Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017

A les 11 hores del dia 30 de març de 2017, a la sala d’actes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix el Rector i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

S’excusen d’assistir-hi els doctors M. Dolors Forteza Forteza i Pedro Grimalt Servera, Secretari General, i els assistents amb veu i sense vot doctors Maximino San Miguel Ruibal, Yolanda González Cid, Jaume Garau Amengual, Josep L. Ballester Mortes i Ricardo Alberich Martí.

El Rector, de forma prèvia, recorda que ara es compleix el quart aniversari del traspàs de la doctora Montserrat Casas Ametller i expressa el dol per aquesta pèrdua en nom de la comunitat universitària al si del Consell de Govern.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Consell de Govern acorda d’aprovar per assentiment l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017.

Punt 2: Modificació de plantilla

El Rector dona la paraula a la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries, que explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Biologia, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Ciències Matemàtiques i Informàtica, Dret Privat, Economia Aplicada, Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Física, Medicina i Psicologia, que correspon a les convocatòries de promoció interna, i afegeix que hi ha tres places que ja varen ser dotades pel Consell de Govern a la sessió del dia 12 de maig de 2016.

A més, explica la modificació de plantilla que afecta els departaments de Psicologia i Medicina, que va aprovar el Consell de Direcció a la sessió del dia 28 de marc de 2017, la informació de la qual s’ha fet a mans dels assistents abans d’iniciar la sessió (annex 3).

El Rector sotmet a votació la proposta, que s'aprova per assentiment.

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

El Rector dona la paraula a la Gerent, que de forma detallada explica la proposta de modificació del catàleg (annex 4). Comenta que la modificació respon a necessitats organitzatives i n’assenyala els aspectes més destacats, que són tres, i afegeix que hi ha acord amb la Junta de representants del PAS. Finalment, indica quins són els efectes de la modificació.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana informació sobre el cost de la modificació. Li respon la Gerent, que indica que el cost de la modificació està previst en el pressupost d’enguany en dues partides. El Rector completa la informació.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, de la normativa per la qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears          

El Rector recorda els preceptes de la LOU i dels Estatuts de la UIB que regulen el procediment d’elecció del Rector i afegeix que la normativa electoral de la UIB estableix a l’article 27, dedicat a la convocatòria d’eleccions de la màxima autoritat acadèmica de la Universitat, que el Consell de Govern ha d’aprovar les disposicions normatives que desenvolupen el procés electoral al càrrec de Rector. Així, de conformitat amb el que s’ha indicat anteriorment i d’acord amb el que estableix l’article 24.2.29 dels Estatuts de la UIB, el Consell de Govern acorda d’establir el procediment d’elecció del Rector en els termes exposats.

El Rector dona la paraula al vicesecretari general, que explica l’abast i el significant de la proposta de normativa per la qual s’estableix el procediment d’elecció del Rector de la Universitat de les Illes Balears, la qual es basa en les normatives precedents. A continuació, n’indica les modificacions substancials.

La senyora Francesca Mas Busquets demana aclariments sobre la ponderació del vot, fa una observació sobre el llenguatge sexista i assenyala que convidarà els candidats a un acte organitzat pel Consell Social. Li responen el Rector i el vicesecretari general.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una reflexió de cara al futur en relació amb el contingut de l’article 14.4, que assenyala que els candidats no poden fer servir els símbols de la Universitat, en el sentit que tal vegada aquesta referència es podria suprimir.

El doctor Carles Bona Garcia intervé per demanar uns aclariments sobre la fórmula de ponderació. Li respon el vicesecretari general.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada (annex 5), que s’aprova per unanimitat dels assistents, que suposa la majoria qualificada requerida de tres cinquenes parts segons estableix l’article 24.3 dels Estatuts, atès el nombre de membres efectius que integren l’òrgan.

