Convocatòria del Consell de Govern de dia 6 de novembre de 2007

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 6 de novembre de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Modificació de plantilla.

3. Elecció de dos membres de la Comissió d'Estudis de Postgrau (àmbit de coneixement d'Infermeria i Fisioteràpia i àmbit de Ciències Jurídiques).

4. Renovació de la Comissió d'Investigació.

5. Renovació de la comissió de reclamacions (article 10.13 del Decret 104/2002, de 2 d'agost).

6. Programes oficials de postgrau.**

7. Proposta d'acord normatiu pel qual s'aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de tecnologia de la UIB.

8. Proposta d'acord normatiu pel qual es crea la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia de la UIB.

9. Proposta d'acord normatiu sobre el programa d'ajuts per a la incorporació de tècnics a grups de recerca de la UIB.

10. Proposta de modificació de l'Acord normatiu 6891/2004, de 14 de juny, pel qual s'aprova la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

11. Proposta de modificació de l'Acord normatiu 7543/2006, de 3 de maig, pel qual es crea el Centre d'Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears.

12. Proposta d'acord normatiu pel qual es distribueixen els representants del grup c) (estudiants) al Claustre de la Universitat.

13. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).

14. Complements retributius del professorat laboral.

15. Proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del personal d'administració i serveis funcionari i laboral.

16. Informació del Consell de Direcció.

17. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Altres.

18. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.***

19. Precs i preguntes.

Palma, 31 d'octubre de 2007

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 25 de setembre de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2007.

** Els informes corresponents als programes oficials de postgrau els podreu consultar a l'adreça que us facilitarem, i la documentació completa dels programes està al vostre abast al Centre d'Estudis de Postgrau.

*** Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent als convenis.

Membres del Consell de Govern.