Consell de Govern

A les 10.30 hores del dia 8 de maig de 2002, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge.

S'excusen d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per raons acadèmiques, i el senyor Lluís Piña Saiz, per malaltia.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Secretària General llegeix una esmena presentada per la professora M. Nélida Tur Faúndez relativa a una intervenció seva en el punt 4, que s'aprova i s'incorpora a l'acta.

Finalment la Junta de Govern aprova per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 21 de març de 2002.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats (annex 1):

0641

AM

Universitat Nacional de la Patagònia Austral

0639

CV/P

Ajuntament de la Pobla

0628

CV/P

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

0634

AM

Agència Espanyola de Cooperació Internacional

0629

CV/P

Universitat Euromediterrània TETHYS

0638

CV/P

Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

0624

CV/P

Universitat de Barcelona i Edicions de la Universitat de Barcelona

0630

AM

Universitat de Cantàbria

0631

AM

Universitat de Gal·les (Bangor) (Gal·les), Universitat Loránd Eötvös de Budapest (Hongria), Universitat de Kassel (Alemanya), Universitat Politècnica de Koszalin (Polònia), Universitat de Loughborough (Anglaterra), Universitat d'Oulu (Finlàndia) i Universitat de Mälardalen (Suècia)

0625

CV/P

Consell Insular de Menorca

0619

CV/P

Parlament de les Illes Balears

0618

CV/P

Conselleria d'Educació i Cultura

0626

CV/P

Centre d'Escoles Superiors AMA (Academy for Management Assistants) i IBS (International Business School) de Lippstadt

0633

CV/P

Diverses entitats (Model)

0622

CV/P

Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears

0636

CV/P

Consell Insular de Mallorca (Conselleria de Serveis Socials)

0632

CV/P

Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Balears

0616

CV/P

Universitats Autònoma de Madrid, Autònoma de Barcelona, de Girona, de la Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València i Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPPNN)

0627

CV/P

Entitat de Turisme de les Illes Balears

0621

CV/P

Consell de Menorca

0620

CV/P

Consell de Menorca

A continuació s'obre un torn de paraules en què intervenen el professor Arnau Mir Torres en relació amb el conveni de l'Ajuntament de la Pobla per demanar que es retiri de la clàusula segona la referència a la necessitat d'exhibir el carnet de la UIB com a acreditació suficient per accedir al centre, i també demana que dos dels quatre ordinadors de què disposarà el centre s'utilitzin per fer l'automatrícula. Li respon el Rector, el qual manifesta que si aquestes observacions les aprova l'Ajuntament de la Pobla, s'incorporaran finalment en el conveni. Tot seguit intervé la professora M. Nélida Tur Faúndez en relació amb el conveni amb el Parlament de les Illes Balears i demana un canvi en la redacció de la manifestació III del conveni, relativa a la labor científica sobre el Dret propi de les Illes Balears que duu a terme la Universitat a través del Departament de Dret Privat, de manera que quedi clar que la tasca es realitza en el si del Departament i que la fa el professorat que l'integra. Per tant, la redacció es modificaria en el sentit següent: allà on diu: "Aquest Departament actualment està elaborant un treball [¿]", ha de dir: "En aquest departament s'elabora un treball [¿]".

Finalment la Junta de Govern ratifica per assentiment els acords marc, convenis, protocols i contractes presentats i aprovats pel Consell Executiu en els termes exposats.

Punt 3: Modificació de plantilla

La vicerectora de Professorat i Departaments explica l'abast i el significat d'una modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Física, Dret Públic, Ciències de la Terra i Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

A continuació el Rector fa un aclariment sobre la modificació de plantilla del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

Tot seguit la Junta de Govern aprova per assentiment la modificació de plantilla (annex 2).

Finalment el Rector posa de manifest la preocupació del Consell Executiu en relació amb la nova forma de contractació de professorat i la promoció d'aquest en el marc de la LOU. També informa de la reunió mantinguda amb membres de la Conselleria d'Educació i Cultura en què es varen discutir les línies generals de la futura normativa reguladora per a la contractació de les figures de professorat que estableix la LOU.

A continuació s'obre un debat en què intervenen la vicerectora de Professorat i Departaments, el professor Pere M. Deyà Serra i el professor Andreu Palou Oliver. El Rector clou el debat indicant que pròximament es farà una reunió amb els directors de departament, sens perjudici de realitzar, si escau, una Junta de Govern extraordinària.

