Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de novembre de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

   

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2.  

 3. Modificació de plantilla.
 4.  

 5. Aprovació, si escau, del pla d’estudis del grau de Medicina.
 6.  

 7. Aprovació, si escau, del «Curs d’Actualització Professional en Formació i Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Títol de formació bàsica de la UIB (3 crèdits)».
 8.  

 9. Aprovació, si escau, del «Curs d’Actualització Professional en Gestió Empresarial per a Dones. Títol de formació bàsica de la UIB (5 crèdits)».
 10.  

 11. Aprovació, si escau, de la modificació de l’Acord normatiu pel qual s’aprova la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 12.  

 13. Autorització prèvia de sol·licitud d’endeutament, de conformitat amb l’article 157 dels Estatuts, per al finançament del projecte Innocampus, que ha concedit a la UIB el Ministeri de Ciència i Innovació.
 14.  

 15. Informació del Consell de Direcció.
 16.  

 17. Afers de tràmit.

     

   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Vènies docents.
   5. Altres.
 18.  

 19. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis].
 20.  

 21. Precs i preguntes.

Palma, 11 de novembre de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 d’octubre de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de novembre de 2010.

Membres del Consell de Govern.