Consell de Govern

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2010

            A les 10 hores del dia 17 de desembre de 2010, a la sala de juntes de Cas Jai, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Govern de la Universitat. La presideix la Rectora i hi assisteixen les persones indicades al marge (annex 1).

            Assisteixen com a membres convidats al Consell de Govern amb veu i sense vot les persones també indicades al marge (annex 2).

            S’excusen d’assistir-hi la doctora M. Teresa Adame Obrador, el doctor Lluís Garau Juaneda i la doctora Balbina Nogales Fernández.

            També s’excusen d’assistir-hi la doctora Beatriz Morales Nin i el doctor David Pons Florit, assistents amb veu i sense vot.

Amb caràcter previ, la Rectora anuncia que, atesa l’elecció de la doctora Joana Maria Petrus Bey com a Síndica de Greuges, el doctor Joan Antoni Mesquida Cantallops passa a ser membre del Consell de Govern amb veu i vot i per això li dóna la benvinguda.

Punt 1: Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

El Secretari General adverteix els membres del Consell de Govern de l’existència d’una errada material a la documentació que es va portar a la darrera sessió. Concretament, a l’Acord normatiu pel qual es modifica l’Acord normatiu 9495/2010, de 22 de juliol, pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, s’ha de corregir la redacció que l’article 1.1 de l’acord de modificació dóna al segon paràgraf de l’apartat I de l’Acord normatiu 9495/2010, en el sentit següent: «També es podrà fer reconeixement de crèdits a través de les activitats que duen a terme els alumnes col·laboradors del tipus b), a través dels cursos organitzats pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària [...]».

El Consell de Govern acorda d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2010 amb la correcció indicada.

Punt 2: Modificació de plantilla

La Rectora dóna la paraula al vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica, que explica de forma detallada la modificació de plantilla que afecta els departaments de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Filosofia i Treball Social, Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, Economia Aplicada, Infermeria i Fisioteràpia, Física, Biologia, Ciències Matemàtiques i Informàtica i Química.

La Rectora sotmet a votació la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat (annex 3).

Punt 3: Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS

La Rectora dóna la paraula a la Gerent, que explica de forma detallada el contingut i l’abast de la modificació del catàleg del PAS i en destaca els aspectes més significatius (annex 4).

Sotmesa a votació la modificació del catàleg del PAS, el Consell de Govern l’aprova per unanimitat.

Punt 4: Aprovació, si escau, del pressupost de 2011 i liquidació del pressupost de l’any 2009

La Rectora fa una presentació del pressupost per a l’any 2011 i realitza unes reflexions per contextualitzar el pressupost d’enguany en l’actual entorn de crisi econòmica generalitzada. Indica que les retallades que s’han hagut de fer no són lineals per a totes les partides sinó selectives, perquè es produeixi un impacte més baix en aquelles partides destinades a fer front a pagaments més necessaris. La Rectora constata que l’import del pressupost per a l’any 2011 arriba a la xifra de 102.979.116,20 euros i indica que s’incrementa en un 8 per cent en relació amb el pressupost de l’any 2010, com a conseqüència d’actuacions concretes i inversions extraordinàries, les quals han de permetre compensar la disminució del 7,5 per cent de la transferència nominativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A continuació, la Rectora dóna la paraula al vicerector de Planificació Economicoadministrativa, doctor Antoni Llull Gilet, que comenta els grans trets del Projecte de pressupost. Comença per indicar la intenció de la Conselleria d’Educació i Cultura de continuar avançant cap a l’extinció del COFIU, que és substituït per un model pel qual la Conselleria aporta a la UIB els recursos econòmics necessaris per escometre les noves infraestructures, i és la Universitat la que gestiona directament les obres i l’equipament segons el pressupost assignat. Dins aquest nou model, l’any 2010 la UIB ha executat i acabat les obres de l’ampliació del Centre de Tecnologies de la Informació (CTI@UIB), de les quals cal destacar que s’han fet en els terminis prefixats i que no s’ha produït cap desviació en el pressupost previst. El vicerector manifesta el seu agraïment a la bona feina feta per totes les persones i els serveis que han participat en l’execució d’aquest projecte. Amb el mateix model, el Govern ha compromès una cessió de crèdit a la UIB per un import de més de 7 milions i mig d’euros, destinada a la construcció i l’equipament de l’edifici Interdepartamental II, destinat als estudis de Ciències de la Salut.

