Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 30 de març de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, dels plans d’estudis corresponents als títols de:  

  • Grau de Ciències Policials i Seguretat Públic
  • Grau de Relacions Laborals

2. Fixació del numerus clausus d’alumnes dels graus de Ciències Policials i Seguretat Pública i de Relacions Laborals.

3. Modificació de l’annex II de l’Acord normatiu 9096/2009, de 16 de juny, pel qual es determinen els paràmetres de ponderació de la nota d’admissió als ensenyaments oficials de grau impartits a la UIB.

4. Aprovació, si escau, de la normativa d’accés a la UIB per als més grans de 40 anys, mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional.

5. Aprovació, si escau, del calendari per a l’any acadèmic 2010-2011.

6. Modificació d’una comissió que ha de jutjar una plaça dels cossos docents.

Palma, 24 de març de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

Membres del Consell de Govern.