Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2009 a les 8.30 hores en primera convocatòria i a les 9 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.*
 2. Modificació de plantilla.
 3. Aprovació, si escau, del Diploma Universitari en Economia, Turisme i Territori, títol de formació bàsica de la UIB.
 4. Aprovació, si escau, de la modificació de les assignatures optatives del Diploma Sènior de la UOM.
 5. Modificació de l'Acord normatiu 9048/2009, de 13 de maig (annexos 2 i 3).
 6. Complements retributius del professorat.
 7. Elecció d'un membre de la Comissió d'Esports.**
 8. Elecció d'un membre de la Comissió de Bioètica.
 9. Informació sobre els estudis de grau de Seguretat Pública.
 10. Informació del Consell de Direcció.
 11. Afers de tràmit.
  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Sabàtics.
  4. Llicències d'estudis.
  5. Altres.

 12. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.
 13. Precs i preguntes.

Palma, 11 de juny de 2009

El Secretari General,
Federico F. Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 13 de maig de 2009 i a l'acta de la sessió extraordinària del dia 5 de juny de 2009 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2009.

** Les candidatures es poden presentar de forma anticipada fins al dia 12 de juny de 2009 al correu vicerector.projeccio-cultural@uib.es .

Membres del Consell de Govern.