Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària de la Junta de Govern que tindrà lloc el dia 11 de novembre de 1997 a les 9 h en primera convocatòria i a les 9.30 h en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.

3. Modificació de plantilla.

4. Modificació del Reglament acadèmic.

5. Assignació de docència de Ciències Psicosocials Aplicades.

6. Aplicació immediata del nou pla d'estudis d'Informàtica (enginyeria superior).

7. Codi de conducta ambiental.

8. Elecció de representant del Consell de Direcció del Consorci per al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana, Pròpia de les Illes Balears.

9. Informació del Consell Executiu.**

10. Afers de tràmit:

a) Col.laboradors.

b) Visitants.

c) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.

d) Llicències per estudis.

e) Aplicació de l'article 105.2 dels Estatuts.

f) Sol.licituds de canvi d'àrea de coneixement.

g) Altres.

11. Precs i preguntes.

Palma, 5 de novembre de 1997

La Secretària General,
Apol.lònia Martínez

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió de la Junta de Govern del dia 25 de setembre de 1997 s'han de presentar per escrit a la sessió del dia 11 de novembre.

** En aquest punt s'informarà de l'estat d'elaboració de la normativa d'organització i funcionament del Registre de la UIB. Un esborrany d'aquesta normativa es trobarà a la vostra disposició, a partir de divendres que ve, dia 7 de novembre, a l'apartat de <<Normativa universitària>> del web de la UIB.