Convocatoria Extraordinària del Consell de Govern del dia 9 de març de 2001

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 9 de març de 2001 a les 11.30 h en primera convocatòria i a les 12 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de nous plans d'estudis: Fisioteràpia.*

2. Modificació, si escau, dels plans d'estudis de Matemàtiques i Química.*

3. Aprovació, si escau, de la inclusió d'una assignatura optativa al pla d'estudis de Filologia Hispànica.

Palma, 6 de març de 2001

La Secretària General,
Margalida Gili

* La documentació corresponent a aquests punts es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.