Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 10 de novembre de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. *
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes. **
3. Proposta del senyor Josep Palau i Fabre com a doctor honoris causa. ***
4. Curs d'Especialista Universitari en Dret Local.
5. Modificació de plantilla.
6. Complements retributius autonòmics del professorat.
7. Complements retributius del professorat del projecte Campus Extens.
8. Complements retributius del professorat (art. 1.1.2 del document de plantilla docent de la UIB).
9. Títol propi de primer cicle de Psicologia.
10. Criteris sobre el catàleg d'investigadors i grups de recerca.
11. Elecció dels membres de la comissió d'estudis de postgrau.
12. Modificació de la normativa electoral (articles 3 i 41).
13. Distribució de representants dels estudiants al Claustre.
14. Normativa relativa a la participació del PAS en treballs contractats d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOU.
15. Informació del Consell de Direcció.
16. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Altres.

17. Precs i preguntes.

Palma, 29 d'octubre de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 28 de setembre de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 10 de novembre de 2004.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.
*** El currículum del senyor Palau i Fabre està dipositat a la Secretaria General.

Membres del Consell de Govern.