Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 6 de novembre de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi el professor Bartomeu J. Serra Cifre i el professor Eduard Cesari Aliberch, per motius de viatge.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica de forma detallada el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats, excepte la primera addenda al conveni amb la Conselleria de Salut i Consum per a la utilització per l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS) de determinades instal·lacions de l'Hospital Universitari Son Dureta i el conveni amb la Conselleria de Salut i Consum per regular les relacions per al desenvolupament de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut, que explica el vicerector d'Investigació i Política Científica (annex 2).

0698

AM

Universitat Abdelmalek Essaâdi-Tetuan

Marroc

0699

AM

Universitat Autònoma de l'Estat de Morelos

Mèxic

0709

AM

Universitat Diego Portales

Xile

0711

CV/P

Fundació Carolina

0710

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia i Conselleria d'Educació i Cultura

0623

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura (cinquena addenda)

0713

AM

Iscomar Ferrys

0682

CV/P

Universitat de Barcelona

0701

CV/P

Conselleria d'Innovació i Energia

0649

CV/P

Conselleria de Salut i Consum

0716

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0697

CV/P

Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat i Joana M. Rebassa

0707

CV/P

Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat (MODEL)

0696

CV/P

Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat i Sílvia Guiscafrè

0700

CV/P

Universitat Politècnica de València

0706

AM

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya

0705

AM

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

0708

Addenda

Conselleria de Salut i Consum

0704

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura, Consell de Menorca, Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I i Ajuntament de Maó

A continuació s'obre un debat en què intervé la professora Francesca Salvà Mut en relació amb els convenis amb l'Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear de persones amb Discapacitat i Joana M. Rebassa i amb l'Ajuntament de Palma, Coordinadora-Federació Balear de persones amb Discapacitat (MODEL), per fer constar que la professora M. Dolors Forteza Forteza, responsable de la realització dels convenis, ho és com a professora i com a coordinadora del Programa d'assessorament i suport a les persones de la comunitat universitària amb discapacitat i no com a vicedegana. També intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia sobre la II Setmana de la Ciència i demana una millora en l'organització. Intervé en el mateix sentit el professor Llorenç Valverde Garcia. A continuació intervé el senyor Vicent J. Torres Escandell en relació amb l'acord marc amb Iscomar Ferrys per demanar quan seran efectius els descomptes objecte del conveni i si es prorrogarà la vigència d'aquest. Li respon el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals. Intervé el professor Pere M. Deyà Serra en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia sobre la II Setmana de la Ciència per formular una queixa sobre l'organització i sobre la convocatòria del cicle de conferències. A continuació demana aclariments en relació amb el cost del conveni amb la Conselleria d'Innovació i Energia i la Conselleria d'Educació i Cultura. Així mateix, intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria de Salut i Consum sobre la contractació de professorat associat que investigui a l'Institut Universitari de Ciències de la Salut (IUNICS). També intervé en relació amb el conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura en matèria de política lingüística per demanar informació sobre el finançament del material didàctic a la xarxa en versió catalana i sobre la proposta de perfil lingüístic. A continuació intervé en relació amb el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya per demanar el sistema que s'emprarà per posar a l'abast de tothom les tesis doctorals en format electrònic. Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, el vicerector d'Investigació i Política Científica i la vicerectora d'Extensió Universitària i Activitats Culturals.

Finalment el Consell de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'abast i el significat de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Química, Física, Filologia Catalana i Lingüística General, Filologia Espanyola Moderna i Llatina i Biologia (annex 3).

El Consell de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla.

Punt 4: Comissió de valoració de reclamacions presentades contra la proposta de la Comissió de Contractació

El Rector informa que s'ha de concretar la composició de la Comissió de valoració de reclamacions presentades contra la proposta de la Comissió de Contractació que ja es va tractar a l'anterior Consell de Govern. Així mateix, assenyala que s'ha parlat amb els membres que integren la Comissió d'Apel·lació de Concursos i que semblava adequat que en aquest procés de transició cap a l'aplicació de la LOU aquestes comissions estiguessin integrades per les mateixes persones. El Rector proposa, per tant, com a titulars els professors Llorenç Valverde Garcia, Sergio Alonso Oroza, Avel·lí Blasco Esteve i Felicià Grasses Freixedas, i com a suplents, la professora Catalina Cantarelles Camps i el professor Eduard Petitpierre Vall.

