Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 14 de març de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau.
4. Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2006-2007.
5. Aprovació, si escau, de l'oferta de places per a l'any acadèmic 2006-2007.
6. Aprovació, si escau, de la capacitat docent i la càrrega docent dels departaments de l'any acadèmic 2005-2006.
7. Informació del Consell de Direcció.
8. Afers de tràmit.
a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Sabàtics.
e) Altres.
9. Precs i preguntes.

Palma, 8 de març de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 9 de febrer de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de març de 2006.

** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: <https://swww.uib.es/forum>.

Membres del Consell de Govern.