Pel que fa al capítol d’ingressos, cal destacar que dins el capítol 3, els preus públics experimenten un increment d’un 6 per cent, com a resultat combinat de l’augment en el nombre d’alumnes i de la variació previsible dels preus i taxes públics. Per altra banda, en el capítol 5 minven un 38 per cent els ingressos patrimonials prevists per interessos de comptes bancaris com a conseqüència de la reducció en els tipus d’interès i en els saldos mitjans disponibles en tresoreria.

En relació amb les despeses, la partida principal correspon al capítol 1, Despeses de personal, que, amb un pes en el conjunt del pressupost del 57 per cent, experimenta un decrement respecte a l’any anterior de 3.127.000 euros, és a dir, un 5,04 per cent menys. Aquesta disminució global en la despesa de personal s’explica gairebé íntegrament per la reducció mitjana del 5 per cent aplicada pels governs central i autonòmic a les nòmines del personal al servei de les administracions públiques amb efectes d’1 de juny de 2010. Cal dir que aquesta retallada salarial és superior en el cas de les retribucions del grup A1, en el qual es troba tot el personal docent i investigador de la Universitat. Davant aquesta disminució, al pressupost destinat a acció social no s’hi ha aplicat reducció, per la qual cosa consolida el creixement del 21 per cent realitzat l’any 2009. Igualment es manté inalterable el pressupost destinat a formació i reciclatge del PAS i del PDI. Pel que fa al personal docent i investigador, el pressupost preveu un increment de 300.000 euros, que es destinaran a atendre les situacions més urgents que puguin comportar la implantació dels tercers cursos dels nous estudis de grau, així com les promocions pendents. Pel que fa a la despesa de personal d’administració i serveis, i d’acord amb el compromís entre la Gerència i la Junta de PAS, el pressupost preveu la tercera tongada de millores en les retribucions complementàries de les places que passaren de contractes laborals a funcionaris interins per tal d’equiparar-les a les altres places del catàleg amb l’objectiu que «a igual feina igual retribució». Per altra banda, i aquest cop sense anar lligada a cap procés de promoció, està previst continuar amb l’avaluació per competències del PAS, amb la intenció que a principis de 2012 la major part del PAS tingui un informe d’avaluació en el seu expedient.

En relació amb les despeses en béns corrents i de serveis, capítol 2, sofreixen una davallada mitjana del 2,72 per cent i queden retallades en 355.000 euros. Aquesta disminució ha resultat imprescindible per fer quadrar el pressupost, atesa la davallada d’ingressos corrents ja comentada. La retallada general aplicada als diferents centres de despesa corrent del capítol 2 és del 5 per cent, tot i que hi ha excepcions. Així, es manté gairebé sense variació la partida més important, manteniment integral del campus i serveis generals, atès que cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d’energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres despeses generals de funcionament. En aquest sentit, cal destacar que al llarg de 2010 s’han fet actuacions encaminades a la reducció de la despesa en energia (subhasta del subministrament elèctric, amb un estalvi en tarifa del 10,5 per cent; potenciació de les connexions a la xarxa d’energia del ParcBIT); s’han ajustat a la baixa els contractes de manteniment i de neteja, etc. Per al proper any hi ha previst vincular el nou contracte de manteniment integral a mesures d’eficiència i estalvi energètics, d’acord amb els models de contracte tipus aprovats recentment pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Això no obstant, la partida Serveis generals no minva per poder fer front als increments de tarifes i a l’augment del volum de despesa que generaran el 2011 l’entrada en funcionament de can Oleo i l’ampliació del CTI@UIB.

Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen una nova retallada del 5 per cent, amb la qual cosa la reducció acumulada els darrers tres anys és del 25 per cent. Les assignacions als departaments i a facultats i escoles experimenten una reducció que se situa en la mitjana del 5 per cent del capítol 2. No obstant això, no pateixen retallada les partides assignades als instituts universitaris de recerca, per la qual cosa la seva assignació queda equiparada a l’import fix que reben els departaments.

Les transferències corrents de la UIB a persones i institucions (capítol 4) minven un 5 per cent. Se n’exceptua la partida destinada a l’alumnat col·laborador general, mentre que la partida destinada als alumnes col·laboradors tecnològics és la que es modifica més del capítol 4. Aquesta reducció és conseqüència del fet que s’ha reestructurat el servei de les aules informàtiques.

El capítol 6, Inversions, és el que experimenta l’increment més important del pressupost 2011. Amb un 60 per cent més, passa dels 18.530.000 euros de 2010 als 29.715.000 euros de 2011.

