Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 26 d'octubre de 2000 a les 12.30 h en primera convocatòria i a les 13 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic: Complements retributius del professorat.

Palma, 18 d'octubre de 2000

La Secretària General,
Margalida Gili
Membres de la Junta de Govern.