Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 17 de febrer de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Promocions extraordinàries.

5. Màster Universitari en Organització i Gestió de Serveis i Programes d'Educació de Persones Adultes. Títol de postgrau de la UIB.

6. Especialista Universitari en Gerontologia Social. Títol de postgrau de la UIB.

7. Curs d'Anàlisi de Risc d'Inundació en Cursos Mediterranis. Títol de postgrau de la UIB.

8. Grups de recerca consolidats.

9. Proposta de nomenament de doctor honoris causa del senyor Joan Pons.

10. Supressió del Servei d'Esports i modificació del Servei d'Activitats Culturals.

11. Informació del Consell Executiu.

12. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Altres.

13. Precs i preguntes.

Palma, 10 de febrer de 2000

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 17 de desembre de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 17 de febrer de 2000.

Membres de la Junta de Govern.