Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell de Govern que tindrà lloc el dia 5 de desembre de 2002 a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic: Actuacions de la UIB en relació amb el PA 64/02 de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma (cas Brokerval).

Palma, 2 de desembre de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

Membres del Consell de Govern.