Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 14 de juny de 2004 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
3. Modificació de plantilla.
4. Curs d'Especialista Universitari en Enologia.
5. Curs d'Especialista Universitari en Bioquímica Ecològica i Contaminació.
6. Curs d'Especialista Universitari en Software Obert i Software Lliure.
7. Curs d'Especialista Universitari en Formació d'Investigadors i Desenvolupadors de les Noves Tecnologies.
8. Curs d'Especialista Universitari en Productes Naturals, Aspectes Botànics i Químics. Producció, Optimització i Usos Terapèutics.
9. Curs d'Especialista Universitari de Tècniques Avançades d'Investigació en Modelatge de Sistemes Web.
10. Aprovació dels títols propis Diploma Sènior i Diploma Sènior Superior del Programa de la Universitat Oberta per a Majors.
11. Normativa de becaris de col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.
12. Normativa d'alumnes col·laboradors.
13. Informació del Consell de Direcció.
14. Afers de tràmit.

a) Col·laboradors honorífics.
b) Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
c) Llicències d'estudis.
d) Canvi d'àrea de coneixement.
e) Altres.

15. Precs i preguntes.

Palma, 8 de juny de 2004

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de maig de 2004 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de juny de 2004.

Membres del Consell de Govern.