En conclusió, l’ajust pressupostari 2011 es concreta, per una banda, en disminucions generals del 5 per cent en els capítols de despeses corrents amb excepcions raonades. Les bones notícies pressupostàries les trobam en les inversions extraordinàries, que aconsegueixen compensar, i les superen, les minves de les partides corrents, cosa que fa que el pressupost global de la Universitat pugi un 8 per cent i arribi gairebé als 103 milions d’euros. Aquí cal destacar la cessió de crèdit per a l’edifici Interdepartamental II, amb 7.640.000 euros, el projecte de Campus d’Excel·lència Internacional, amb 514.000 euros, i el programa INNOCAMPUS, amb 5.000.000 d’euros.

Tot seguit s’obre un torn de paraules, en el qual intervé en primer lloc el doctor Pere M. Deyà Serra, que comença per donar les gràcies al Consell de Direcció, i felicitar-lo, per l’esforç de fer quadrar el pressupost. Seguidament, fa unes reflexions sobre l’aprovació del pla d’estudis de Medicina i la seva dotació pressupostària, i manifesta la seva preocupació perquè no s’ha aprofitat la crisi per dur a terme una remodelació en profunditat de l’estructura de la Universitat. Li contesten la Rectora i el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, que li recorden que la UIB va conèixer el percentatge de retallada el passat dia 3 de desembre, la qual cosa ha deixat un marge de maniobra molt petit.

El doctor Maximino San Miguel Ruibal demana la paraula per tal d’aclarir el tema dels retorns dels overheads generats pels instituts universitaris de recerca. El vicerector d’Investigació intervé a continuació per aclarir el tractament igualitari entre departaments i instituts universitaris de recerca pel que fa al tema dels overheads.

Seguidament intervé el doctor Climent Ramis Noguera, que destaca l’esforç important del Consell de Direcció per distribuir els recursos i per aconseguir que la recerca no en perdi. Finalment, diu que considera que el pressupost per a l’any 2012 pot ser molt pitjor que el d’aquest any.

El doctor Pere M. Deyà Serra pregunta pel còmput dels alumnes per a l’assignació de recursos als departaments. Li contesten la Gerent, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa i el director del Centre d’Estudis de Postgrau.

Sotmesa a votació la proposta de Pressupost de la UIB per a l’any 2011, s’aprova per unanimitat (annex 5).

A continuació la Rectora dóna la paraula a la Gerent, que presenta la liquidació del pressupost de l’any 2009. Finalitzada l’exposició, se sotmet a votació la liquidació, que s’aprova per unanimitat.

Punt 5: Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears

La Rectora i el Secretari General informen el Consell de Govern que des de fa mesos la Universitat participa, juntament amb altres institucions i col·legis professionals, en les negociacions per a la constitució de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears. Assenyalen que la participació de la Universitat pot ser profitosa per als membres de la comunitat universitària, que en el futur podran participar-hi com a àrbitres o com a perits de la cambra arbitral. Malgrat això, aquest punt s’ha d’ajornar, atès que a hores d’ara no s’ha rebut el text definitiu dels Estatuts de l’Associació i que s’ha ajornat la constitució d’aquesta, prevista en un principi per al dia 21 de desembre.

Punt 6: Ajudes per a estades breus de professors convidats (primer semestre de 2011)

El vicerector d’Investigació informa del contingut i abast de la proposta elaborada per l’Oficina de Suport a la Recerca.

El doctor Climent Ramis Noguera demana que, si és possible, l’aprovació es pugui fer en les sessions del Consell de Govern corresponents als mesos de maig i de novembre, la qual cosa facilitaria l’obtenció dels corresponents visats amb l’antelació suficient. El vicerector d’Investigació assenyala que el retard d’enguany l’ha provocat el retard a l’hora de tenir les xifres del pressupost per a l’any 2011.

El Consell de Govern aprova per unanimitat la proposta d’ajudes per a estades breus de professors convidats per al període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2011 (annex 6).

Punt 7: Informació del Consell de Direcció

La Rectora informa el Consell de Govern dels temes següents:

– El Consell de Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears va aprovar la cessió de crèdit per a la construcció de l’edifici Interdepartamental II.

– L’Ordre del Ministeri d’Educació de 9 de desembre determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la Universitat que podran realitzar les persones que es trobin en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents, disposició que es publica al BOE d’avui.

El vicerector d’Investigació informa de la despesa per a l’adquisició de publicacions periòdiques, així com de properes convocatòries diverses.