Punt 4: Taxes per a l'expedició de títols propis

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que recorda que el Consell Social és l'òrgan competent per establir els preus dels ensenyaments propis i dels cursos d'especialització. També recorda que a la UIB, recentment, s'han aprovat estudis de primer cicle de titulacions de dos cicles impartits a la UIB, titulacions progressives de tècnic universitari i el Diploma d'Estudis Avançats (DEA). En conseqüència presenta la proposta aprovada pel Consell Executiu sobre l'equiparació de les taxes dels títols propis a les de títols oficials de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica (annex 3).

Tot seguit intervé la professora Francesca Garcias Gomila, que demana que s'apliqui als títols propis un percentatge del preu establert per a les diplomatures i no el mateix, atès que els títols propis no s'equiparen als títols oficials a tots els nivells, i proposa que, si no, els títols propis es considerin diplomatures a tots els efectes (acadèmics i socials). El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals es manifesta d'acord amb la segona opció.

La Junta de Govern aprova la proposta presentada, que elevarà al Consell Social, i accepta la segona opció i hi dóna suport, sempre que sigui possible.

Punt 5: Nova denominació per als títols progressius d'Empresarials

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que recorda que a la sessió de la Junta de Govern del mes de febrer es varen aprovar tres títols progressius d'empresarials dels cinc presentats, i ara presenta una proposta, aprovada per la Junta de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, amb la qual es modifica la denominació de les dues titulacions pendents d'aprovació. En lloc del nom de "Tècnic Universitari en Gestió de l'Empresa amb Tecnologies de la Informació", hi hauria el de "Tècnic Universitari en Comercialització i Gestió d'Empreses de la Societat de la Informació", i en lloc de "Tècnic Universitari en Economia del Medi Ambient i Gestió de Recursos Naturals", hi hauria el de "Tècnic Universitari en Economia Ambiental i de Gestió dels Recursos Naturals" (annex 4). El professor Josep I. Aguiló Fuster completa la informació i assenyala que ja s'ha arribat a un acord amb els departaments implicats.

A continuació intervé la professora Isabel Moreno Castillo, que es manifesta en contra del nom proposat per a la segona titulació. Tot seguit intervenen el professor Josep I. Aguiló Fuster i, finalment, el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que assenyala que la denominació hauria de ser "Tècnic Universitari en Gestió Econòmica dels Recursos Naturals".

La Junta de Govern aprova per assentiment les denominacions per als títols progressius d'Empresarials amb els noms següents: "Tècnic Universitari en Comercialització i Gestió d'Empreses de la Societat de la Informació" i "Tècnic Universitari en Gestió Econòmica dels Recursos Naturals".

Punt 6: Modificacions dels plans d'estudis d'Enginyeria en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres explica l'abast i el significat de les modificacions dels plans d'estudis d'Enginyeria en Informàtica (annex 5), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió (annex 6), Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions, especialitat Telemàtica (annex 7), Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes (annex 8) i d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial (annex 9).

A continuació intervé el professor Gabriel Oliver Codina, que manifesta l'acord de l'Escola Politècnica Superior.

La Junta de Govern aprova per assentiment les modificacions dels plans d'estudis presentats i acorda de trametre al Consell de Coordinació Universitària les modificacions de les assignatures optatives.

Punt 7: Itineraris curriculars d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial

El Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que presenta els itineraris curriculars que es proposen per a la carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial (annex 10). Els dos itineraris curriculars són: Control d'instal·lacions industrials (CII) i Automàtica industrial (AI).

A continuació intervenen els professors Gabriel Oliver Codina i Lluís Mas Franch, que fan una reflexió sobre els itineraris curriculars presentats i les seves conseqüències. També intervé el Rector.

Finalment se sotmeten a votació els itineraris curriculars d'Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Electrònica Industrial, que s'aproven per assentiment.

Punt 8: Modificació d'una assignatura del pla d'estudis de Física

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres presenta a la Junta de Govern una proposta de modificació del pla d'estudis de Física que afecta una assignatura optativa de primer cicle: Expressió Gràfica, la qual es vincularia a les àrees de coneixement d'Expressió Gràfica Arquitectònica, Expressió Gràfica a l'Enginyeria i Enginyeria Mecànica (annex 11).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de modificació de l'assignatura esmentada del pla d'estudis de Física.

