Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 21 d’octubre de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Proposta de nomenament del senyor Eduard Punset Casals com a doctor honoris causa.**

4. Elecció d’un membre de la Comissió de Reclamacions (art. 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost).

5. Aprovació, si escau, del pla d’estudis de Protocol i Relacions Institucionals com a títol propi de grau (estudi de primer cicle).

6. Aprovació, si escau, de la normativa electoral.

7. Aprovació, si escau, de la normativa d’elecció de Rector.

8. Proposta d’acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup a) (professors doctors amb vinculació permanent a la UIB), grup b) (resta de personal docent i investigador) i grup c) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

9. Informació del Consell de Direcció.

10. Afers de tràmit.

    a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    b. Llicències d’estudis.
    c. Col·laboradors honorífics.
    d. Vènies docents.
    e. Altres.

11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

12. Precs i preguntes.

Palma, 15 d’octubre de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

Us recordam que perquè es puguin aprovar els punts 3, 6 i 7, d’acord amb el que estableix l’article 24.2.23 i 24.2.29 dels Estatuts actualment en vigor, es necessita l’acord de la majoria qualificada (3/5 parts) del Consell de Govern. Per la qual cosa us demanam la màxima assistència a aquesta sessió.

En relació amb els punts 6 i 7, corresponents a la normativa electoral i la normativa d’elecció de Rector, us pregam que feu arribar a la Secretaria General les esmenes que considereu pertinents fins a les 15 hores del dia 19 d’octubre de 2010, al correu <secretaria.general@uib.es> / <secretaria.general@uib.cat>.

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 21 d’octubre de 2010.

** La documentació relativa a aquest punt està dipositada a Secretaria General.

 

Membres del Consell de Govern.