Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 5 de maig de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Acord de modificació de l’accés al títol propi de Direcció Hotelera Internacional.
 4. Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster.
 5. Proposta de transformació de l’Escola Universitària de Turisme en Facultat de Turisme.
 6. Eleccions de membres a distintes comissions.
 7. Ajudes per a estades breus de professors convidats.
 8. Informació del Consell de Direcció.
 9. Afers de tràmit.
   1. Col·laboradors honorífics.
   2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   3. Llicències d’estudis.
   4. Sabàtics.
   5. Emèrits.
   6. Altres.
 10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 11. Precs i preguntes.

Palma, 29 d’abril de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del 16 de març de 2010 i a l’acta de la sessió extraordinària del dia 30 de març de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de maig de 2010.

 

Membres del Consell de Govern.