Punt 9: Informació del Consell Executiu

1. El Rector informa sobre distints temes:

a) En primer lloc felicita el professor Sergio Alonso Oroza pel seu nomenament com a membre de la comissió permanent del Consejo Nacional del Clima. A continuació felicita el professor Miquel À. Roca Bennàsar pel seu nomenament com a president de l'Acadèmia Mèdica Balear i vicepresident de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i el professor Jaume Sureda Negre pel seu nomenament com a membre de la comissió d'educació i comunicació de la Unió Internacional para la Conservació de la Natura (UICN).

b) Que el Servei de Biblioteca i Documentació ha estat guardonat amb el diploma d'excel·lència en la gestió.

c) De la redacció del Pla estratègic de la UIB i la seva tramitació.

d) De les eleccions al Claustre.

e) De l'elaboració d'una futura llei de la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre organització institucional de la Universitat, la qual regularà tres aspectes: el Consell Social, l'Agència de Qualitat Universitària i el Consell Universitari de les Illes Balears. En relació amb el Consell Social, parla d'una possible elecció dels membres representants dels interessos socials pel Parlament, la qual cosa podria implicar una disminució del nombre de representants i mantenir així la proporcionalitat que hi ha actualment entre representants de la comunitat universitària i els interessos socials.

f) De la normativa que permeti desenvolupar la sessió constitutiva del Claustre que haurà d'aprovar la Junta de Govern a la propera sessió. La Secretària General completa la informació i indica que la normativa esmentada es trametrà amb antelació als membres de la Junta de Govern per tal que facin els suggeriments i recomanacions que considerin oportuns.

g) De la possible signatura d'un conveni amb el ParcBIT per participar en una cooperativa per al subministrament d'energia elèctrica i tèrmica.

h) De la modificació de l'estructura del Servei de Càlcul i Informatització, amb què es crearan dues divisions, una de suport a la gestió i una altra d'innovació tecnològica.

Ara el Rector fa una reflexió sobre el paper de la Universitat, arran de la publicitat que apareix als mitjans de comunicació d'altres universitats. En aquest punt intervé el professor Lluís Pomar Gomà per fer també una reflexió.

i) De la problemàtica suscitada entorn de les primeres promocions del Títol Superior de Turisme, que s'ha manifestat en els mitjans de comunicació.

2. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals completa la informació facilitada sobre aquest darrer tema. El senyor Vicent Joan Torres Escandell demana aclariments sobre la situació actual, a nivell de l'Estat espanyol, dels estudis de Turisme com a segon cicle.

3. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres indica que, en compliment del compromís adquirit a la darrera sessió, s'ha facilitat informació sobre la relació dels nous estudis proposats per la Junta de Govern en el seu moment (annex 12).

4. El vicerector d'Investigació i Política Científica recorda la finalització del termini de sol·licituds per a la convocatòria Ramón y Cajal. També informa de la Fira de la Ciència i de la tasca realitzada com a organitzadors pels professors Guillem Ramon Pérez de Rada i Joan Stela Fiol.

5. El vicerector d'Estudiants i Relacions Institucionals informa de l'estat actual del procés d'organització dels cursos finançats pel FSE. El Rector també informa que encara no s'ha decidit la renovació de beques FSE. A continuació intervé el professor Pere M. Deyà Serra per fer una observació. Li faciliten aclariments el Rector, la Secretària General i el vicerector d'Investigació i Política Científica.

6. La Secretària General fa una crida a la participació a les eleccions del proper dia 14 de maig de 2002.

A continuació recorda que la pròxima setmana hi haurà l'acte d'investidura del senyor Cesare Segre.

Punt 10: Afers de tràmit:

a) Col·laboradors

No n'hi ha.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 13):

Departament: Dret Privat

Plaça : CEU

Àrea de coneixement : Dret Processal

Perfil : El propi de l'àrea

Així mateix, acorda de modificar les comissions que han de jutjar les places següents, d'acord amb la documentació que figura a l'annex:

Departament: Economia i Empresa

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Comercialització i Investigació de Mercats

Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

Plaça : TEU

Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular

Perfil : Bioquímica i el propi de l'àrea

Departament: Psicologia

Plaça : CU

Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics

c) Llicències per estudis

No n'hi ha.

d) Vènies docents

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada relativa al professorat que imparteix classes a l'Escola Universitària de Formació de Professorat d'EGB Alberta Giménez (annex 14).

e) Visitants

El vicerector d'Investigació i Política Científica presenta a la Junta de Govern la proposta de nomenament de professors visitants pel període comprès entre els mesos de setembre i desembre de 2002.

