Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 27 de febrer de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:
Punt únic: Debat i aprovació, si escau, del text dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.*

Palma, 11 de febrer de 2003

La Secretària General,
Margalida Gili

* La documentació relativa a aquest punt, que es tramet per correu electrònic, comprèn el text dels Estatuts, el text relatiu al procediment de presentació d'esmenes i, finalment, el model d'esmena.

En cas que aquest punt no s'acabi de tractar el dia 27 de febrer de 2003, la sessió continuarà l'endemà, dia 28, a la mateixa hora.

Membres del Consell de Govern.