Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2011

            A les 10 hores del dia 2 de febrer de 2011, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi el senyor Víctor Manuel Robles Román, la senyora Neus Coll Canyelles, la senyora Margalida Palmer Riera i el senyor Marc López Expósito.

            També s’excusa d’assistir-hi el senyor Gabriel Rul·lan Ferragut, assistent amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, la Rectora dóna la benvinguda al Consell de Govern als nous representants dels grups A), B) i C) del Claustre i agraeix la feina feta als que ho han estat fins ara.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

            El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2010.

Punt 2: Modificació de plantilla

            La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Química i Economia Aplicada.

            A continuació explica de forma detallada la modificació de plantilla de Campus Extens Menorca i Eivissa, que afecta els departaments d'Infermeria i Fisioteràpia i Filologia Catalana i Lingüística General.

            El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica demana informació sobre els criteris utilitzats per a la promoció de professor ajudant doctor a professor contractat doctor i sobre la forma de fer el finançament. Li contesta el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica.

            La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les ponderacions a les proves d'accés. Fase específica

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Estudiants i Campus, que explica als membres del Consell de Govern el contingut i abast de la proposta de modificació de les ponderacions a les proves d’accés a la Universitat en la fase específica, modificació imposada pels darrers canvis legals que han tingut lloc. Finalment constata les modificacions més importants.

            A continuació s’obre un debat sobre l’atribució dels criteris de ponderació en determinades assignatures i la necessitat de revisar-ne alguns, en el qual intervenen el doctors Gabriel Oliver Codina, Climent Ramis Noguera, Antoni Miralles Socias, Pere M. Deyà Serra, Albert Sesé Abad, Pere Joan Brunet Estarellas, Margalida Payeras Llodrà, Maria Antònia Fornés Pallicer, Margalida Miró Bonet, M. Josep Mulet Gutiérrez, Isabel Aguiló Pons, el vicerector d’Estudiants i Campus i la Rectora.

            Per raons d’urgència, atesa la temporalització que ha de tenir lloc i per tal de donar a conèixer al més aviat possible els criteris als estudiants de batxillerat, s’acorda d’introduir modificacions en els criteris i aprovar-los en aquesta sessió del Consell de Govern, sens perjudici que al llarg de l’any s’estudiïn els canvis que es considerin adients mitjançant els corresponents coordinadors.

Així doncs, la Rectora sotmet a votació la proposta de modificació de les ponderacions per a la fase específica de les proves d'accés a la Universitat, la qual s’aprova per trenta-un vots a favor i dues abstencions (annex 4).

Punt 4: Aprovació, si escau, de la proposta d'Acord normatiu pel qual s'aprova el reglament sobre títols propis de postgrau de la UIB

                La Rectora intervé amb caràcter previ per manifestar que aquesta proposta respon a una reiterada petició de la comunitat universitària i que és una necessitat per a l’adaptació de la normativa vigent a l’espai europeu d’educació superior. A continuació dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que presenta les línies generals de la proposta que ara se sotmet a la consideració del Consell de Govern. Proposa suprimir la disposició transitòria primera de la normativa actual, així com fer una nova redacció de l’article 11, apartats 3 i 4, sobre límit d’hores de docència en aquests títols.

            Seguidament s’obre un debat sobre diversos aspectes de la proposta, en el qual intervenen els doctors Pere M. Deyà Serra, Marco Antonio Robledo Camacho, Rafel Crespí Cladera, Margalida Payeras Llodrà, Josep L. Oliver Torelló, Maximino San Miguel Ruibal, Carlos Juiz García, Maurici Mus Amézquita, el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora. Finalment, la Rectora proposa que els apartats 3 i 4 de l’article 11 tinguin la redacció que ha proposat el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea i que, a suggeriment del doctor Oliver Torelló, es modifiqui la redacció de l’article 20.5.d).

            El doctor Sergio Alonso Oroza demana un aclariment sobre la redacció de l’incís final de l’article 11.4. Li contesta la Rectora.

            Sotmesa a votació la proposta presentada amb les modificacions indicades de l’article 11, apartats 3 i 4, i de l’article 20.5.d), així com la supressió d’una de les disposicions transitòries, s’aprova per unanimitat (annex 5).

Punt 5: Aprovació, si escau, de la proposta d'Acord normatiu per regular l'accés a estudis oficials de la UIB d'estudiants per canvi d'universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta d'Acord normatiu per regular l'accés als estudis oficials de la UIB d'estudiants per canvi d'universitat o de titulació, amb estudis estrangers no homologats, i per canvi de seu universitària.

            Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat (annex 6).

Punt 6: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació i nou redactat de l'Acord normatiu que regula la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta de modificació i nou redactat de l'Acord normatiu que regula la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat. Així mateix, indica que a l’article 13.b) la referència a la Comissió d’Estudis de Postgrau s’ha d’entendre com a feta a la Comissió de Màsters i a la Comissió de Doctorat del Centre d’Estudis de Postgrau.

            A continuació intervenen els doctors Gabriel Oliver Codina, Margalida Payeras Llodrà i Pere M. Deyà Serra, que fan observacions sobre diversos aspectes de la proposta. Els contesta el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea.

            Finalment la Rectora sotmet a votació la proposta amb la modificació constatada, la qual es reflectirà en qualsevol altre lloc on surti la denominació que ara se substitueix. S’aprova per unanimitat la proposta indicada (annex 7).

Punt 7: Aprovació, si escau, del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2011-2012

            La Rectora dóna la paraula al vicerector d’Estudiants i Campus, que informa el Consell de Govern del contingut i abast de la proposta de numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2011-2012. El vicerector proposa modificar algunes de les propostes, concretament, disminuir de 300 a 280 el nombre de places per al grau d’Administració i Direcció d’Empreses, de 60 a 55 per al grau d’Educació Social no presencial i de 170 a 150 per al grau d’Enginyeria Informàtica, així com augmentar de 60 a 65 places el nombre per al grau d’Educació Social presencial. Finalment, fa unes reflexions sobre la proposta d’introduir numerus clausus per als estudis corresponents al grau d’Administració i Direcció d’Empreses a les seus universitàries.

            El doctor Santiago J. Cavanillas Múgica proposa augmentar de 4 a 8 el nombre d’alumnes que puguin accedir als estudis de Dret a Palma per la via de l’article 56 del Reial decret 1892/2008.

            S’obre un debat en què intervenen els doctors Margalida Payeras Llodrà, Santiago J. Cavanillas Múgica, Maria Tugores Ques, Antoni Miralles Socias, el vicerector d’Estudiants i Campus, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica i la Rectora. Finalment, el debat se centra fonamentalment en la proposta d’augmentar de 120 a 140 el numerus clausus per als estudis d’Economia, presentada conjuntament per la degana de la Facultat d’Economia i Empresa, Margalida Payeras Llodrà, i els directors dels departaments d’Economia Aplicada, Maria Tugores Ques, i d’Economia de l’Empresa, Rafel Crespí Cladera. A canvi d’aquest augment, les dites persones adopten el compromís que en cas que se sobrepassi el nombre d’alumnes previst pel desdoblament de grup per causa de l’augment proposat i del nombre d’alumnes repetidors, el professorat dels departaments assumirà l’excés de la docència que es produeixi i no sol·licitarà dotació de professorat addicional.

            Se sotmet a votació la proposta amb les modificacions indicades, que s’aprova per unanimitat (annex 8).

Punt 8: Eleccions de representants d'estudiants a la Comissió Electoral, la Comissió Acadèmica, la Comissió d'Investigació i la Comissió Econòmica i al Consell Social

            La Rectora informa que, atès que els estudiants s’han excusat d’assistir a la sessió del Consell de Govern, s’ajorna l’elecció per a una propera sessió.

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

            La Rectora informa el Consell de Govern dels temes tractats a la darrera sessió del Consell d’Universitats.

            La vicerectora de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària informa de les xifres dels programes d’intercanvi.

            El delegat de la Rectora per a la innovació informa el Consell de Govern que, a partir d’ara, totes les qüestions relacionades amb patents es gestionaran exclusivament a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

            El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Convergència Europea informa el Consell de Govern dels problemes plantejats en relació amb l’ampliació de matrícula.

