Consell de Govern

A les 10.40 h del dia 8 de novembre de 2001, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària la Junta de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen els senyors indicats al marge.

S'excusa d'assistir-hi el professor Josep L. Ballester Mortes, per motius acadèmics.

Abans d'iniciar la sessió el Rector indica que després del punt 3 es tractarà l'apartat b) del punt 8 sobre els tribunals que han de jutjar les places dels cossos docents, atesa la urgència de tramitar aquest tema.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

La Junta de Govern acorda d'aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2001, un cop aprovades tres esmenes i algunes correccions materials que s'ha detectat que s'hi han de fer. La Secretària General constata que hi ha una errada a la documentació corresponent al punt 5, sobre els complements retributius dels professors que treballen en el projecte Campus Extens, en què figura la professora M. Dolors Forteza Forteza i no hi ha de constar. La professora Francesca Garcias Gomila presenta una esmena a l'apartat 3 del punt 11, sobre precs i preguntes. I, finalment, la tercera esmena, presentada per la vicerectora de Professorat i Departaments, és en relació amb dues places de TU del Departament d'Economia i Empresa, de l'àrea de coneixement d'Organització d'Empreses, perfil: el propi de l'àrea, en què puntualitza que ambdues places tenen el mateix tribunal.

El professor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre el contingut definitiu del calendari de planificació d'avaluació del sexenni 2001-2006 que va aprovar la Junta de Govern a la sessió anterior. Li respon el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres i el Rector assenyala que es trametrà a tots els membres de la Junta de Govern.

Punt 2: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Rector dóna la paraula al vicerector de Projectes i Relacions Internacionals, que explica el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes presentats, tret dels convenis amb la Conselleria d'Innovació i Energia, que explicarà el vicerector d'Investigació i Política Científica (annex 1).

Amb la Universitat Dominicana O & M
Amb l'Ajuntament d'Andratx
Amb la Conselleria d'Innovació i Energia
Amb la Universitat de Torí (Itàlia)
Amb les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de Granada, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València
Amb Josep Carles Tous
Amb la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina)
Amb la Fundación Telefónica
Amb diverses entitats (MODEL)
Amb la Conselleria d'Innovació i Energia
Amb la Universitat de la Bretanya Occidental
Amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Amb l'Institut Nacional d'Ocupació
Amb l'associació Amics de l'Òpera de Maó

Tot seguit s'obre un torn de paraules en què intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb el conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per fer constar que la redacció del primer paràgraf de l'expositiu: "Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre l'Ajuntament i la societat" pot plantejar problemes d'interpretació. També intervé en relació amb el conveni amb la Universitat de Torí (Itàlia), per demanar aclariments sobre la base general de l'acord quart, paràgraf 4: "La tesi doctoral es redactarà i es defensarà en la llengua d'una de les institucions participants, mentre que el resum escrit i oral es redactarà i es defensarà en l'altra". A continuació intervé en relació amb l'acord marc amb les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, de Granada, de La Laguna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla i de València, per posar de manifest una errada a les clàusules cinquena i sisena del conveni pel que fa als crèdits del programa de doctorat: en un lloc hi figuren 20 crèdits i a l'altre 21. El vicerector de Projectes i Relacions Internacionals li respon que es farà la correcció amb el total de 21 crèdits. Seguidament intervé en relació amb el conveni amb la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina), per indicar que la terminologia acadèmica expressada per aquesta universitat no s'ajusta a la nostra. Finalment intervé en relació amb l'acord marc amb la Fundación Telefónica i amb el conveni amb la Universitat de la Bretanya Occidental (França), en què fa una precisió al paràgraf penúltim del punt 2 de l'apartat I, on en lloc de dir "Cada institució pot definir per als seus estudiants unes matèries del segon cicle que han d'impartir-se obligatòriament a la seva universitat d'origen" hauria de dir "Cada institució pot definir per als seus estudiants unes matèries del segon cicle que han d'aprovar-se obligatòriament a la seva universitat d'origen". Li responen el vicerector de Projectes i Relacions Internacionals i el Rector.

La Junta de Govern aprova per assentiment els convenis que s'han enumerat, excepte els dos amb la Conselleria d'Innovació i Energia, als quals s'incorporen les esmenes assenyalades per la professora Francesca Garcias Gomila.

