Convocatoria del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2003

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern provisional que tindrà lloc el dia 13 de juny de 2003 a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai , amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Nova composició del Consell de Govern.

3. Reorganització de les competències dels membres del Consell Executiu.

4. Autorització del Consell de Govern per a la creació del Vicerectorat de Projecció Cultural.

5. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

6. Modificació de plantilla.***

7. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2003-2004.

8. Curs d'Expert Universitari d'Orientació Laboral.**

9. Creació d'un títol propi de la UIB relatiu als estudis de primer cicle de la llicenciatura de Matemàtiques.

10. Creació de dos itineraris curriculars per a la llicenciatura de Matemàtiques.

11. Modificació del pla d'estudis de la llicenciatura de Filologia Hispànica.

12. Criteri interpretatiu dels articles 52.6 i 59 del Reglament acadèmic.

13 Informació del Consell Executiu.

14. Afers de tràmit:

a) Col·laboradors.
b) Llicències d'estudis.
c) Sabàtics.
d) Ajuts per a estades breus.
e) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents.
f) Altres.

15. Precs i preguntes.

Palma, 5 de juny de 2003
El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 26 de març de 2003 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 13 de juny de 2003.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.

*** La documentació corresponent a aquest punt es lliurarà en mà el mateix dia de la sessió.

Membres del Consell de Govern.