El Rector, una vegada aprovada la proposta, fa dues reflexions, que són la seva substitució com a president de la Comissió Electoral i com a Rector durant la campanya electoral i que actuarà com a Rector per substitució reglamentària el vicerector d’Investigació i Postgrau, en virtut de la resolució que ho preveu.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la convocatòria d'ajuts de la UIB per a l'any acadèmic 2016-17 per circumstàncies personals sobrevingudes

El Rector dona la paraula a la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que explica la convocatòria d’ajuts de la UIB per a l’any acadèmic 2016-17 per circumstàncies personals sobrevingudes (annex 6) i constata una errada en el text relatiu a l’any corresponent a la convocatòria: allà on apareix any 2016, ha de dir any 2017. Així mateix, assenyala que es modificarà l’expressió «curs acadèmic» i se substituirà per «any acadèmic». També indica que de la quantitat prevista al pressupost d’enguany només se n’utilitza una part (85.000 euros dels 100.000), ja que la resta (15.000 euros) s’utilitza per als avals dels microcrèdits dels estudiants. Finalment, mostra el seu agraïment al vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i a la doctora Maria Pilar Roca Salom.

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una observació sobre el fet de considerar les declaracions de renda de l’any 2015, perquè potser no s’hi reflecteix la circumstància sobrevinguda que justifica la sol·licitud.

El doctor Sebastià Serra Busquets demana informació sobre el balanç del precedent –com a mètode. Li contesta la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, que diu que creu recordar que varen ser vint-i-dues les persones que feren la sol·licitud d’ajuda, i afegeix que completarà la informació en una propera sessió.

Tot seguit se sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment.

Punt 6: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals

El Rector dona la paraula al vicerector d’Investigació i Postgrau, que presenta el Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals. Recorda que el títol es va presentar a la sessió anterior del Consell de Govern i que es va retirar, atès que es trobava en el període d’exposició pública. El vicerector comenta que no hi ha hagut cap al·legació durant aquest període d’exposició pública i fa un recordatori del procediment que s’ha seguit per a la configuració i elaboració del títol.

Finalment, el Rector sotmet a votació la proposta de Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Valoració Turística dels Recursos Culturals i Naturals i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement (annex 7).

Punt 6 bis: Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques

El Rector dona la paraula a la directora del CEP per tal que presenti el Màster Universitari en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques: la doctora Antònia Paniza Fullana n’explica amb detall les característiques.

El Rector sotmet a votació la proposta de Màster Universitari en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques, de conformitat amb les previsions de l’article 30 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre), i el Reial decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

El Consell de Govern aprova el Màster Universitari en Intervenció Social Participativa i Polítiques Públiques i acorda de trametre’n el contingut al Consell Social perquè en prengui coneixement (annex 8).

Punt 7: Aprovació, si escau, del curs Expert Universitari en Disseny de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector dona la paraula al vicerector d’Innovació i Transferència, que explica l’abast i el contingut dels estudis en qüestió, tramitats en virtut del que estableixen l’article 142.3 dels Estatuts de la Universitat i l'article 17.2.d) de l’Acord normatiu 10958/2014, de 18 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre estudis propis de la Universitat de les Illes Balears (annex 9).

El doctor Pere M. Deyà Serra fa un suggeriment en relació amb la denominació del títol del curs i proposa que seria més adient, havent-ne vist el contingut i atès que es tracta d’un estudi universitari, que es digués:

 • Expert Universitari en Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

També:

 • Diploma Universitari de Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)
 • Diploma de Disseny i Tecnologia de Producte amb Fusta. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El Rector sotmet a votació les propostes presentades, que s’aproven per unanimitat, amb la modificació indicada.

Punt 8: Aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB)

El Rector dona la paraula al vicesecretari general, que explica l’abast i el significat de la modificació dels Estatuts de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears (ASAIB). A continuació indica que no es considera convenient que el càrrec de tresorer de l’associació recaigui en la persona que representa la Universitat de les Illes Balears a la Junta Directiva, tal com preveu l’article 35 dels Estatuts modificats.

El Rector sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per assentiment (annex 10).