Tot seguit el Rector dóna la paraula al vicerector d'Investigació i Política Científica, que explica el contingut dels convenis esmentats amb la Conselleria d'Innovació i Energia.

En relació amb el primer conveni, sobre cofinançament, intervé el professor Pere M. Deyà Serra per indicar que hi pot haver errors a les dades que figuren als acords primer i quart del conveni. A continuació intervé la professora Francesca Garcias Gomila en relació amb l'altre conveni sobre el programa Ramón y Cajal per assenyalar que les quantitats s'haurien d'expressar en euros.

La Junta de Govern aprova per assentiment els dos convenis assenyalats.

Punt 3: Modificació de plantilla

El Rector dóna la paraula a la vicerectora de Professorat i Departaments, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Economia i Empresa, Dret Privat, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Física, Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Filosofia (annex 2).

A continuació la vicerectora planteja una qüestió que afecta una plaça de CU de l'àrea de coneixement de Dret Processal i indica que la dotació d'aquesta plaça està vinculada a la desdotació d'una plaça de catedràtic d'universitat de l'àrea de coneixement de Dret Eclesiàstic de l'Estat que ha de quedar vacant a final de curs. Seguidament intervé la directora del Departament de Dret Privat, que completa la informació i assenyala que la persona que ocupa la càtedra de Dret Eclesiàstic de l'Estat, a l'empara de la legislació vigent, ha sol·licitat retardar la seva jubilació fins al 30 de setembre de 2002. Per aquest motiu sol·licita que es trameti la convocatòria de la plaça de CU de Dret Processal al BOE, atès que aquesta no s'ocuparà fins a partir de la data assenyalada perquè el concurs no podrà tenir lloc més aviat. La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta del Departament de Dret Privat i trametre la convocatòria al BOE.

El professor Pere M. Deyà Serra planteja una qüestió relativament semblant que es dóna en el seu departament, a l'àrea de coneixement de Química Física. El Rector li respon que sol·licitarà a la Junta de Govern autorització perquè el Consell Executiu prengui les mesures pertinents sobre aquesta plaça i en altres, si fa al cas, atesa la necessitat de tramitació urgent, sense perjudici de sotmetre posteriorment les decisions adoptades a l'aprovació de la Junta de Govern.

El Rector sotmet a votació la proposta de modificació de plantilla, que s'aprova per assentiment.

A continuació el Rector indica que la vicerectora de Professorat i Departaments exposarà tot seguit la proposta de les comissions jutjadores de les places dels cossos docents, com s'ha indicat anteriorment, llevat d'una plaça que tindrà un tractament específic.

Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

La Junta de Govern aprova per unanimitat les comissions que s'indiquen tot seguit (annex 3):

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica i biologia molecular de la nutrició, complements de bioquímica i biologia molecular; i el propi de l'àrea

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil : Bioquímica; Bioquímica i biologia molecular de la nutrició, complements de bioquímica i biologia molecular; i el propi de l'àrea
La vicerectora de Professorat i Departaments comenta que les dues places anteriors tenen el mateix tribunal.

Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Fisiologia
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Ciències de l'Educació
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Didàctica general

Departament: Ciències de l'Educació
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Perfil : Psicologia de l'educació

Departament: Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Noves tecnologies aplicades a l'educació

Departament: Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Didàctica i Organització Escolar
Perfil : Formació i actualització en la funció pedagògica

Departament: Ciències de l'Educació
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Teoria i Història de l'Educació
Perfil : Pedagogia social i treball social

Departament: Ciències de la Terra
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Geografia Física
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Dret Privat
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Civil
Perfil : Dret civil de les Illes Balears

Departament: Dret Privat
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Civil
Perfil :

Departament: Dret Privat
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Dret Civil
Perfil :

Departament: Dret Privat
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Processal
Perfil :

Departament: Dret Públic
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Penal
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Dret Públic
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Perfil : Dret de la Unió Europea

Departament: Dret Públic
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret Administratiu
Perfil : Dret públic del turisme

Departament: Dret Públic
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Dret del Treball i de la Seguretat Social
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia industrial