El Consell de Govern aprova la proposta per assentiment.

Punt 5: Divisió del Departament d'Economia i Empresa

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica el procés seguit per dur a terme la divisió del Departament d'Economia i Empresa i l'abast i el significat de la proposta. Aquest departament es desdoblarà en dos departaments nous: el Departament d'Economia Aplicada, que integrarà les àrees de coneixement d'Economia Aplicada i Història i Institucions Econòmiques, i el Departament d'Economia de l'Empresa, format per les àrees de coneixement d'Economia Financera i Comptabilitat, Organització i Direcció d'Empreses i Comercialització i Investigació de Mercats (annex 4).

El Consell de Govern aprova la proposta per 46 vots a favor i dues abstencions. La divisió d'aquest departament tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2003, la qual cosa implicarà que en el Pressupost de la UIB per a l'any 2003 només hi figuri un sol departament, per tant el pressupost corresponent a aquest es distribuirà entre els dos nous al 50 per cent.

A continuació intervé la professora Catalina Cantarellas Camps per demanar com es plantejaran les futures divisions de departaments que escaiguin. El Rector li respon que s'ha de tenir en compte la normativa que es desplegui en virtut del desenvolupament de la LOU, així com l'adaptació dels Estatuts al text legal esmentat. A continuació indica que les propostes que mentrestant es puguin plantejar s'haurien de resoldre segons els criteris que s'han seguit fins ara. Finalment, el Rector posa de manifest les discussions i els debats que han tingut lloc sobre el nombre mínim de professors per constituir un departament: s'ha especulat amb el nombre de trenta, que és el nombre de professors més baix de què està format un departament actualment.

Punt 6: Curs d'Especialista Universitari en Finances i Comptabilitat d'Empreses Turístiques

Punt 7: Curs d'Especialista Universitari en Direcció i Màrqueting d'Empreses Turístiques

Punt 8: Curs d'Especialista Universitari en Anàlisi Econòmica del Turisme

Punt 9: Curs d'Especialista Universitari en Planificació i Gestió d'Espais Turístics i d'Oci

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat dels quatre cursos d'especialista universitari que s'indiquen més amunt i convida la professora C. Nativitat Juaneda Sampol, directora dels cursos proposats per l'Escola Universitària de Turisme, la qual explica que aquests quatre cursos suposen pràcticament el títol propi de Turisme, atès que són formats per blocs d'assignatures d'aquest títol, la qual cosa permet també que puguin accedir-hi les persones diplomades que ja treballen.

A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra, que fa una reflexió sobre la possible incongruència pel fet que una part de curs de grau sigui part d'un títol de postgrau, tot i que manifesta el seu acord amb l'objectiu proposat. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector. També intervenen en el debat la professora Francesca Salvà Mut i el vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals. També hi intervenen el professor Mateu Servera Barceló, el professor Lluís Pomar Gomà i el professor Antoni Socias Salvà per incidir en l'observació feta pel professor Pere M. Deyà Serra, i el senyor Vicent J. Torres Escandell, que demana sobre l'homologació del Títol Superior de Turisme i sobre el cost que això implicaria per als alumnes. Li respon el Rector. Tot seguit intervé la professora C. Nativitat Juaneda Sampol per tal d'aclarir alguns dubtes suscitats.

A continuació el Rector fa un resum del tema i indica que hi ha un consens sobre l'oferta i una certa problemàtica entorn de la incidència en la normativa vigent de títols propis, així com en la denominació.

Finalment el Consell de Govern aprova els cursos d'especialista universitari proposats amb el compromís de rectificar una possible incongruència en relació amb la normativa de títols propis aprovada i la terminologia (annex 5).

