Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 17 de desembre de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

4. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2011 i liquidació del pressupost de l’any 2009.

5. Aprovació, si escau, de la participació de la UIB en la constitució de l’Associació per a l’Arbitratge Institucional de les Illes Balears.

6. Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2011).

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b. Llicències d’estudis.
c. Col·laboradors honorífics.
d. Sol·licitud d’un canvi d’àrea de coneixement del Departament de Física.
e. Altres.

9. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].

10. Precs i preguntes.

Palma, 10 de desembre de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 16 de novembre de 2010 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2010.

 

Membres del Consell de Govern.