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia del sector públic

A continuació intervé la vicerectora per fer constar que les tres primeres de les places següents del Departament d'Economia i Empresa tenen el mateix tribunal:

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia del turisme

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia del turisme

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia del turisme

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia política

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Estadística econòmica i introducció a l'econometria

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Sistema fiscal

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Comptabilitat financera i comptabilitat internacional

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Comptabilitat financera i pràctica

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Aplicada
Perfil : Economia espanyola i mundial

Departament: Economia i Empresa
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Economia Financera i Comptabilitat
Perfil : Matemàtiques de les operacions financeres I i II

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Alemanya
Perfil : Alemany per a Turisme

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Anglès per a fins específics. Anglès per a Turisme

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Anglès per a fins específics. Anglès per a Turisme

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologia Alemanya
Perfil : Alemany per a Turisme

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filologies Gallega i Portuguesa
Perfil : Llengua i Literatura portugueses

Departament: Filosofia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Filosofia Moral
Perfil : Història de l'Ètica (Ètica II)

Departament: Física
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Física de la Matèria Condensada
Perfil : Física no lineal

Departament: Física
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica
Perfil : Electrònica analògica, pla d'estudis d'Enginyeria Industrial (Electrònica Industrial)

Departament: Física
Plaça : TEU
Àrea de coneixement
: Enginyeria Mecànica
Perfil : Sistemes mecànics, pla d'estudis d'Enginyeria Tècnica Industrial (esp. Electrònica Industrial)

Departament: Física
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Tecnologia Electrònica
Perfil : Electrònica de potència, pla d'estudis d'Enginyeria Industrial (Electrònica Industrial)

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Infermeria
Perfil : Fonaments d'Infermeria. Teories i models d'infermeria

Departament: Infermeria i Fisioteràpia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Infermeria
Perfil : Infermeria medicoquirúrgica

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Enginyeria Telemàtica
Perfil : Fonaments de computadors i serveis telemàtics de l'Enginyeria Telemàtica

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Matemàtica Aplicada
Perfil : Fonaments matemàtics I i fonaments matemàtics II de l'Enginyeria Telemàtica i fonaments del processament digital del senyal de la llicenciatura de Matemàtiques

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil : Estadística d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i Intel·ligència artificial d'Enginyeria Informàtica

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil : Teoria de la computació i àlgebra computacional de la llicenciatura de Matemàtiques

Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Perfil : Xarxes de comunicacions industrials d'Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial, xarxes de computadors d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i Simulació d'Enginyeria Informàtica

Departament: Psicologia
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Perfil : Avaluació psicològica

Departament: Psicologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Metodologia de les Ciències del Comportament
Perfil : Psicometria

Departament: Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Microbiologia
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Biologia Cel·lular
Perfil : Citologia i Histologia

Departament: Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Botànica
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Biologia
Plaça : CU
Àrea de coneixement : Microbiologia
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TU
Àrea de coneixement : Filologia Anglesa
Perfil : Llengua anglesa, metodologia de l'ensenyament de l'anglès

Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Llengua Espanyola
Perfil : Sociolingüística de l'espanyol actual

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Història de l'Art
Perfil : El propi de l'àrea

Departament: Biologia
Plaça : TEU
Àrea de coneixement : Genètica
Perfil : Genètica

Tot seguit el Rector fa referència a una plaça de promoció de titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Fisiologia del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, entorn de la qual ha sorgit una qüestió que fa aconsellable d'ajornar l'aprovació de la proposta de tribunal presentada. A continuació fa una mica d'història sobre la problemàtica de dotació de places d'aquesta àrea de coneixement i recorda que quan va iniciar el seu primer mandat com a Rector ja hi havia un conflicte sobre el nomenament dels dos membres del tribunal que designa la UIB per cobrir una plaça de titular d'escola universitària i que el concurs corresponent va donar lloc a la interposició de dos recursos judicials, un resolt i l'altre pendent de sentència. També recorda que de forma reiterada el Departament ha renunciat a una plaça de promoció de CU de l'àrea de coneixement de Fisiologia tot i que hi ha un professor titular d'universitat amb tres sexennis, i es va arribar a condicionar la dotació de la plaça a l'existència d'una avaluació favorable de l'Agencia Nacional de Evaluación y Planificación. Tot seguit fa una darrera reflexió sobre la qüestió suscitada i dóna la paraula al professor V. Rubén Rial Planas, que intervé per exposar el seu punt de vista.

