Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 27 d'octubre de 2003 a les 11 hores en primera convocatòria i a les 11.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Informació sobre l'aplicació de les disposicions transitòries dels Estatuts.

2. Debat i aprovació, si escau, del text de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears.*

Palma, 16 d'octubre de 2003
El Secretari General,
Lluís Garau

* Us deman que abans del proper 24 d'octubre ens faceu arribar a la Secretaria General d'aquesta universitat els suggeriments, consideracions i observacions que considereu pertinents, tot això sens perjudici que el dia de la sessió extraordinària se'n puguin realitzar d'altres.

Membres del Consell de Govern.