A continuació s'aprova per assentiment la relació dels visitants que s'indica tot seguit (annex 15):

- Senyor Michel Renovell, LIRMM, de la Universitat de Montpeller (França), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

- Senyor Charles Hawkins, de la Universitat de Nou Mèxic (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

- Senyor Sascha Husa, del Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, Albert Einstein Institut (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l'1 de novembre i l'1 de desembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

- Senyora Cristina Masoller Ottieri, de l'Institut de Física de la Universitat de la República, Montevideo (Uruguai), adscrita al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 31 d'octubre de 2002, amb nivell de retribució 2.

- Senyor Thierry Verdier, del DELTA-ENS de París (França), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

- Senyor Anil K. Dhingra, de la Universitat Jawaharlal Nehru, Nova Delhi (Índia), professor visitant adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període comprès entre l'1 d'octubre al 15 de desembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

- Senyora Gabriele Morelli, de la Universitat de Bèrgam (Itàlia), adscrita al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 31 d'octubre de 2002, amb nivell de retribució 1.

- Senyora Ana Cristina Andrés del Valle, de l'Institut Eurécom de la Universitat Télécom de París (França), adscrita al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre el 16 de setembre i el 30 de novembre de 2002, amb nivell de retribució 3.

- Senyor Jaume Cruz i Feliu, de la Universitat Autònoma de Barcelona, adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre l'1 d'octubre i el 15 de desembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

- Senyor Eduardo Mutazzi, de la Universitat Tecnològica Nacional (Argentina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l'1 de setembre i el 15 de novembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

- Senyor Kai A. Konrad, de la Universitat Lliure de Berlín (Alemanya), adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 30 de novembre de 2002, amb nivell de retribució 1.

- Senyora Denise Gastaldo, de la Universitat de Toronto (Canadà), adscrita al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, amb un contracte pel període comprès entre l'1 i el 30 de setembre de 2002, amb nivell de retribució 2.

f) Proposta de despeses plurianuals

El Gerent explica que com a conseqüència de la necessitat d'equipar el nou edifici de Dret i Economia s'han generat unes despeses plurianuals per un total de 4.062.913,45 euros (annex 16).

La Junta de Govern aprova la proposta, que trametrà al Consell Social perquè l'aprovi definitivament.

g) Cursos d'actualització de 2,5 crèdits

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres demana a la Junta de Govern la delegació en el Consell Executiu de la facultat per aprovar els cursos d'actualització de 2,5 crèdits, sens perjudici que, posteriorment, se n'informi la Junta de Govern. El Rector indica que les propostes hauran de dur el vistiplau de l'òrgan universitari competent.

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta.

Punt 11: Precs i preguntes

1. El professor Josep I. Aguiló Fuster proposa canviar la denominació de l'edifici Sa Riera per la d'Escola de Comerç o Antiga Escola de Comerç. Li respon el Rector.

2. El professor Lluís Mas Franch presenta una queixa en relació amb l'avaria del sistema de contestador telefònic. Li respon el Gerent.

3. El professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre les despeses que es poden generar per l'organització de la I Fira de la Ciència. Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

4. La professora Francesca Garcias Gomila demana si amb vista al proper curs es podrà revisar i reformar el Reglament acadèmic, concretament pel que fa a la permanència i l'ampliació de matrícula. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector, el qual assenyala que es durà una proposta a una propera Junta de Govern. També demana aclariments en relació amb el mateix tema el senyor Vicent Joan Torres Escandell.

5. El professor Mateu Servera Barceló demana aclariments sobre els pagaments de les anualitats dels projectes d'investigació. Li responen el vicerector d'Investigació i Política Científica i el Rector.

A continuació demana aclariments sobre el cessament de les activitats desenvolupades en el si del Centre d'Investigació i Documentació Educativa (CIDE). Li respon el vicerector d'Investigació i Política Científica.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.