Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 22 de gener de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Informació del Rector.

2. Proposta sobre presentació d'esmenes al projecte de reforma dels Estatuts.

3. Aprovació, si escau, del document de plantilla.

Palma, 15 de gener de 2003

La Secretària General,
Margalida Gili

Membres del Consell de Govern.