Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 14 de març de 2007 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*

2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**

3. Modificació de plantilla.

4. Informació de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2007-2008.

5. Aprovació, si escau, de la proposta de creació del Centre de Recerca Econòmica com a institut de recerca propi de la UIB.***

6. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau i de formació bàsica.

7. Informació del Consell de Direcció.

8. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.

b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.

c) Llicències d'estudis.

d) Vènies docents.

d) Sabàtics.

e) Altres.

9. Precs i preguntes.

Palma, 6 de març de 2007

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 7 de febrer de 2007 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de març de 2007.

** Ateses les dificultats tècniques per poder accedir al fòrum del Consell de Govern, on figura la documentació completa corresponent als convenis, us indicarem per e-mail una adreça provisional per facilitar-vos aquesta documentació.

*** La memòria de la sol·licitud de creació del CRE com a institut de recerca propi de la UIB estarà al vostre abast a l'adreça que us indicarem per e-mail.

Membres del Consell de Govern.


Per indicació del Rector, em plau de comunicar-vos la inclusió de dos punts nous a l'ordre del dia del Consell de Govern del dia 14 de març de 2007:

3 bis: Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2007-2008.

4 bis: Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2007-2008.

Palma, 7 de març de 2007

El vicesecretari general,
Jeroni Reynés

Membres del Consell de Govern.