Punt 10: Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes a la Societat Actual

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica l'abast i el significat del Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes a la Societat Actual i constata un error en el primer full relatiu a l'òrgan que proposa el Màster (annex 6).

Seguidament convida la directora del màster, la professora Victòria Ferrer Pérez, que completa la informació facilitada. També intervé el professor Santiago Cavanillas Múgica, que suggereix canviar la denominació "tesi de màster" per una altra denominació (projecte, memòria, etc.), atesa la confusió que pot suscitar.

El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Anàlisi i Tractament de Conflictes a la Societat Actual, amb la correcció proposada pel professor Cavanillas.

Punt 11: Ajuts per a professorat convidat

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que presenta la proposta d'ajuts per a professorat convidat elaborada juntament amb els departaments per al període comprès entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de juliol de 2003, de conformitat amb l'Acord normatiu del dia 24 de setembre de 2002 sobre ajuts per a estades breus de professors a la Universitat de les Illes Balears (annex 7).

A continuació intervenen el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demanen si encara és possible presentar noves propostes per al mes de juliol de 2003. El professor Ramon Puigjaner Trepat demana si és possible afegir el centre d'origen dels professors convidats a les propostes.

El Consell de Govern aprova la proposta d'ajuts per a professorat convidat.

Punt 12: Acord normatiu sobre indemnitzacions per raó del servei

El Rector dóna la paraula al Gerent, que presenta la proposta d'acord normatiu sobre les indemnitzacions per raó del servei i justifica la presentació arran de la publicació del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. A continuació explica l'abast i el significat de l'acord (annex 8).

A continuació intervé el professor Ramon Puigjaner Trepat, que demana sobre la dieta que es percep per alimentació, que és inferior en cinc països, i el senyor Lluís Piña Saiz proposa modificar l'article 5.1, relatiu a les dietes, i unificar els grups 2 i 3 com a grup 2.

El Rector planteja si seria millor el model de dietes de la comunitat autònoma de les Illes Balears que l'estatal.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta sobre indemnitzacions per raó del servei amb la modificació proposada de l'article 5.1 i amb el compromís de revisar el model de dietes plantejat pel Rector.

Punt 13: Modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis

El Rector dóna la paraula al Gerent, que explica detalladament l'abast i el significat de la proposta d'acord normatiu sobre la modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis (annex 9).

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

Punt 14: Informació del Consell Executiu

1. Primer pren la paraula el Rector:

a) Informa dels actes prevists per a la festa del beat Ramon Llull, el dia 27 de novembre de 2002.

b) Fa una reflexió sobre la disminució de la matrícula, d'un 3 per cent respecte a un 5 o 6 per cent previst, i sobre l'accés d'estudiants a les universitats públiques i privades.

c) Informa de la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el proper dia 14 de novembre de 2002 per tractar el Pla estratègic de la UIB.

2. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de l'aprovació del Curs d'Actualització en E-Business Telefònica per part del Consell Executiu. El Consell de Govern ratifica el curs esmentat (annex 10).

Tot seguit informa de l'elaboració del nou document de plantilla, així com de les primeres reunions mantingudes, juntament amb la vicerectora de Professorat i Departaments, amb els directors de departament i institut i els degans de facultat i directors d'escola.

3. La vicerectora de Professorat i Departaments informa de les reunions amb les comissions que han d'assignar els complements retributius de docència i d'investigació.

Així mateix informa de la creació de l'Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació.

4. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa del concurs de l'Ajuntament de Palma per construir una residència d'estudiants i una zona esportiva al Molinar-Portitxol de Palma.

Punt 15: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

El Consell de Govern aprova per unanimitat la comissió que s'indica tot seguit (annex 11):

Departament : Ciències de la Terra

Categoria : TEU

Àrea de coneixement : Geodinàmica Externa

Perfil : El propi de l'àrea

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda de concedir una llicència per estudis al professor Robert Pascual Gascó (TEU), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, a la New York University Leonard N. Stern School of Business (EUA), pel període comprès entre l'1 de març de 2003 i el 28 de febrer de 2004, amb unes remuneracions del 100 per cent de les seves retribucions els tres primers mesos i el 80 per cent el període restant (annex 12).

d) Altres

El Consell de Govern aprova per assentiment la renovació del contracte del senyor Guillem Mateu Mateu com a professor emèrit d'aquesta universitat per dos anys. El senyor Guillem Mateu Mateu mentre duri el seu contracte tindrà tots els drets i deures que li atorga la normativa vigent.

