Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 11 de maig de 1999 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Aplicació del document de plantilla per al curs 1999-2000.**

5. Determinació del nombre de vicedegans i subdirectors de les facultats i escoles de la Universitat de les Illes Balears.

6. Regulació de diversos aspectes econòmics sobre l'aplicació de l'article 11 de la LRU a la UIB i de la relació econòmica amb la Fundació Universitat-Empresa.

7. Aprovació del calendari escolar escolar per al curs acadèmic 1999-2000.

8. Consorci CAIB-UIB per a inversions al campus.

9. Itineraris i modificació del pla d'estudis de Dret.

10. Informació del Consell Executiu.

11. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.

b) Visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Llicències per estudis.

e) Altres.

12. Precs i preguntes.

Palma, 5 de maig de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 29 de març de 1999 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 11 de maig de 1999.

** La documentació relativa als POA es troba al servidor «Sagrari» de la zona Son Lledó - Ethernet.

Membres de la Junta de Govern.