Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 16 d¿octubre de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic: Presentació i, si escau, aprovació del Projecte de reforma dels Estatuts, elaborat de conformitat amb la disposició addicional cinquena dels Estatuts.

Palma, 8 d¿octubre de 1998
La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

Membres de la Junta de Govern.