Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 25 de juliol de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, dels títols propis de postgrau (convocatòria de maig de 2007).**

4. Aprovació, si escau, del Diploma Universitari en Història de la Filosofia com a títol propi de la UIB.

5. Aprovació, si escau, de la modificació del catàleg del PAS.

6. Revisió dels articles 2 i 6 de l'Acord normatiu 6434/2003, del dia 5 de novembre, pel qual s'aproven els criteris per a la realització de pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que fan cursos d'idiomes a la UIB.

7. Modificació de l'Acord normatiu del dia 14 de juny de 2004 pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

8. Aprovació de l'Acord normatiu pel qual s'aprova la normativa sobre premis extraordinaris de final d'estudis oficials.

9. Elecció d'un representant del Consell de Govern al Consell Social (representant dels estudiants).

10. Elecció d'un representant del Consell de Govern a la Comissió Electoral (representant dels estudiants).

11. Complements retributius del professorat dels cossos docents universitaris.

12. Informació del Consell de Direcció.

13. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Emèrits.
e) Altres.

14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

15. Precs i preguntes.

Palma, 19 de juliol de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

*Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 25 de juliol de 2007.

** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als títols propis i als convenis.

Membres del Consell de Govern.