Consell de Govern

A les 10.10 hores del dia 7 de novembre de 2005, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

S'excusen d'assistir-hi la doctora M. Dolors Forteza Forteza, per motius acadèmics, i el senyor Joan Enseñat Rodríguez.

El Rector excusa l'absència del vicerector Francisco Muñoz Izquierdo a causa de l'accident sofert dissabte passat al torrent de Pareis.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d'aprovar per unanimitat l'acta de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2005.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al Secretari General, que explica el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 2):

Ref.
Tipus
Entitat
País
Objecte
1180
AM
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant de Mallorca
Genèric
1187
AM
Universitat Nacional de Quilmes
Argentina
Genèric
1188
AM
Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia
Mèxic
Genèric
1208
AM
Universitat de Melbourne (Escola d'Infermeria)
Austràlia
Genèric
1200
Addenda
Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears
Assignatura (Creació d'Empreses de Base Tecnològica)
1202
CV/P
Fundació Carolina
Beca (Màster universitari en Gestió turística)
1191
AM
Fundació Kovacs, Conselleria d'Educació i Cultura, Conselleria de Salut i Consum
Estudi (mal d'esquena en la població infantil)
1201
AM
Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears
Genèric (cooperació, desenvolupament i voluntariat universitari)
1192
CV/P
Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears
Postgrau II (Títol d'expert en Dret de Família)
1193
CV/P
Consell de Menorca
Postgrau II (Títol d'expert en Dret de Família)
1194
CV/P
Consell d'Eivissa i Formentera
Postgrau II (Títol d'expert en Dret de Família)
1195
CV/P
Vicepresidència del Govern de les Illes Balears
Postgrau II (Títol d'expert en Dret de Família)
1186
CV/P
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innvoació
Postgrau (Màster universitari en Dret d'Assegurances)
1205
AM
Council on International Educational Exchange (CIEE)
EUA
Programa de formació acadèmica i cultural
1190
CV/P
Mac Insular, SL
Programa de mesures i vigilància ambiental
1144
AM
Ajuntament de Palma
Programa TUO
1145
CV/P
Ajuntament de Palma
Programa TUO (annex 1)
1204
CV/P
Ajuntament de Palma
Programa TUO (annex 1 MODEL)
1185
CV/P
Consell de Menorca i Universitat de Barcelona
Projecte de recerca (Cova des Pas)
1211
CV/P
Conselleria de Medi Ambient i Caixa de Balears, «Sa Nostra»
Projecte de recerca (Valor econòmic dels sistemes forestals)
1199
CV/P
Conselleria d'Educació i Cultura
Reconeixement d'estudis (Edificació i obra civil)
1198
CT
Diverses entitats
Títol propi (MU en Disseny i Implementació de Xarxes Cisco)
1212
CV/P
Consorci Pla-D Llucmajor
Treball de recerca (Claustre de San Bonaventura de Llucmajor)
1207
CV/P
Consell d'Eivissa i Formentera
UOM a Eivissa i Formentera 2004-2005
1206
CV/P
Consell de Menorca
UOM a Menorca 2004-2005
1203
CV/P
Consell de Mallorca (Departament de Cultura)
Viatge cultural a l'Alguer

La vicerectora de Postgrau fa una observació al conveni amb el Consorci Pla-D Llucmajor per tal de corregir l'import de la realització del treball objecte del conveni, que ha de ser de 452.942,88 euros IVA inclòs.

La doctora Francesca Garcias Gomila intervé en relació amb l'acord marc amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla i Llevant de Mallorca i fa una puntualització al nom del proponent: indica que hauria de posar-s'hi el segon cognom d'aquest proponent (Roig) per evitar confusions, ja que al Departament de Biologia hi ha dos professors amb el nom d'Antoni Bennàsar. El Rector manifesta que del contingut de l'acord marc es dedueix que es tracta del professor Antoni Bennàsar Roig.

El Consell de Govern ratifica per unanimitat els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que informa de la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Química, Física, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Psicologia, Economia de l'Empresa, Economia Aplicada i Infermeria i Fisioteràpia.

Així mateix explica la modificació de plantilla del Departament de Biologia i del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques que proposa el Consell de Direcció amb l'informe previ dels departaments afectats, a l'empara de l'Acord normatiu del dia 28 de setembre de 2004 sobre promoció de professors habilitats.

El Consell de Govern aprova per unanimitat les modificacions de plantilla presentades (annex 3).

Punt 4: I Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits)

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica, que explica les línies generals del Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses. Completa la informació el director del curs, doctor Antoni Socias Salvà (annex 4).

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa demana aclariments. Li responen el doctor Antoni Socias Salvà i el Rector.