Punt 10: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

            El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 9):

A)      Cossos docents:

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement
: Física Aplicada
Perfil docent
: Física de l'estat sòlid
Perfil com a investigador
: Transformacions de fase en materials metàl·lics i caracterització per microscòpia electrònica de transmissió

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement
: Física Teòrica
Perfil docent
: Càlcul vectorial
Perfil com a investigador
: Relativitat general - solucions exactes, simetries 

Categoria: catedràtic d’universitat
Departament
: Física
Àrea de coneixement
: Física de la Terra
Perfil docent
: Oceanografia física
Perfil com a investigador
: Oceanografia física 

Categoria: professor titular d’universitat
Departament
: Biologia
Àrea de coneixement
: Fisiologia Vegetal
Perfil docent: Fisiologia vegetal
Perfil com a investigador
: Respiració i fotosíntesi en plantes 

Categoria: professor titular d’universitat
Departament
: Física
Àrea de coneixement
: Física de la Matèria Condensada
Perfil docent
: Física estadística
Perfil com a investigador
: Física estadística i no lineal: transport en fluxos caòtics 

b) Llicències d’estudis

            El Consell de Govern acorda d’atorgar les llicències per estudis que s’indiquen a continuació (annex 10):

   Sr. Àngel Bujosa Bestard (ajudant doctor), del Departament d'Economia Aplicada, a la Universitat de Maryland (EUA), pel període comprès entre l’1 de març i el 30 de juny de 2011, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveuen l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent i contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 2 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer).

   Sr. Francesc Antoni Vaquer Ferrer (ajudant), del Departament de Dret Públic, a la Universitat Carlos III de Madrid i a l'Institut Max Planck de Munic (Alemanya), pel període comprès entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de 2011, amb unes retribucions del 100 per cent de les seves remuneracions, d’acord amb el que preveuen l’article 2 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, de regulació del règim jurídic i retributiu del personal docent i contractat de la Universitat de les Illes Balears, i l’article 2 de l’Acord executiu 5634/2002, de 22 de gener, pel qual s’aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 200, de 22 de febrer). 

c) Col·laboradors honorífics

            El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics presentades per a l’any acadèmic 2010-2011 de les persones que s’indiquen a continuació (annex 11):

   Sr. Antoni Bennàssar Moyà, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

   Sr. Josep Antoni Carbonell Crespí, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

   Sr. Miquel Àngel Mas i Colom, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

   Sr. Tomàs Méndez López, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Privat.

    Sra. Francisca Aguilar Collado, com a col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic.

   Sr. Lluís Isern Estela, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.

   Sra. Valentina Milano, com a col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic.

   Sr. Andreu Rigo Sureda, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic.

   Sr. Pere Joan Pons Samprieto, com a col·laborador honorífic del Departament de Dret Públic. 

d) Altres

            No n’hi ha. 

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

            El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 12):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2027

CV/P

La Caixa (Obra Social)

 

Establir un marc de col·laboració en projectes de matèria coincident

2104

CV/P

Consell Insular de Menorca

 

UOM a Menorca 2009-2010

2189

AM

Telefónica, SA

 

Realització d’iniciatives conjuntes en temes institucionals

2190

CV/P

Telefónica, SA

 

Patrocini de la Càtedra Telefònica

2196

CV/P

Conselleria de Salut i Consum i Agència Estatal del Consell Superior d’Investigacions Científiques

 

Creació de l’Institut d’Investigació Sanitària a les Illes Balears

2202

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Convalidació de crèdits de lliure configuració al Conservatori Superior de Música IB

2213

AM

Galileo España, SL

 

Col·laboració acadèmica

2215

CV/P

Delegació Espanyola de la Fundació Europea per a la Societat de la Informació i l’Administració Electrònica

 

Promoure la implantació de dispositius de televisió IP a la UIB

2216

CV/P

Govern de les Illes Balears

 

Transferència de coneixement, tecnologia i capital humà dels centres d’investigació

2217

CV/P

Govern de les Illes Balears

 

Finançament al projecte d’optimització de transferència – FEDER 2010-2011

2218

CV/P

Consell General del Poder Judicial / Ministeri de Justícia

 

Pràctiques externes en els jutjats i tribunals de les Illes Balears

2219

Addenda

Institut d’Estudis Baleàrics

 

Pròrroga de dues beques de col·laboració a temps parcial

2220

Addenda

Conselleria de Treball i Formació

 

Addenda per la qual es modifica el conveni ref. 1863

2224

CV/P

TIRME, SA

 

Creació d’una beca per a la realització d’una tesi doctoral

2225

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Construcció i equipament del nou edifici interdepartamental (Ciències de la Salut)

2227

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Subvenció per al foment d’integració del professorat, any acadèmic 2010-2011

2228

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

REDINED

2229

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Col·laboració en matèria de formació, investigació i innovació educativa

2230

CV/P

Comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Executar les inversions de l’Estat a les Illes Balears

2231

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Manteniment de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez

2232

AM

Universitat de Sun Yat-Sen a Canton

Xina

Genèric

2237

CV/P

Consell Insular de Menorca, Institut de la Joventut de Menorca

 

Organització d’un curs d’aprenentatge d’anglès a la Seu universitària de Menorca

 A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut dels convenis que han tramitat (annex 13):

    Conveni específic de col·laboració entre l'Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició d'un Màster Universitari en Física de Sistemes Complexos (ref. 2191).

