Convocatòria del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2007

Convocatòria del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2007

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Creació del Servei d'Activitat Física i Esportiva.

4. Títols propis de postgrau.

5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

6. Aprovació, si escau, del Pressupost de 2008 i modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

7. Ajudes per estades breus de professors convidats.

8. Informació del Consell de Direcció.

9. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Vènies docents.**
e) Altres.

10. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.***

11. Precs i preguntes.

Palma, 11 de desembre de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de desembre de 2007.

** Els currículums del professorat corresponent els teniu al vostre abast a la Secretaria General.

*** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

 

Membres del Consell de Govern.