Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 15 de juny de 2010 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Títols propis.

4. Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster.

5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu sobre assumpció de les funcions encomanades a la Junta de Degans i Directors de Centre i a la Junta de Directors de Departament i d’Institut Universitari de Recerca.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

7. Aprovació, si escau, del Pla d’intensificació de la recerca.

8. Aprovació, si escau, dels complements.

9. Estades breus de joves investigadors convidats.

10. Informació del Consell de Direcció.

11. Afers de tràmit.

    1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    2. Llicències d’estudis.
    3. Sabàtics.
    4. Altres.

12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

13. Precs i preguntes.

Palma, 9 de juny de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 5 de maig de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 15 de juny de 2010.

 

Membres del Consell de Govern.