    Conveni de col·laboració que regeix la supervisió i concessió conjuntes d'un títol de doctorat entre la Universitat de Porto i la Universitat de les Illes Balears (ref. 2226).

            Tot seguit intervé el doctor Sergio Alonso Oroza per demanar informació sobre els convenis amb ref. 2196 i ref. 2230. Li contesta la Rectora.

            També intervé el doctor Pere M. Deyà Serra per manifestar que el conveni amb ref. 2191 té per objecte impartir un màster del qual no s’ha aprovat el pla d’estudis. En relació amb el tema intervenen els doctors Maximino San Miguel Ruibal, Climent Ramis Noguera, M. Josep Mulet Gutiérrez i la Rectora.

            Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 12: Precs i preguntes

            El doctor Josep L. Oliver Torelló demana informació sobre el model de conveni per a pràctiques elaborat per la Conselleria d’Educació. Li contesta la Rectora.

            El doctor Climent Ramis Noguera demana que es repari el paviment de la via principal de l’aparcament del codi de barres. Li contesta la Rectora dient que s’ha aprovat el pressupost per dur a terme una intervenció àmplia en aquest aparcament.

            El doctor Climent Ramis Noguera també demana que es canviï la metodologia per a la tramitació de sol·licitud d’informació als membres de les comissions dels concursos d’accés a la Universitat, en el sentit que hi hagi un procediment únic i que els serveis de la Universitat tramitin aquest procediment. Li contesten el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, el Secretari General i la Rectora.

             Finalment, el doctor Pere M. Deyà Serra demana que es desenvolupi la normativa prevista a la disposició addicional onzena dels Estatuts, relativa a les entitats col·laboradores de la Universitat.

 

            I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 14.15 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 2 DE FEBRER DE 2011

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       Sergio Alonso Oroza

3.       M. Isabel Baltasar Quesada

4.       Miquel Bennàsar Veny

5.       Andreu Crespí Plaza

6.       Pere M. Deyà Serra

7.       Francesc Escanellas Garcias

8.       Josep Lluís Ferrer Gomila

9.       M. Dolors Forteza Forteza

10.   Lluís Garau Juaneda

11.   Cels Garcia Garcia

12.   Raquel R. Herranz Bascones

13.   Llorenç Huguet Rotger

14.   Maria Juan Garau

15.   C. Nativitat Juaneda Sampol

16.   Jordi Lalucat Jo

17.   Antoni Llull Gilet

18.   Martí X. March Cerdà

19.   Joan March Noguera

20.   Margalida Miró Bonet

21.   Carlos Moreno Gómez

22.   Begoña Morey Aguirre

23.   M. Josep Mulet Gutiérrez

24.   Gabriel Oliver Codina

25.   Margalida Payeras Llodrà

26.   Luis Fco. Piña Saiz

27.   Climent Ramis Noguera

28.   Maria Pilar Roca Salom

29.   Mateu Servera Barceló

30.   Albert Sesé Abad

31.   Patrícia Trapero Llobera

32.   Montserrat Casas Ametller

33.   Federico F. Garau Sobrino

 CONSELL DE GOVERN DEL 2 DE FEBRER DE 2011

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Pere Joan Brunet Estarellas

2.       Santiago J. Cavanillas Múgica

3.       Víctor Cerdà Martín

4.       Rafel Crespí Cladera

5.       Maria Antònia Fornés Pallicer

6.       Joan Josep Fornós Astó

7.       Miquel Grimalt Gelabert

8.       Carlos Juiz García

9.       Jordi Llabrés Bordoy

10.   Hipólito Medrano Gil

11.   Antoni Miralles Socias

12.   Maurici Mus Amézquita

13.   Josep L. Oliver Torelló

14.   David Pons Florit

15.   Marco Antonio Robledo Camacho

16.   Maximino San Miguel Ruibal

17.   Francesc Torres Marí

18.   Maria Tugores Ques