estudis els pot cursar qualsevol estudiant, i que no es troba restringit a integrants de les forces de seguretat locals i autonòmiques. També afegeix que l'acord de col·laboració assegura el cent per cent del cost, sens perjudici d'establir que es minorarà en la quantia dels ingressos procedents de les matrícules dels estudiants.

Finalment indica que el títol propi configura la nova oferta educativa del proper any acadèmic: Educació Social en línia, grup nocturn de Dret, que també es farà a Menorca i a Eivissa i Formentera, i els de llicenciat en Periodisme i Comunicació Audiovisual, que s'impartiran a l'escola adscrita Alberta Giménez, oferta que encara està pendent de completar, i recorda la moratòria d'implantació de nous ensenyaments a les universitats com a conseqüència de l'elaboració del nou catàleg de títols oficials.

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen el senyor Joan Enseñat Rodríguez, que es felicita pel fet que s'ampliïn els estudis i demana pels efectes del nou títol propi, i el senyor Luis Francisco Piña Saiz, que demana aclariments sobre el procediment per accedir-hi. Els contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el doctor Eduard Ramon Ribas.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una observació al segon paràgraf de l'apartat «Reunits» i a l'acord vuitè de l'acord de col·laboració. El Rector li contesta que actualment es troba pendent de la revisió formal definitiva i que se'n revisarà tota la redacció.

També fa observacions a la documentació relativa al títol (annex 5), concretament a la titulació necessària per a l'accés i al contingut del darrer paràgraf. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el doctor Eduard Ribas Ramon.

La senyora Catalina Costa Bonet demana pel nombre d'alumnes que hi pot haver a les seus. Li contesta el Rector.

El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu dóna la benvinguda a l'ensenyament i indica que al seu departament hi ha molt d'interès. No obstant això, fa constar que s'abstindrà i en fa la justificació: indica que des de la Facultat de Psicologia no s'ha pogut inserir en els continguts, ja que es va trobar molt limitat de temps.

El professor Joan Ernest de Pedro Gómez demana aclariments en relació amb l'assignatura Emergències 112 i també fa observacions sobre el contingut del títol. Li contesten el vicerector d'Ordenació Acadèmica i el Rector.

El Rector sotmet a votació el curs i el conveni (amb la incorporació de les observacions introduïdes per la doctora Francesca Garcias Gomila), que s'aproven per 40 vots a favor i una abstenció.

Punt 5: Modificació del pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que de forma prèvia explica el procediment actual per realitzar modificacions de plans d'estudis, que són dos.

A continuació exposa la modificació del pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat d'Hortofructicultura i Jardineria, que consisteix en l'addició de noves assignatures optatives, que són assignatures d'altres plans d'estudis que s'imparteixen; per tant, la modificació que es proposa no suposa cap cost a la Universitat. La doctora Catalina Cantarellas Camps demana aclariments en relació amb l'assignatura Història dels Jardins.

S'aprova per unanimitat la modificació presentada (annex 6).

Punt 6: Modificació dels itineraris d'especialització d'Intervenció Cultural, Social i Territorial i de Cultura Contemporània

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la proposta de modificació dels itineraris d'especialització d'Intervenció Cultural, Social i Territorial, que consisteix a incloure l'assignatura Comentari de Textos Francesos a l'itinerari d'especialització d'Intervenció Cultural, Social i Territorial i l'assignatura Llengua, Cultura i Civilització Alemanyes I a l'itinerari d'especialització de Cultura Contemporània.

S'aproven per unanimitat les dues modificacions proposades (annex 7).

Punt 7: Informació sobre la convocatòria de declaració d'interès en projectes de títols oficials de postgrau

Punt 8: Creació de la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UIB i aprovació de la normativa de funcionament

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector, la qual indica que es tractaran de forma conjunta els punts 7 i 8.

La vicerectora indica que a la convocatòria de declaració d'interès en projectes de títols oficials de postgrau s'han presentat 97 declaracions d'interès, les quals desglossa per departaments i centres.

A continuació explica el calendari pertinent, que té com a data límit el dia 15 de febrer de 2006:

¿ 5 de maig de 2005: aprovació de la normativa de la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UIB.
¿ 17 de juny de 2005: elecció dels membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau.
¿ 17 de juny de 2005: aprovació de la normativa de títols oficials de postgrau.
¿ 17 de juny de 2005: pla de gestió de postgrau.
¿ 1 de novembre de 2005: termini final per presentar a la Direcció General d'Universitat la proposta de títols oficials de postgrau.

També afegeix que el dia 9 de juny es realitzaran unes jornades a proponents de títols i que el dia 24 de juny de 2005 se'n faran unes d'adreçades al PAS i al PDI en general.

Seguidament exposa les directrius generals orientadores establertes per l'administració educativa universitària (estatal i de comunitats autònomes).

A continuació la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector exposa l'abast i el significat de l'acord normatiu pel qual es crea la Comissió d'Estudis de Postgrau de la UIB i s'aprova la seva normativa de funcionament.