Aquesta renovació tindrà efectes des del dia 1 de novembre de 2002 (annex 13).

A continuació, de conformitat amb el que estableixen l'article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 21.1.7 dels Estatuts de la UIB, acorda de proposar al Consell Social l'assignació d'un concepte retributiu especial per als professors que participen en el projecte Campus Extens que s'indiquen a continuació:

Curs 2002-2003

Professor

Departament

Retribució

David Pons Florit

Economia i Empresa

associat de 3 hores

Josep Lluís Cortès Fleixas

Economia i Empresa

associat de 3 hores

Punt 16: Precs i preguntes

1. El professor Pere M. Deyà Serra demana possibles solucions per a la contractació de professorat a càrrec de càtedres amb finançament extern, perquè de vegades no hi ha relació entre les àrees de coneixement i els departaments.

2. El professor Antoni Llull Gilet planteja la qüestió de les promocions de TEU a TU o a professor contractat doctor i aporta possibles solucions. També demana que es faci un informe jurídic sobre el tema.

3. El senyor Vicent J. Torres Escandell demana informació sobre la propera sessió del Consell de Govern del dia 14 de novembre i també que es tingui en compte el Consell d'Estudiants.

4. La professora Francesca Salvà Mut intervé en relació amb la reflexió feta pel Rector sobre la docència a les universitats públiques i privades.

5. El professor Mateu Servera Barceló demana aclariments sobre la utilització de les enquestes d'opinió que es fan a l'alumnat.

6. El senyor Miquel Garí Quetglas presenta una queixa sobre el retard en el lliurament de les actes de notes per part del professorat i fa una pregunta sobre el centre universitari d'Inca.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.35 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.

Relació d'assistents:

 1. Mercè Gambús Saiz

 2. Andreu Alcover Ordinas

 3. Carles Manera Erbina

 4. Gabriel Moyà Niell

 5. Isabel Moreno Castillo

 6. Rafael Àngel Forteza Coll

 7. Carolina Garau Rosselló

 8. Joan Llull Cabrer

 9. Antoni Salas i Roca

 10. Maurici Mus Amézquita

 11. Antoni Socias Reynés

 12. María Nélida Tur Faúndez

 13. Catalina Nativitat Juaneda Sampol

 14. Pere Sastre Fullana

 15. Lluís Pomar Gomà

 16. Mateu Servera Barceló

 17. Joan Mas Vives

 18. Catalina Cantarellas Camps

 19. Luis Francisco Piña Saiz

 20. Maribel Baltasar Quesada

 21. Miquel Garí Quetglas

 22. Vicent Joan Torres Escandell

 23. Llorenç Valverde Garcia

 24. Ramon Puigjaner Trepat

 25. Bernat Prats Taberner

 26. Rosa Maria Alberdi Castell

 27. Berta Artigas Lelong

 28. Antoni Llull Gilet

 29. Josep Servera Baño

 30. Santiago José Cavanillas Múgica

 31. Antoni Socias Salvà

 32. Pedro Antonio Rivas Yarza

 33. Josep Ignasi Aguiló Fuster

 34. Josefina Salord Ripoll

 35. Miquel Pastor Tous

 36. Joan Antoni Mesquida Cantallops

 37. Francesca Salvà Mut

 38. Josep Morata Socias

 39. Jaume Sureda Negre

 40. Avel·lí Blasco Esteve

 41. Eugeni Garcia Moreno

 42. Eduard Rigo Carratalà

 43. Pere M. Deyà Serra

 44. Llorenç Huguet Rotger

 45. Margalida Gili Planas

 46. Isabel Tapia Fernández

 47. Joan Jesús Fiol Arbó