Punt 9: Informació del Consell de Direcció

El Rector informa dels temes següents:

 • Del pagament equivalent al complement retributiu d’estímul i reconeixement a la docència i la formació permanent del professorat que l’ha de renovar mentre es tramita i resol la convocatòria corresponent: la Gerència ha tramès un escrit a les persones que havien demanat el complement a partir d’una proposta dels representants del PDI i s’ha arribat a un acord per tal d’articular un procediment a través d’una bestreta de nòmina per al pagament mensual d’aquest complement condicionat a l’avaluació positiva i a l’acord del Consell Social de la UIB d’assignar-lo.
 • Del retorn del 25 per cent de la paga extraordinària del desembre de 2012, que es podria fer a la nòmina del mes d’abril.
 • De la situació dels professors contractats interins i de les perspectives de futur. La Gerent completa la informació en relació amb el PAS. La informació es relaciona amb l’acord per a la millora de l’ocupació pública, signat el passat 29 de març.
 • De la felicitació per la gestió econòmica d’un programa CONSOLIDER per part de l’Oficina de Suport a la Recerca (OSR).
 • De la felicitació a totes les persones participants a la IX Lliga de Debat Interuniversitària (G9).
 • De la realització de la Setmana de Postgrau la setmana vinent. Completa la informació la directora del Centre d’Estudis de Postgrau, doctora Antònia Paniza Fullana.
 • De la notícia apareguda avui als mitjans de comunicació –Diario de Mallorca– en relació amb el Campus d’Excel·lència, amb el titular «La UIB salva el sello Campus de Excel·lència pese a sus decepcionantes resultados».
 • De la jornada solidària per Valtònyc organitzada per un grup d’estudiants, prevista per al dia 6 d’abril.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat completa la informació i explica com s’han desenvolupat els fets. En definitiva, indica que la UIB està a l’expectativa. En qualsevol cas deixa ben clar que és un acte organitzat per un grup d’alumnes i no per la Universitat.

El doctor Miquel Josep Deyà Bauzà, en relació amb aquest tema, fa alguns aclariments: «Un matí de la setmana passada en el hall de l'edifici Ramon Llull s'adreçà un alumne a mi per tal de demanar-me la celebració d'un acte poètic al claustre. Jo li vaig contestar que em semblava molt malament que ho es així, atès que jo sabia que l'acte no era exclusivament poètic i que era un acte a favor del Sr. Valtònyc. Li vaig dir que en tot cas l'autoritzava condicionat al fet que no es venguessin begudes al claustre, atès que la concessió la té el bar, que es deixés l'espai tal com es trobava abans de començar l'acte i, ateses les seves peculiaritats, es fos respectuós amb les persones i institucions. El meu interlocutor em contestà amb una expressió despectiva cap a la monarquia. Finalment no s'adreçà l'escrit a mi sinó a la Vicerectora d'Estudiants. Posteriorment vaig enviar un correu on explicava el que havia passat als vicerectors de Campus i d'Estudiants amb còpia al Rector.»

El doctor Joan David Janer Torrens fa una reflexió sobre el fet de rebre un correu informatiu sense cap tipus d’identificació del remitent.

La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat fa una reflexió final.

El vicerector d’Investigació i Postgrau fa una intervenció sobre la notícia comentada abans del Campus d’Excel·lència i completa la informació: en primer lloc, posa de manifest la inconsistència entre el titular i el contingut de l’article periodístic publicat avui relatiu al segell Campus d’Excel·lència i recorda que són dotze projectes d’un total de vint-i-dos que l’han perdut, la qual cosa ja se sap des de finals de l’any passat, i afegeix que l’article reflecteix només parcialment el contingut de l’informe.

El doctor Pere M. Deyà Serra demana aclariments sobre la notícia anterior i fa una reflexió. Li contesten el vicerector d’Investigació i Postgrau i el Rector.

El doctor Joan March Noguera demana si hi ha una resposta oficial per part de la UIB. El Rector indica que hi pot haver una carta del vicerector mateix.

El doctor Deyà Bauzà també intervé per fer unes reflexions.

El doctor Sebastià Serra Busquets també fa una reflexió sobre el tema.

