Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 12 d'abril de 2000 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

  1. Nous estudis.
  2. Aplicació del document de plantilla per al curs 2000-2001.*
  3. Reglament de la Sindicatura de Greuges.
  4. Professors visitants.
  5. Palma, 6 d'abril de 2000

    La Secretària General,
    Apol·lònia Martínez

* La documentació relativa als POA es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.
Membres de la Junta de Govern