Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 11 de novembre de 1998 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l¿acta de la sessió anterior.
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Conveni de col·laboració amb ParcBIT.
4. Modificació de plantilla.
5. Suspensió temporal de remodelacions i assignacions d¿espais.
6. Màster en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental.
7. Curs d¿Especialista Universitari en Educació de Persones Adultes.
8. Màster Universitari en Drogodependències.
9. Màster Universitari en Salut Infantil.*
10. Proposta de nomenament del senyor Jafar Jafari com a doctor honoris causa de la Universitat.
11. Informació del Consell Executiu.
12. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis.
e) Renovació de professor emèrit.
f) Altres.
13. Precs i preguntes.

Palma, 4 de novembre de 1998

El Vicesecretari General,
Jeroni Reynés

* Es recorda que la documentació relativa a aquest punt es va remetre amb l¿ordre del dia de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 28 de setembre de 1998. Així mateix, es fa saber que es troba a la disposició dels membres de la Junta de Govern a la Secretaria General de la Universitat.
Nota. Les esmenes que es vulguin fer a l¿acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 28 de setembre de 1998 s¿han de presentar per escrit a la sessió del dia 11 de novembre de 1998.

Membres de la Junta de Govern.