Punt 10: Afers de tràmit 

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

La vicerectora de Professorat i Seus Universitàries sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s'indiquen a continuació (annex 11):

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Genètica
Perfil docent: Genètica i genètica molecular
Perfil com a investigador: Genètica evolutiva i forense de les poblacions balears

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Bioquímica i biologia molecular del desenvolupament
Perfil investigador: Metabolisme energètic i funció mitocondrial: implicacions patològiques

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Toxicologia
Perfil docent: Toxicologia general i analítica
Perfil investigador: Litiasi renal i calcificacions patològiques

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Dret Privat
Àrea de coneixement: Dret Civil
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: El propi de l'àrea

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Econometria
Perfil investigador: Econometria. Sèries temporals 

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia del turisme
Perfil investigador: Economia del turisme

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Filologia Catalana i Lingüística General
Àrea de coneixement: Filologia Catalana
Perfil docent: Literatura catalana medieval i Història de la cultura catalana
Perfil investigador: Història de la cultura i de la literatura catalana medievals

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Filologia Anglesa
Perfil docent: Aplicacions de la lingüística anglesa i les TIC / Adquisició de l'anglès com a llengua estrangera
Perfil investigador: Adquisició de l'anglès com a llengua addicional en entorns multilingües: contextos d'aprenentatge

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
Àrea de coneixement: Llengua Espanyola
Perfil docent: L'ensenyament de la llengua espanyola en l'educació primària / L'ensenyament de la llengua espanyola com a llengua estrangera
Perfil investigador: Teoria i adquisició de la llengua espanyola. Morfosintaxi de la llengua espanyola en el marc generativista

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Perfil docent: 21030 Física Atòmica i Molecular
Perfil investigador: Física de nanosistemes

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Sistemes digitals
Perfil investigador: El propi del grup de sistemes electrònics

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Medicina
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Perfil docent: Psicopatologia
Perfil investigador: Trastorns depressius

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Psicologia
Àrea de coneixement: Psicologia Social
Perfil docent: Psicologia social
Perfil investigador: Determinants psicosocials de la salut mental

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química física
Perfil investigador: Química física de molècules d'interès biològic

Categoria: catedràtic d'universitat
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial
Perfil docent: 21724 Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interfícies d’Usuari, 21714 informàtica Gràfica i 11553 Visió per Ordinador
Perfil investigador: Informàtica gràfica, visió per ordinador i interfícies multimodals

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Biologia
Àrea de coneixement: Producció Vegetal
Perfil docent: Producció vegetal: Gestió de recursos agraris; Recursos fitogenètics per a la millora agrària
Perfil investigador: Increment de l'eficiència en l'ús de l'aigua en Vitis vinifera L.; Bases genètiques i fisiològiques per a una millor adaptació al canvi climàtic

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil docent: Bioquímica i Mètodes i tècniques en biologia molecular
Perfil investigador: Desenvolupament i caracterització de nous biomaterials per a la regeneració òssia

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història Contemporània
Perfil docent: Història contemporània universal i Història contemporània d'Espanya fins a 1939
Perfil investigador: Història social de l'Edat Contemporània d'Espanya i de les Illes Balears

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Àrea de coneixement: Història de l'Art
Perfil docent: 20259 Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural
Perfil investigador: Les arts gràfiques a l'època moderna

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Economia Aplicada
Àrea de coneixement: Economia Aplicada
Perfil docent: Economia ambiental
Perfil investigador: Economia ambiental

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física Aplicada
Perfil docent: Materials I
Perfil investigador: Activitats d'investigació pròpies del grup de Física de Materials

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Geografia
Àrea de coneixement: Geografia Física
Perfil docent: Geografia física general
Perfil investigador: Geomorfologia de conques de drenatge

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Geografia
Àrea de coneixement: Geografia Humana
Perfil docent: Geografia humana general
Perfil investigador: Geografia cultural

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Geografia
Àrea de coneixement: Geografia Humana
Perfil docent: Geografia humana general
Perfil investigador: Toponímia i territori

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Analítica
Perfil docent: Química analítica
Perfil investigador: Química analítica ambiental d'elements traça en aigua de mar

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Física
Perfil docent: Química física
Perfil investigador: Química física de molècules d'interès biològic

Categoria: professor titular d'universitat
Departament: Medicina
Àrea de coneixement: Psiquiatria
Perfil docent: Psicopatologia
Perfil investigador: Trastorns depressius

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Física de la Terra
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador: Nivell del mar i clima

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Física
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
Perfil docent: El propi de l'àrea
Perfil investigador
: Biomicrofluídica

Categoria: professor contractat doctor
Departament: Química
Àrea de coneixement: Química Orgànica
Perfil docent: Química orgànica
Perfil investigador: Química orgànica computacional

b) Llicències per estudis

El Consell de Govern acorda d'atorgar la llicència per estudis que s'indica a continuació (annex 12):

 • Sr. Jorge Sola Espinosa (ajudant), del Departament de Filosofia i Treball Social, a la Universitat Carlos III de Madrid pel període comprès entre l'1 de març i el 30 de juny de 2017, amb unes retribucions del 100% de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d'abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d'abril).