Tot seguit proposa de modificar l'article 2 per tal d'ampliar el nombre de membres de la comissió de nou a deu, la qual cosa suposaria desdoblar l'àrea de Ciències del Comportament i de la Salut (Psicologia, 1 i Infermeria i Fisioteràpia, 1). Així mateix indica que s'hauria de substituir l'àrea de Ciències Socials per la de Ciències de l'Educació.

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen el doctor Miquel Rafael Tortella Feliu, que fa una reflexió sobre la composició i el nombre de membres de la comissió en qüestió, el doctor Eugeni Aguiló Pérez, que agraeix els esforços realitzats però destaca que el pes dels estudiants correspon a l'àmbit de Ciències Econòmiques, i la doctora Margalida Gili Planas, que fa notar la importància de poder tenir títols oficials de postgrau en l'àmbit de Ciències de la Salut sense tenir estudis de Medicina. Tot seguit la doctora Francesca Garcias Gomila considera convenient afegir que a la Comissió d'Estudis de Postgrau hi pot intervenir qualsevol membre de la comunitat universitària i que assumeix les funcions de la Comissió de Doctorat. La doctora C. Nativitat Juaneda Sampol dóna suport a la intervenció del doctor Eugeni Aguiló Pérez i fa una reflexió sobre els títols propis de postgrau. El professor Joan Ernest de Pedro Gómez es felicita per la composició finalment dissenyada de la comissió; també ofereix vehicular a través del representant d'Infermeria i Fisioteràpia les propostes que vulgui fer el IUNICS. Finalment la doctora Irene Nadal Gómez insisteix en el fet que és convenient que s'indiqui que assumeix les funcions de la Comissió de Doctorat.

Contesten totes les intervencions la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector i el Rector.

El Rector sotmet a votació la proposta de les modificacions indicades a l'article 2 sorgides com a fruit del debat realitzat i concretades en l'augment del nombre d'integrants i la possibilitat que pugui intervenir-hi qualsevol membre de la comunitat.

S'aprova per 33 vots a favor i 4 abstencions la creació de la Comissió d'Estudis de Postgrau i l'aprovació de la seva normativa de funcionament amb les modificacions indicades (annex 8).

Punt 9: Canvi de denominació de l'Escola Universitària de Graduats Socials de Palma de Mallorca

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica la motivació de la proposta de canvi de denominació de l'Escola Universitària de Graduats Socials de Palma de Mallorca pel nom d'Escola Universitària de Relacions Laborals de Palma.

El Consell de Govern aprova per unanimitat el canvi de denominació indicat (annex 9).

Punt 9 bis: Complements retributius del professorat

La vicerectora de Professorat explica l'assignació de distints complements retributius del professorat (annex 10):

El complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent (renovació i nova adjudicació).
El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat en investigació, opcions A i B.
El complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'excel·lència en investigació, opcions A i B.
El complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària.
El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes esmentades i acorda de trametre-les al Consell Social perquè les aprovi definitivament.

La vicerectora de Professorat agraeix la feina feta al personal que s'ocupa del PDI al Servei de Recursos Humans i a l'Oficina de Suport a la Recerca.

Punt 10: Informació del Consell de Direcció

1. El Rector informa sobre la visita dels prínceps d'Astúries a la UIB i dels membres de la comunitat universitària que hi han estat convidats. La vicerectora Mercè Gambús completa la informació.

Tot seguit, el Rector informa sobre la situació del catàleg de titulacions. Afegeix que s'han creat quatre subcomissions i que dins aquestes hi ha diferents grups de treball, formats per membres del Consell de Coordinació Universitària. Segueix dient que hi ha una primera llista de titulacions i explica la tramitació que se seguirà fins a l'aprovació pel Consell de Ministres. Segueix informant sobre el contingut d'aquesta primera llista i del debat que es va produir en el si de la CRUE i, en particular, de la seva reivindicació de l'existència específica de la titulació de filologia i literatura catalana (i també la basca i gallega).

2. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa sobre el programa de portàtils i indica que es varen rebre 220 sol·licituds i se'n varen prioritzar 99 per distribuir 90.000 euros, basant-se en els criteris establerts per l'Oficina de Suport a la Recerca. També informa del procediment per executar la despesa, que serà mitjançant una analítica finalista, per a la qual cosa hi ha dos mesos de termini per executar-la.

3. El vicerector d'Estudiants informa sobre el Curs d'acolliment i del Pla d'acció tutorial que es posaran en marxa el proper any acadèmic. També informa sobre el Gabinet d'Orientació Psicopedagògica i de l'Observatori d'Inserció Laboral. Finalment informa sobre la creació de l'Oficina de Suport a les Persones amb Discapacitat.

4. El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa que el COFIU ha aprovat el pla anual d'inversions per a la UIB per a l'any 2005, que seran d'aproximadament de set milions d'euros repartits entre els projectes següents: ampliació de l'edifici Ramon Llull, construcció i equipament del Laboratori d'Arquitectura Tècnica, ampliació de la seu universitària de Menorca, reforma i rehabilitació de can Oleo i estudi geotècnic de la biblioteca general.

