Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 22 de juliol de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, de la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants de la UIB.
 4. Aprovació, si escau, de la normativa que regula la mobilitat de l’alumnat en la modalitat d’alumne visitant.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat.
 6. Aprovació, si escau, de la normativa per a la concessió de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 7. Títols propis.
 8. Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució d’UNIVALUE, SL.
 9. Modificació dels Estatuts del consorci de l’Escola d’Hoteleria.
 10. Elecció membres de la Junta de Centre d’Estudis de Postgrau (art. 7 de l’Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, FOU núm. 328).
 11. Elecció membres Consell d’Edició d’Edicions UIB (art. 7.2 de l’Acord executiu 8017/2007, de 26 de juny, FOU núm. 284).
 12. Complements retributius del professorat de Campus Extens.
 13. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 14. Informació del Consell de Direcció.
 15. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Altres.
 16. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis]
 17. Precs i preguntes.

 

Palma, 16 de juliol de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 11 de juny de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2010.

 

Membres del Consell de Govern.