El Rector sotmet a votació la proposta d'ajornar l'aprovació dels membres de la comissió que ha de jutjar la plaça indicada fins que s'esclareixi la problemàtica. El resultat d'aquesta votació és de 36 vots a favor i 1 en contra.

A continuació el Rector demana a la Junta de Govern autorització perquè el Consell Executiu pugui prendre les mesures pertinents en relació amb futures propostes de tribunals, sens perjudici que es convoqui una junta de govern extraordinària o siguin ratificats per aquesta més endavant.

Seguidament el Rector dóna la paraula al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, que explica que com a resultat de l'aplicació del document de plantilla els diners corresponents a aquesta ja s'han repartit, i afegeix que ha sorgit un problema en relació amb les pràctiques de Treball Social, atesa la negativa de les institucions implicades a rebre alumnes en pràctiques per manca de persones que dediquin el seu temps a aquesta tasca. El vicerector indica que el Consell Executiu ha estudiat les possibles solucions i fa la proposta de dotar una plaça de TEU de l'àrea de coneixement de Treball Social i Serveis Socials fins al 30 de setembre de 2002 perquè sigui ocupada interinament. El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 4: Reforma de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat de la reforma de la normativa electoral i de representació de la UIB i informa que a la darrera setmana del període lectiu abans de Nadal tindran lloc les eleccions d'estudiants al Claustre, als consells de departament, a les juntes de facultat i escola i al Consell d'Estudiants (annex 4).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada.

Punt 5: Modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d'escola

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat de la modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d'escola (annex 5).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de modificació de la composició numèrica del col·lectiu estudiantil de les juntes de facultat i d'escola presentada.

A continuació la professora Francesca Garcias Gomila intervé per fer una reflexió sobre el període de finalització de matrícula, que no és fins a mitjans novembre, i una altra sobre la constatació que en certs estudis majoritaris hi ha més alumnes matriculats al segon cicle que al primer. Per la qual cosa proposa que es tinguin en compte tres mesures: la revisió de les normes de permanència que figuren al Reglament acadèmic; l'expedició de diplomes de primer cicle; i la revisió de l'ordre de taxes pel que fa al nombre mínim de crèdits a què s'ha de matricular un alumne per primera vegada. Li responen el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres, el Rector i la Secretària General.

Punt 6: Reglament de la Junta de la Facultat de Psicologia

El Rector dóna la paraula a la Secretària General, que explica l'abast i el significat del Reglament de la Facultat de Psicologia. El degà de la Facultat de Psicologia completa la informació (annex 6).

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta presentada.

Punt 7: Informació del Consell Executiu

El Rector informa dels temes següents:

a) Del compromís amb la Conselleria d'Innovació i Energia i la Conselleria d'Hisenda pel que fa al cofinançament dels fons FEDER.

b) Del canvi de director del Servei Lingüístic: el senyor Gabriel Bibiloni Cañellas ha deixat el càrrec i, en lloc seu s'ha nomenat el senyor Jaume Guiscafrè Danús. El Rector li agraeix que hagi acceptat el càrrec.

c) De la jornada El Futur de la Universitat a Debat, que tindrà lloc el proper dia 16 de novembre de 2001.

d) De la jornada de vaga d'ahir amb motiu de l'aprovació de la LOU per part del Congrés.

e) Del procés d'elaboració i aprovació de la futura Llei d'universitats. El Rector indica que en algunes universitats s'estudia la possibilitat que no sigui necessària la dissolució del Claustre.

El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres informa de la pròxima realització del Màster en Suport Educatiu, aprovat pel Consell Executiu de dimarts passat, dia 6 de novembre de 2001, i demana permís a la Junta de Govern per fer-ne publicitat prèviament a l'aprovació d'aquesta a la propera sessió. La Junta de Govern dóna el vistiplau a la petició.

A continuació anima els membres de la Junta de Govern perquè assisteixin a la Jornada sobre la Universitat i l'Ensenyament de Secundària. Finalment respon a les distintes qüestions plantejades per la professora Francesca Garcias Gomila.

