Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de març de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent :

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Modificació de plantilla.

3. Aprovació, si escau, de títols propis de postgrau.

4. Substitució d'un membre de la Comissió d'Investigació.

5. Aprovació, si escau, del Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la UIB.

6. Aprovació, si escau, de la modificació del Centre d'Estudis de Postgrau.

7. Aprovació, si escau, del calendari per a l'any acadèmic 2010-2011.

8. Aprovació, si escau, del numerus clausus d'alumnes per estudis per a l'any acadèmic 2010-2011.

9. Nomenament dels membres que han de formar part del Consell de l'ICE (art. 4. e. de l'Acord normatiu 9320/2010, de 3 de febrer, FOU núm. 326).

10. Modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

11. Reconeixement de crèdits en estudis oficials de màster.

12. Complements retributius del professorat de Campus Extens.

13. Informació del Consell de Direcció.

14 Afers de tràmit.

    a. Col·laboradors honorífics.
    b. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
    c. Llicències d'estudis.
    d. Altres.

15. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes [relació] [convenis] [ convenis CEP ].

16. Precs i preguntes.

Palma, 11 de març de 2010

El Vicesecretari general,
Jeroni Reynés

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 3 de febrer de 2010 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de març de 2010.

Membres del Consell de Govern.