Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 13 de maig de 2009 a les 8.30 hores en primera convocatòria i a les 9 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Proposta de nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael com a doctora honoris causa.
 4. Aprovació, si escau, dels diplomes d'especialització de la UOM.
 5. Aprovació, si escau, del Diploma Universitari en Economia i Territori, títol de formació bàsica de la UIB.
 6. Aprovació, si escau, del Diploma en Nocions Bàsiques d'Economia i Finances, títol de formació bàsica de la UIB.
 7. Complements retributius del professorat (complements retributius addicionals i augment d'activitat docent segons el punt 1.1.2 de l'Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre (FOU 306, de 16 de gener de 2009).
 8. Modificació de l'Acord normatiu 8771/2008, del dia 26 de setembre, pel qual s'aprova la normativa pròpia de la UIB sobre estudis de doctorat.
 9. Aprovació, si escau, de la implantació del Reial decret 1892/2008, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 10. Modificació del catàleg de PAS.
 11. Ajudes per a estades breus de professors convidats.
 12. Informació del Consell de Direcció.
 13. Afers de tràmit.
  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Sabàtics.
  5. Emèrits.
  6. Vènies docents.
  7. Altres.

 14. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 15. Precs i preguntes.

Palma, 7 de maig de 2009

El Vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 17 de març de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de maig de 2009.

Nota: Us indicarem per e-mail una adreça per tal de facilitar-vos la documentació completa corresponent a la convocatòria.

Membres del Consell de Govern.