Consell de Govern

Convocatòria del Consell de Govern de dia 13 de juny de 2007

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de juny de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Supressió del Servei de Publicacions i Intercanvi Científic i creació d'Edicions UIB com a servei.

3. Modificació de plantilla.

4. Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris.

5. Complements retributius del professorat laboral.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB.

7. Ajudes per estades breus de professors convidats.

8. Informació del Consell de Direcció.

9. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Sabàtics.

e) Renovació de contracte de professor emèrit.

f) Altres.

10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

11. Precs i preguntes.

Palma, 7 de juny de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de maig de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2007.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

 

Membres del Consell de Govern