Se sotmet a votació la proposta de Diploma Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses. Títol de formació bàsica de la UIB (20 crèdits), que s'aprova per unanimitat.

Punt 5: Votació de la proposta de nomenament del senyor Cristóbal Serra com a doctor honoris causa de la UIB

El Rector explica que a la sessió anterior es va presentar la proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Cristóbal Serra Simó, que va defensar el director d'aquest departament, el doctor Josep Servera Baño, així com el procediment establert a la normativa corresponent (articles 6, 7 i 8 del Reglament sobre la concessió de la distinció del títol de doctor honoris causa). Per la qual cosa ara, d'acord amb el procediment, correspon sotmetre la proposta a votació del Consell de Govern.

Efectuada la votació pertinent, s'acorda el nomenament del senyor Cristóbal Serra Simó com a doctor honoris causa d'aquesta universitat per 36 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

Punt 6: Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica la proposta corresponent als complements retributius del professorat que treballa en el projecte Campus Extens illes.

El Consell de Govern aprova per assentiment la proposta esmentada i acorda de trametre-la al Consell Social perquè l'aprovi definitivament (annex 5).

Punt 7: Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB)

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat, que explica que hi ha nou professors dels departaments d'Economia Aplicada i d'Economia de l'Empresa (Llorenç Pou Garcias, Javier Rey-Maquieira Palmer, F. Javier Lozano Ibáñez, F. Javier Capó Parrilla, Bartolomé Deyà Tortella, Bartomeu Pascual Fuster, Lluís Bru Martínez, Carles Solà Belda i Pedro A. Rivas Yarza) que han demanat augment de llur càrrega docent i recorda el contingut de l'apartat 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB («1.1.2. Augment de la càrrega docent. En els casos en què situacions docents de la Universitat degudes a: 1) Decisions organitzatives (per ex.: Campus Extens; docència en xarxa de matèries d'estudis oficials de primer o segon cicle, etc.) o 2) Circumstàncies especials (desdoblaments temporals de grups, ajusts deguts a modificacions de plans d'estudis, impossibilitat de trobar professors prou formats, etc.) ho facin necessari, els professors que ho desitgin, i d'acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, poden demanar d'augmentar la seva càrrega docent, en un màxim de nou crèdits, per poder cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament i amb el vistiplau dels caps d'estudis corresponents, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció. El professor que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per als associats, amb l'autorització del Consell Social»).

S'aprova per unanimitat la proposta dels complements retributius de professorat presentada (annex 6).

Finalment, la vicerectora de Professorat indica que la proposta aprovada es traslladarà al Consell Social perquè l'autoritzi, en compliment de les previsions de la normativa esmentada.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de doctorat

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Postgrau, que explica l'abast i el significat de la modificació de la normativa de doctorat, que afecta els articles 11 (Elaboració i autorització de defensa de la tesi doctoral), 12 (Tribunal d'avaluació de la tesi) i 13 (Defensa i avaluació de la tesi doctoral). A continuació indica tres modificacions proposades per la Junta de Degans i Directors de Centre i la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca que afecten els articles 11.3 tercer paràgraf (en el qual s'ha de substituir la referència a «tots els departaments de la Universitat» per «tots els òrgans responsables»), 12.1(en el qual no s'ha d'indicar: «amb experiència en investigació acreditada», sinó que ha de dir: «amb experiència acreditada en investigació») i 13.1 segon paràgraf (en què la comunicació per part del secretari de la data de lectura de la tesi no ha de ser a «la Comissió», sinó «als altres membres del tribunal i a la Comissió d'Estudis de Postgrau»).

Seguidament s'obre un torn de paraules en el qual intervenen el doctor Lluís Mas Franch i la doctora Francesca Garcias Gomila, ambdós en relació amb les previsions del segon apartat de l'article 12, i proposen que el president del tribunal no es nomeni «entre els suplents proposats», sinó que es nomeni «entre els membres proposats un nou president».

Finalment el Rector sotmet a votació la proposta presentada amb les quatre modificacions explicades.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta amb les correccions indicades (annex 7).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa de la darrera reunió de la CRUE i del Consell de Coordinació Universitària, en la qual el Ministeri d'Educació i Ciència va presentar al Consell un esborrany d'avantprojecte de modificació de la LOU i va demanar que abans de Nadal les universitats manifestin l'opinió que els mereix, i que per això avui mateix es reuneix la CASUE per estudiar el text presentat. A continuació fa una sèrie de reflexions sobre diversos temes que planteja la reforma (habilitació enfront d'acreditació, accés als cossos docents, situació dels TEU).