5. La vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector informa sobre el nou disseny de la pàgina web de la Universitat i de la visita dels prínceps d'Astúries a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos el proper dia 10 de maig.

6. El vicerector d'Investigació i Política Científica informa que la setmana que ve entrarà en funcionament l'agència de viatges al campus.

S'obre un torn de paraules en el qual intervenen:

El senyor Alejandro Aparicio Díaz, que agraeix les iniciatives que ha posat en marxa el Vicerectorat d'Estudiants. També indica que a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos es posarà a disposició dels estudiants un espai per menjar. Li contesten els vicerectors d'Estudiants i d'Infraestructures i Medi Ambient.

La professora Antonia Martín Perdiz suggereix fer extensives les activitats indicades pel vicerector d'Estudiants (Curs d'acolliment i Pla d'acció tutorial) a les seus universitàries. Li contesta el vicerector d'Estudiants.

El senyor Luis Francisco Piña Saiz demana aclariments sobre la titularitat de les obres que farà el COFIU. Li contesten el Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

La doctora Francesca Garcias Gomila ofereix aclariments sobre la feina desenvolupada per elaborar el catàleg de títols oficials. També es refereix a la pàgina web i a les activitats d'acolliment dels nous estudiants. Li contesta la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

El doctor Miquel Rafael Tortella Feliu demana informació sobre títols oficials de postgrau al Rector i aclariments al vicerector d'Estudiants sobre el Gabinet d'Orientació Psicopedagògica. Li contesten el Rector i el vicerector d'Estudiants.

Punt 11: Afers de tràmit

 1. Col·laboradors honorífics
 2. No n'hi ha.

 3. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat
 4. No n'hi ha.

 5. Llicències d'estudis
 6. No n'hi ha.

 7. Sabàtics

  El Consell de Govern aprova per unanimitat la concessió d'any sabàtic per al doctor Joan Jesús Fiol Arbós, titular d'universitat del Departament de Química, pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 30 de setembre de 2006 a la Universitat de Barcelona i al CSIC (annex 11).

 8. Altres
  No n'hi ha.

Punt 12: Precs i preguntes

El senyor Alejandro Aparicio Díaz demana informació sobre la notícia que apareix avui al diari Qué relativa a l'aprovació del títol propi de Graduat en Seguretat i Ciències Policials. A continuació comunica que, per circumstàncies personals, ha dimitit com a president del Consell d'Estudiants.

El Rector lamenta la decisió presa pel senyor Aparicio i li agraeix la feina feta, i també ho fa el vicerector d'Estudiants. També li contesta la vicerectora de Postgrau i Gabinet del Rector.

El senyor Joan Ernest de Pedro Gómez demana que es respecti l'espai dedicat als aparcaments de minusvàlids. Li contesta el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

La doctora Francesca Garcias Gomila agraeix al Servei de Biblioteca i Documentació que obri les biblioteques en època d'exàmens i els capvespres. Així mateix, també ho agraeix al vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

Finalment, el Rector felicita el Servei de Biblioteca i Documentació per l'obtenció de l'acreditació de l'ANECA, que només s'ha atorgat a onze biblioteques, felicitació a la qual se suma el Consell de Govern.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.10 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 5 DE MAIG DE 2005

Relació d'assistents:

 1. Andreu Alcover Ordinas
 2. Josep Ignasi Aguiló Fuster
 3. Mercè Gambús Saiz
 4. Francesca Salvà Mut
 5. Gabriel Moyà Niell
 6. Francesca Garcias Gomila
 7. Miquel Rafael Tortella Feliu
 8. Joan Ernest de Pedro Gómez
 9. Margalida Miró Bonet
 10. Carlos Moreno Gómez
 11. Bartomeu Coll Bosch
 12. Gabriel Oliver Codina
 13. M. Dolors Forteza Forteza
 14. Francesc Escanellas Garcias
 15. Luis Francisco Piña Saiz
 16. Rafael Barea Roig
 17. M. Isabel Baltasar Quesada
 18. Antoni Llull Gilet
 19. Maria Llompart Bibiloni
 20. C. Nativitat Juaneda Sampol
 21. Catalina Cantarellas Camps
 22. Josep Servera Baño
 23. Irene Nadal Gómez
 24. Catalina Costa Bonet
 25. Joan Enseñat Rodríguez
 26. Margalida Gili Planas
 27. Antoni Socias Salvà
 28. Lluís Mas Franch
 29. Francesca Lladó Pol
 30. Joan Antoni Mesquida Cantallops
 31. Francisco Muñoz Izquierdo
 32. Esperança Munar Muntaner
 33. Sergio Alonso Oroza
 34. Antonia Martín Perdiz
 35. Eugeni Aguiló Pérez
 36. Joan Mas Vives
 37. Jaume Sureda Negre
 38. Alejandro Aparicio Díaz
 39. Avel·lí Blasco Esteve
 40. Lluís Garau Juaneda