Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 23 de setembre de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Títols propis.
 4. Aprovació, si escau, del Reglament per a l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de grau o de màster a la Universitat de les Illes Balears.
 5. Aprovació, si escau, de l’Acord normatiu pel qual es canvia el nom de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina pel de Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.
 6. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Comissió de Biblioteca.
 7. Aprovació, si escau, de la constitució d’una agrupació europea de cooperació territorial (AECT).
 8. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
 9. Complements retributius del professorat de Campus Extens.
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Vènies docents.
   4. Col·laboradors honorífics.
   5. Altres.
 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [convenis CEP].
 13. Precs i preguntes.

Palma, 16 de setembre de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 23 de setembre de 2011.

Membres del Consell de Govern.