En relació amb el «mapa de titulacions», indica que no hi ha hagut cap progrés des de la darrera reunió del Consell de Govern, ja que no es treballa amb blocs temàtics, sinó amb una mostra de títols.

Finalment el Rector informa de la petita reestructuració del Consell de Direcció, segons la qual el Vicerectorat de Postgrau i Gabinet del Rector es converteix en el Vicerectorat de Postgrau (per dedicar-se en exclusiva a aquest tema, atesos la importància de la matèria i el volum de feina que genera); que les competències referents a Gabinet del Rector les ha assumides el vicerector de Planificació Economicoadministrativa (com a vicerectorat més idoni per fer-se'n càrrec); i que s'han ampliat els serveis o unitats dependents i les competències del Vicerectorat de Projecció Cultural, ja que actualment s'encarrega del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i de les publicacions institucionals.

La vicerectora de Relacions Exteriors informa de l'obertura del termini de presentació de projectes d'internacionalització.

El vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient informa dels motius dels talls de corrent. També indica que a partir del dia 19 de novembre de 2005 la xarxa estarà connectada amb GESA. També informa de l'inici de les obres del Laboratori d'Arquitectura Tècnica i de l'adjudicació de les obres d'ampliació de l'edifici Ramon Llull, i resta pendent l'adjudicació de les obres de can Oleo. Finalment, afegeix que dissabte passat es va publicar al BOE l'anunci d'execució de les obres d'ampliació a la Seu universitària de Menorca.

La vicerectora de Postgrau indica que el passat 2 de novembre va finalitzar el termini per presentar els projectes de títols de postgrau oficials i que s'han presentat divuit propostes. Afegeix que el dia 19 de novembre de 2005 es reunirà la Comissió d'Estudis de Postgrau per avaluar-les, que les propostes seran aprovades pel Consell de Direcció del dia 22 de novembre que ve i que, finalment, es trametran al Consell de Govern i al Consell Social per a l'aprovació i ratificació definitives.

El vicerector de Planificació Economicoadministrativa informa de l'adjudicació del servei de menjadors i cafeteries de Son Lledó i l'edifici Ramon Llull a l'empresa Menins, SLU.

El Gerent recorda que en el darrer Consell de Govern el vicerector d'Investigació i Política Científica va informar sobre la convocatòria d'ajuts del MEC en forma de bestretes reemborsables per realitzar projectes d'infraestructura cientificotecnològica.

S'obre un torn de paraules en el qual intervé el doctor Antoni Llull Gilet.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta de nomenament de col·laboradora honorífica per a l'any acadèmic 2005-2006 per a la senyora que s'indica a continuació (annex 8):

- Senyora Alicia Martín Sáez, del Departament de Dret Públic, per a l'any acadèmic 2005-2006.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

No n'hi ha.

c) Llicències d'estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar per unanimitat la següent llicència per estudis (annex 9):

- Sr. Damià Gomila Villalonga, professor ajudant doctor, del Departament de Física, a la Universitat de Strathcyde a Glasgow (Regne Unit), pel període comprès entre l'1 d'octubre de 2005 i el 31 de gener de 2006, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions.

d) Altres

No n'hi ha.

Punt 11: Precs i preguntes

La doctora Francesca Garcias Gomila demana sobre la instal·lació de WI-FI a l'edifici Anselm Turmeda. Li contesta el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

El Rector recorda que al mes de desembre tindrà lloc una sessió extraordinària del Consell de Govern per tractar monogràficament els programes oficials de postgrau.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

 CONSELL DE GOVERN DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2005

Relació d'assistents:

Andreu Alcover Ordinas
Josep Ignasi Aguiló Fuster
Mercè Gambús Saiz
Francesca Salvà Mut
Francesca Garcias Gomila
Joan Mas Vives
Miquel Rafael Tortella Feliu
Carles Moreno Gómez
Margalida Miró Bonet
Margalida Gili Planas
Maurici Mus Amézquita
Joan Jesús Fiol Arbós
Luis Francisco Piña Saiz
Francesc Escanellas Garcias
M. Isabel Baltasar Quesada
Maria Llompart Bibiloni
Miquel Pastor Tous
Joan Jordi Muntaner Guasp
Josep Servera Baño
Antoni Llull Gilet
Andreu Crespí Plaza
Irene Nadal Gómez
Antoni Socias Salvà
Lluís Mas Franch
Francesca Lladó Pol
Joan Antoni Mesquida Cantallops
Esperança Munar Muntaner
Sergio Alonso Oroza
Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Gabriel Moyà Niell
Jaume Sureda Negre
Eugeni Aguiló Pérez
Catalina Cantarellas Camps
Antonia Martín Perdiz
Avel·lí Blasco Esteve
Lluís Garau Juaneda