Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 22 de novembre de 2011 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:
 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, del nou Reglament dels ensenyaments de grau i màster.
 4. Aprovació, si escau, de la creació de l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB).
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició dels departaments de Biologia i de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.
 6. Aprovació, si escau, de canvi del Curs d’Especialista Universitari en Malalties Professionals, títol propi de la UIB, a expert universitari.
 7. Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2012).
 8. Complements retributius del professorat (augment de càrrega docent i Campus illes).
 9. Informació del Consell de Direcció.
 10. Afers de tràmit. 
   1. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
   2. Llicències d’estudis.
   3. Col·laboradors honorífics.
   4. Vènies docents.
   5. Altres.
 11. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes
 12. Precs i preguntes.

Palma, 17 de novembre de 2011

El Secretari General,
Antoni Gili

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 18 d’octubre de 2011 s’han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 22 de novembre de 2011.

Membres del Consell de Govern.