Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 29 d'octubre de 2012 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Modificació de plantilla.
3. Aprovació, si escau, de les modificacions de plans d'estudis d'Infermeria i Fisioteràpia.
4. Proposta de nomenament de la senyora Maria del Mar Bonet i Verdaguer com a doctora honoris causa.**
5. Elecció d'un membre de la Comissió de Reclamacions.
6. Distribució de representants dels estudiants (grup c) al Claustre de la UIB.
7. Aprovació, si escau, del títol Expert Universitari en Malalties Professionals. Títol propi de la UIB.
8. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Comptabilitat i Auditoria.
9. Modificació, si escau, del Màster Universitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement.
10. Creació de l'Escola de Doctorat (art. 8 de la LOU).
11. Aprovació, si escau, del Reglament de la seu electrònica de la UIB.
12. Aprovació, si escau, de la normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.
13. Declaració, si escau, sobre la retallada dels complements retributius autonòmics del professorat.
14. Complements retributius del professorat (augment de càrrega docent, Campus illes i addicionals, convocatòria 2012).
15. Ajudes per estades breus de professors convidats (primer semestre de 2013).
16. Informació del Consell de Direcció.
17. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Llicències d'estudis.
c) Vènies docents.
d) Col·laboradors honorífics.
e) Altres.

18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
19. Precs i preguntes.

Palma, 24 d'octubre de 2012

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 21 de setembre de 2012 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 29 d'octubre de 2012.
** La documentació relativa a l'expedient de la senyora Maria del Mar Bonet està a l'abast dels membres del Consell de Govern a la Secretaria General.

 

Membres del Consell de Govern.