El Gerent informa del tancament de les propostes de despesa del pressupost d'enguany, que serà el dia 30 de novembre. El Rector recorda que s'ha de tenir present el tema de les pràctiques als efectes del tancament del pressupost.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Visitants

El vicerector d'Investigació i Política Científica presenta a la Junta de Govern la proposta de nomenament de professors visitants per al període comprès entre els mesos de gener i agost de 2002.

Així mateix indica que el Consell Executiu, arran de la problemàtica sorgida amb l'IRPF, va aprovar de fer el pagament als professors visitants de forma desglossada: les retribucions per contracte i les retribucions per ajut de viatge, com també l'equiparació de les categories dels cossos docents a tres nivells: CU s'equipara al nivell 1, TU/CEU al nivell 2, TEU al nivell 3, d'acord amb la documentació lliurada als membres de la Junta de Govern. La Junta de Govern aprova per assentiment aquesta proposta (annex 7).

A continuació s'aprova per assentiment la relació dels visitants que s'indica tot seguit (annex 8):

El senyor Daniel Bachiller, de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (EUA), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte pel període comprès entre el 8 d'abril i el 8 de maig de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Esteban Chornet Gené, de la Universitat de Sherbrooke, Quebec (Canadà), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 d'abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Oleg Stasyk, de l'Institute of Plant Physiology and Genetics de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Biologia, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny i el 15 d'agost de 2002, amb nivell de retribució 2.

La senyora Ana Jofre, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrita al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de gener i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Juan Carlos Mantero, de la Universitat Nacional Mar del Plata (Argentina), adscrit al Departament de Ciències de la Terra, amb un contracte pel període comprès entre el 7 de gener i el 7 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Ivan Seder, del Department of Computer Science and Applied Natural Sciences in Merseburg, University of Applied Sciences (Alemanya), adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte pel període comprès entre l'1 de març i el 30 d'abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Joan Batlle Grabulosa, de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona, adscrit al Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, amb un contracte de dos mesos, de l'1 al 28 de febrer de 2002 i de l'1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Luc Arrondel, del Departament i Laboratori d'Economia Teòrica i Aplicada (DELTA), París (França), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Arístides Pelegrín Mesa, de la Universitat de Camagüey (Cuba), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Julio Carranza Valdés, de la Universitat de l'Havana (Cuba), adscrit al Departament d'Economia i Empresa, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Òscar Pujol Riembau, de la Universitat de Benarés (Índia), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període comprès entre l'1 de maig i l'1 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Iggy Roca, de la Universitat d'Essex (Regne Unit), adscrit al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de febrer i el 15 de març de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Teimuraz Valerian Zaqarashvili, de l'Abastumani Astrophysical Observatory, Tbilisi (Geòrgia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 3.

El senyor Ángel Ricardo Plastino, de la Facultat d'Astronomia i Geofísica de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Ángel Plastino, de la Universitat Nacional de La Plata (Argentina), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Diego González Tisserand, del Consiglio Nazionale della Ricerca (Itàlia), adscrit al Departament de Física, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Marcelo O. Magnasco, de la Universitat Rockefeller, Nova York (EUA), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de juny i el 15 de juliol de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Brian O. J. Tupper, de la Universitat de Nova Brunsvic (Canadà), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 15 de gener i el 15 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Dietrich Kramer, de la Universitat de Jena (Alemanya), adscrit al Departament de Física, amb un contracte pel període comprès entre el 14 de gener i el 14 de febrer de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor Volodymyr Chernenko, de l'Institute of Magnetism de l'Acadèmia Nacional de Ciències d'Ucraïna (Ucraïna), adscrit al Departament de Física, amb un contracte de dos mesos, de l'1 d'abril al 31 de maig de 2002, amb nivell de retribució 1.

La senyora Lidia Yágüez-Hervas, de l'Institut de Psiquiatria de Londres (Regne Unit), adscrita al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre el 20 de maig i el 20 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Wolfgang Larbig, de la Universitat Eberhard Karl de Tubinga (Alemanya), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de març al 30 d'abril de 2002, amb nivell de retribució 1.