El Secretari General informa el Consell de Govern del temes següents:

– Del resultat de les eleccions que tingueren lloc ahir per elegir els representants al Claustre dels professors del grup A) (professors doctors amb vinculació permanent amb la Universitat).

– De la publicació al FOU que surt avui de l’Acord executiu sobre emissió dels certificats de docència impartida pel personal docent i investigador de la UIB.

Punt 8: Afers de tràmit

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat

El Consell de Govern aprova les propostes de les comissions que han de jutjar les places que s’indiquen a continuació (annex 7):

A) Cossos docents:

Categoria: professor titular d’universitat
Departament: Física
Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica
Perfil docent: Instrumentació electrònica
Perfil com a investigador: Ressonadors CMOS-MEMS/NEMS monolítics 

B) Professorat contractat: 

Categoria: ajudant doctor
Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Perfil docent: Les assignatures Informàtica II (Computació) del grau de Matemàtiques i Electrònica Digital del grau d’Enginyeria Industrial
Perfil com a investigador: Disseny i avaluació de sistemes encastats distribuïts tolerants a fallades 

Categoria: ajudant doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Perfil: Psicologia del desenvolupament

Categoria: ajudant doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement
: Didàctica i Organització Escolar
Perfil: Models educatius en la primera infància 

Categoria: ajudant doctor
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar
Perfil: Alfabetització informacional 

Categoria: contractat doctor
Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
Àrea de coneixement: Filologia Francesa
Perfil docent: Segona llengua i la seva literatura (francès). Interculturalitat (francès)
Perfil com a investigador: Interculturalitat francofonia-anglofonia: literatura i traducció 

Categoria: ajudant doctor
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular
Perfil: El propi de l’àrea

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica constata que la darrera proposta presentada es fa en compliment d’una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Afegeix que es tracta d’una proposta del Consell de Direcció basada en l’original del departament, però modificada.

b) Llicències d’estudis

No n’hi ha.

c) Col·laboradors honorífics

El Consell de Govern aprova per unanimitat les propostes de nomenament de les persones que s’indiquen a continuació com a col·laboradors honorífics del Departament de Dret Privat per a l’any acadèmic 2010-2011 (annex 8):

Sr. Carlos Roig de la Cruz
Sr. Rafael March Alcover
Sr. Josep Gálvez Pascual 

d) Sol·licitud d’un canvi d’àrea de coneixement del Departament de Física

El vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica presenta la proposta del Departament de Física de canviar l’àrea de coneixement del doctor Salvador Balle Monjo, actualment de l’àrea de coneixement de Física de la Matèria Condensada, a la d’Òptica. El Consell de Govern informa favorablement del canvi. Així mateix, el vicerector de Professorat i Innovació Pedagògica constata que qui ha d’adoptar la resolució definitiva és la Rectora, atès el criteri vigent del Consell d’Universitats (annex 9).

e) Altres

No n’hi ha.

Punt 9: Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes

El Secretari General explica un per un el contingut bàsic dels acords marc, convenis, protocols i contractes (annex 10):

Ref.

Tipus

Entitat

País

Objecte

2109

AM

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears i la seva Fundació; Societat Catalano-Balear de Psicologia

 

Genèric

2130

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

La UIB fa donació a la Conselleria de l’exposició L’Escola de Pràctiques, 175 anys

2170

AM

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

 

Genèric

2176

CV/P

Fundació Investigació Sanitària de les Illes Balears

 

Col·laboració per a la realització del Màster en Ciències Mèdiques i de la Salut

2185

AM

Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado

 

Pràctiques i formació dels estudiants de la llicenciatura de Dret, grau i postgrau

2186

AM

Cenesin 2007, SL

 

Col·laboració en l’àmbit de psicologia clínica i educativa

2187

CV/P

Conselleria d’Educació i Cultura

 

Reciclatge i formació lingüística per a l’any acadèmic 2009-2010

2188

CV/P

Família Ballester Casado

 

Donació de la col·lecció bibliogràfica

2192

CV/P

Instituto Cervantes

 

La UIB com a centre d’examen d’espanyol com a llengua estrangera (DELE)

2193

CV/P

Consell de Mallorca

 

Anuari teatral de les Illes Balears (Càtedra Joan Ramis i Ramis) any 2008

2194

AM

Universitat de Camagüey Ignacio Agromonte y Loynaz

Cuba

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

2195

AM

Universitat Nacional de Chengchi

Taiwan

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

2198

Addenda

Agència de Turisme de les Illes Balears

 

