Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 5 de novembre de 2013 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala de reunions de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació del canvi de nom de Màster Universitari en Biotecnologia i Biodiversitat per Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada.

4. Aprovació, si escau, del Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.

5. Aprovació, si escau, del Diploma Universitari de Revenue Management. Títol propi de grau de la UIB.

6. Modificació, si escau, del Diploma Sènior de la UOM. Títol propi de grau de la UIB.

7. Aprovació, si escau, de la modificació de la normativa de gestió de pràctiques externes dels estudiants de la UIB en empreses, entitats o institucions.

8. Aprovació, si escau, de la creació del Servei Universitari d'Atenció Psicològica (SUAP).

9. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA).

10. Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER).

11. Elecció dels membres del Comitè d'Ètica d'Experimentació Animal (CEEA).

12. Elecció dels membres del Comitè d'Ètica de la Recerca (CER).

13. Elecció d'un membre de la Comissió Econòmica.

14. Estades breus de professors convidats (primer semestre 2014).

15. Complements retributius dels professors de Campus Extens illes.

16. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

17. Informació del Consell de Direcció.

18. Afers de tràmit.

a) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
b) Vènies docents.
c) Col·laboradors honorífics.
d) Altres.

19. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

20. Precs i preguntes.

Palma, 30 d'octubre de 2013

El Secretari General,
Pedro Grimalt

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 20 de setembre de 2013 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2013.

Membres del Consell de Govern.