Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 25 de novembre de 2003 a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Composició numèrica de les juntes de facultat i d'escola.

2. Distribució dels representants dels grups b) (resta de personal docent i investigador) i d) (personal d'administració i serveis) al Claustre de la Universitat.

Palma, 19 de novembre de 2003

El Secretari General,
Lluís Garau

Membres del Consell de Govern.