Addenda al conveni (ref. 2012) 2a edició del Màster en Direcció i Planificació del Turisme

2199

CV/P

Consell de Mallorca

 

Càtedra Alcover-Moll-Villangómez, edició dels actes del congrés Transformacions

2200

AM

19 Universitats

 

Creació d’una xarxa internacional de cooperació universitària (territoris insulars)

2201

CV/P

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

 

Avaluació dels sexennis d’investigació dels professors contractats (2010)

2205

CV/P

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca

 

Realització del I Curs d’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses Turístiques

2206

CV/P

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, «la Caixa»

 

Realització del I Curs d’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses Turístiques

2207

CV/P

Ministeri d’Educació

 

Fomentar la participació estudiantil i el desenvolupament de l’Estatut de l’estudiant

2208

CV/P

Ministeri d’Educació

 

Impulsar l’esperit emprenedor dels estudiants universitaris

 – Model de conveni de col·laboració amb altres entitats per a la realització de pràctiques d'estudis oficials de grau (ref. 2223).

– Model de conveni de col·laboració amb altres entitats per a la realització de pràctiques d'estudis oficials de postgrau (màsters i doctorats) (ref. 2214).

Seguidament s’obre un debat sobre els models de conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques, en el qual intervenen la doctora Maria Josep Mulet Gutiérrez, el doctor Pere M. Deyà Serra, la senyora Maribel Baltasar Quesada, la Gerent, el Secretari General i la Rectora. S’acorda que en el model de conveni ref. 2214 es modifiqui el pacte 2, per tal de poder-hi introduir el nombre d’estudiants en pràctiques que l’empresa accepta, així com el pacte 4, perquè s’hi pugui introduir el nom del professor responsable del programa de pràctiques.

A continuació intervé el director del CEP per informar del contingut del conveni que han tramitat (annex 11):

    Conveni específic de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i la Universitat de les Illes Balears per a la realització del Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut (ref. 2135).

Finalment, sotmesa a votació l’aprovació en bloc dels convenis, s’aproven tots per assentiment.

Punt 10: Precs i preguntes

El doctor Rafel Crespí Cladera pregunta sobre el sistema de racionalització de les revistes i l’assignació als departaments, que són els responsables de subscriure-s’hi. Li contesta la Rectora.

A continuació el doctor Rafel Crespí Cladera pregunta sobre el sistema d’eleccions dels representants del grup A) al Claustre i fa unes reflexions sobre el sistema actual. Li contesta el vicesecretari general, senyor Jeroni D. Reynés Vives.

I no havent-hi més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 12.25 hores. De totes les quals coses, com a Secretari General, don fe.

CONSELL DE GOVERN DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2010

Relació d’assistents:

1.       Isabel M. Aguiló Pons

2.       M. Isabel Baltasar Quesada

3.       Rafel Crespí Cladera

4.       Pere M. Deyà Serra

5.       Francesc Escanellas Garcias

6.       Josep Lluís Ferrer Gomila

7.       Josep Antoni Frau Coll

8.       Raquel R. Herranz Bascones

9.       C. Nativitat Juaneda Sampol

10.   Carlos Juiz García

11.   Jordi Lalucat Jo

12.   Antoni Llull Gilet

13.   Martí X. March Cerdà

14.   Joan March Noguera

15.   Arnau Mir Torres

16.   Antoni Miralles Socias

17.   Rosa Miró Bonet

18.   Begoña Morey Aguirre

19.   M. Josep Mulet Gutiérrez

20.   Gabriel Oliver Codina

21.   Margalida Payeras Llodrà

22.   Luis Fco. Piña Saiz

23.   Climent Ramis Noguera

24.   Mateu Servera Barceló

25.   Albert Sesé Abad

26.   Patrícia Trapero Llobera

27.   Maria Tugores Ques

28.   Montserrat Casas Ametller

29.   Federico F. Garau Sobrino 

CONSELL DE GOVERN DEL 17 DE DESEMBRE DE 2010

Relació d’assistents amb veu i sense vot:

1.       Maria Antònia Fornés Pallicer

2.       Joan Josep Fornós Astó

3.       Jordi Llabrés Bordoy

4.       Margalida Miró Bonet

5.       Maurici Mus Amézquita

6.       Josep L. Oliver Torelló

7.       Antoni Ordinas Garau

8.       Marco Antonio Robledo Camacho

9.       Maximino San Miguel Ruibal