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de col·laboradors honorífics per a l'any acadèmic 2016-17 que s'indiquen a continuació (annex 13):

 • Senyora Sofía Delgado Serra, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia
 • Senyor Esteve Bardolet Jané, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada
 • Senyor Jorge Dezcallar de Mazarredo, col·laborador honorífic del Departament d'Economia Aplicada
 • Senyor Rubén V. Rial Planas, col·laborador honorífic del Departament de Biologia
 • Senyora Fiorella Sarubbo, col·laboradora honorífica del Departament de Biologia

La doctora Francesca Garcias Gomila fa una observació en el sentit que la sorprèn la proposta de col·laborador honorífic del doctor Rial Planas i assenyala si no seria millor utilitzar, en endavant, la figura de l’investigador col·laborador, atès que es tracta d’un catedràtic d’universitat d’àmplia trajectòria docent i investigadora i que ha estat professor emèrit, i recorda que la normativa estableix que la condició esmentada és vitalícia a efectes honorífics.

Li respon el doctor José Aurelio Castro Ocón, que fa referència al buit reglamentari al respecte.

Tot seguit intervé el doctor Miquel J. Deyà Bauzà. Els contesten la vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i el vicesecretari general.

d) Altres

 • No n’hi ha.

Punt 11: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El vicesecretari general sotmet a la consideració dels membres del Consell de Govern el contingut dels acords marc, convenis, protocols i contractes que consten a la documentació presentada, que es detallen a continuació (annex 14):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

3316

CV/P

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Cessió d'espais a la UIB per a la impartició del Màster en Formació del Professorat 2016-17

3388

AM

Associació Espanyola contra el Càncer

 

Desenvolupament de projectes i experiències en matèries d'interès comú

3394

CV/P

Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera

 

Estudi sobre els valors nutricionals del gerret (Spicara smaris)

3407

CV/P

Universitat Federal de Minas Gerais

Brasil

Intercanvi d'estudiants, docents, investigadors i personal tecnicoadministratiu

3410

AM

Universitat Regiomontana (Mèxic)

 Mèxic

Genèric

3414

Addenda

Conselleria d'Educació i Universitat

 

Col·laboració per a les olimpíades i concursos educatius de les Illes Balears

3417

CV/P

Consell Insular de Formentera

 

Realització d'informes sobre els expedients de béns d'interès cultural

3418

CV/P

Club Palma Junípero Serra

 

Concessió del premi Juníper Serra per a estudiants

3419

AM

Societat Espanyola d'Estudis Clàssics

 

Genèric

3420

AM

Universitat Federal de Juiz de Fora (Brasil)

Brasil

Genèric

3422

CV/P

Fundació per a l'Esport Balear i l'empresa Alimentòmica

 

Estudi per a la caracterització genotípica, nutricional i antropomètrica

3425

Addenda

Google

 

Addenda per a l'ampliació de les activitats del conveni sobre el projecte Actívate

La doctora Francesca Garcias Gomila reitera una observació en relació amb el conveni ref. 3316, que va ratificar el Consell de Govern el setembre passat i que ara es torna a presentar, atesa una modificació substancial que afecta la composició de la comissió de seguiment: demana que es proposi que s’hi inclogui un dels dos codirectors del Màster en Formació del Professorat, a més dels membres prevists a la clàusula corresponent.

S’acorda de fer les gestions pertinents amb la Conselleria d’Educació i Universitat.

El Consell de Govern ratifica els acords marcs, convenis i addendes indicats anteriorment.

Punt 12: Torn obert de paraules

El doctor Carles Bona Garcia fa una reflexió en relació amb la participació de professors jubilats en els programes de doctorat, atesa la seva condició de doctors.

El doctor Pere M. Deyà Serra fa una reflexió sobre la bestreta sobre la qual ha informat la Gerent.

