Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 11 de maig de 1998 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Aprovació del procediment per concedir l'any sabàtic.
5. Modificació del Reglament acadèmic.
6. Modificació dels plans d'estudis de Treball Social i de Filosofia.
7. Modificació dels departaments de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut i d'Infermeria.
8. Numerus de clausus de Turisme.
9. Informació del Consell Executiu.
10. Afers de tràmit:
a) Col·laboradors.
b) Visitants.
c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
d) Llicències per estudis.
e) Altres.
11. Precs i preguntes.

Palma, 5 de maig de 1998
La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 31 de març de 1998 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 11 de maig de 1998.