El senyor John Warren Lawrence, de la Universitat Johns Hopkins, Baltimore (EUA), adscrit al Departament de Psicologia, amb un contracte pel període comprès entre el 26 de maig i el 26 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

La senyora María Cristina Apella, del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA) i de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universitat de Tucumán (Argentina), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

La senyora Natalia V. Semenova, de la Universitat Estatal de Moscou (Rússia), adscrita al Departament de Química, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Frédéric Théraulaz, del Laboratori de Química i Medi Ambient de la Universitat de Provença (França), adscrit al Departament de Química, amb un contracte d'un mes, de l'1 al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Héctor José Fasoli, de la Universitat Catòlica Argentina, Buenos Aires (Argentina), adscrit al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre el 7 de gener i el 22 de març de 2002, amb nivell de retribució 2.

La senyora Ivana Vucenik, de l'Escola de Medicina de la Universitat de Maryland, Baltimore (EUA), adscrita al Departament de Química, amb un contracte pel període comprès entre l'1 de juliol i el 15 d'agost de 2002, amb nivell de retribució 2.

El senyor Dante Chialvo, de la Northwestern Medical School, Chicago (EUA), adscrit a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, amb un contracte de dos mesos, de l'1 de maig al 30 de juny de 2002, amb nivell de retribució 1.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents

Aquest apartat s'ha tractat al punt 3 juntament amb la modificació de plantilla.

c) Llicències per estudis

No n'hi ha.

d) Sabàtics

La Junta de Govern aprova la concessió d'una llicència per any sabàtic al professor Pau Ballester Balaguer, titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Química Orgànica del Departament de Química, pel període comprès entre l'1 de març de 2002 i el 28 de febrer de 2003, a l'Skaggs Institute for Chemical Biology, de l'Scripps Research Institute de Califòrnia (EUA) (annex 9).

El Rector destaca el mèrit per l'obtenció d'aquest any sabàtic, atès el procediment selectiu d'aquest centre de recerca, i demana al doctor Ballester que estableixi algun lligam amb aquest centre.

e) Vènies docents

La Junta de Govern aprova per assentiment la proposta de vènies docents presentada referent a professors que imparteixen classes a l'Escola Universitària de Relacions Laborals (annex 10).

f) Altres

No n'hi ha.

Punt 9: Precs i preguntes

1. La professora Francesca Salvà Mult intervé per sol·licitar el reconeixement del primer cicle d'una llicenciatura com a diplomatura. A continuació fa alguns comentaris sobre a la LOU i manifesta la seva posició a favor de la desobediència passiva. També intervé en aquest punt el professor Pere M. Deyà Serra.

2. La professora Francesca Garcias Gomila demana que s'estudiïn mesures de flexibilització dels plans d'estudis i comenta la necessitat d'expedir un títol acreditatiu dels estudis de primer cicle com a diplomatura.

A continuació demana sobre la necessitat de fer efectiva la matrícula extraordinària que preveu l'article 8 del Reglament acadèmic.

Seguidament transmet una queixa de l'alumnat sobre el CAP i suggereix la possibilitat d'adequar el procediment a la normativa o bé canviar aquesta.

Finalment reitera la petició de poder tenir accés a la consulta de les reserves dels espais al campus. Li responen el Rector, el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient i el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Centres.

3. El professor Pere M. Deyà Serra fa una pregunta en relació amb les enquestes sobre el professorat.

També demana que el Servei de Personal comuniqui les concessions de comissions de serveis als directors dels departaments corresponents.

A continuació demana sobre el tipus de control del professorat. També demana sobre la creació del títol de Prevenció de Riscs Laborals i si es podran fer títols oficials en modalitat no estrictament presencial. Seguidament demana sobre el tema de la promoció del professorat. I, finalment, manifesta una queixa sobre els preus dels concessionaris del servei de bars i menjadors.

Responen les distintes qüestions plantejades el Rector i el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient.

4. El professor Javier V. Benedí Benito demana sobre la possibilitat de publicar les convocatòries de les places al BOIB.

Abans d'acabar, el Rector comunica que aviat es posarà en marxa un espai de participació a la web de la UIB.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.45 hores. De totes les quals coses, com a Secretària General, don fe.