A continuació intervé en relació amb els cartells als vidres de l’entrada dels edificis autoritzats pel Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable. També intervé en relació amb la necessitat de fer un seguiment sobre els cotxes aparcats en zones per a vianants. També comenta la incidència de la Setmana Saludable en el servei de les cafeteries. Finalment, demana quan es publicarà l’anunciada convocatòria d’accions especials.

El doctor Nicolau Dols Salas demana sobre les perspectives d’ús de Ca n’Oleo.

El doctor Sebastià Serra Busquets felicita la vicerectora Joana Maria Seguí Pons pel seu nomenament com a membre numerària de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans i el vicerector Jaume Carot Giner pel seu nomenament com a delegat de la CRUE en el grup d'experts del RIS3 a l’EUA (European University Association).

Responen a les intervencions el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i el Rector.

El Rector informa de les converses i gestions que es duen a terme perquè la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports pugui fer ús de Ca n’Oleo per a una direcció general i de la possibilitat d’ubicar-hi una aula d’aprenentatge de català, ja que, recorda, el cost de manteniment de l’edifici és d’uns 250.000/300.000 euros per any.

La doctora Francesca Garcias Gomila recorda diversos assumptes del Consell de Govern que romanen pendents: l’aprovació de la política de prevenció contra les violències masclistes; l’aprovació de la política de seguretat laboral i les conclusions sobre el procés de renovació de les acreditacions de titulacions, incloent-hi, en particular, l’avaluació del sistema intern de garantia de qualitat.

El Rector li contesta que respecte del procés de renovació de les acreditacions, conjuntament amb l’AQUIB, en un futur es mantindrà una reunió amb els equips de direcció de les facultats, l’Escola Politècnica Superior i el Centre d’Estudis de Postgrau.

La doctora M. Antònia Carbonero Gamundí insisteix en el tema del llenguatge inclusiu.

També insisteix sobre la preocupació per la situació dels professors jubilats, dins la legalitat existent, i demana una solució global.

Li contesta el Rector, que, així mateix, convida el doctor Dols Salas perquè recordi la posició manifestada en el seu moment pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General en relació amb la utilització del llenguatge no sexista.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 13.10 hores. De totes les quals coses, com a vicesecretari general, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017

Relació d’assistents:

 1. Antoni Aguiló Pons
 2. Paula Maria Aguiló Segura
 3. Miquel Bennàsar Veny
 4. Jaume Carot Giner
 5. José Aurelio Castro Ocón
 6. Rafel Crespí Cladera
 7. Miquel Josep Deyà Bauzà
 8. Pere M. Deyà Serra
 9. Bartolomé Deyà Tortella
 10. Nicolau Dols Salas
 11. Francesc Escanellas Garcias
 12. Lluís Florit Binimelis
 13. M. Antònia Fornés Pallicer
 14. Josep Antoni Frau Coll
 15. Antònia Fullana Puigserver
 16. Ricardo García Noval
 17. Francesca Garcias Gomila
 18. Domènec Garcies Gomila
 19. Margalida Gili Planas
 20. Jordi Llabrés Bordoy
 21. Francisco López Simó
 22. Sebastián Lora Sánchez
 23. Joan March Noguera
 24. Sònia Martínez Andreu
 25. Francesca Mas Busquets
 26. Antoni Miralles Socias
 27. Margalida Payeras Llodrà
 28. David Pons Florit
 29. Elizabeth Ripoll Gil
 30. Andreu Sansó Rosselló
 31. Joana Maria Seguí Pons
 32. Sebastià Serra Busquets
 33. Xavier Varona Gómez
 34. Llorenç Huguet Rotger
 35. Jeroni Reynés Vives 

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017 

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

 1. Carles Bona Garcia
 2. M. Antònia Carbonero Gamundí
 3. Lorenza Carrasco Martorell
 4. Joan Frau Munar
 5. M. Esther Garcia Buades
 6. Pedro Guijarro Fuentes
 7. Joan David Janer Torrens
 8. Bartomeu Pascual Fuster
 9. Jordi Pich Solé
 10. Jesús Salinas Ibáñez
 11. Antonio Fernández Coca
 12. Jeroni Morey Salvà
 13. Francina M. Orfila Sintes
 14. Antònia Paniza Fullana
 15. Guillem Xavier Pons Buades