Consell de Govern

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Consell de Govern, que tindrà lloc el dia 16 de juny de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala de juntes de Cas Jai, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.*
2. Informació i ratificació, si escau, d'acords marc, convenis, protocols i contractes.**
3. Modificació de plantilla.
4. Aprovació, si escau, del document de plantilla del personal d'administració i serveis de la UIB per als anys 2006-2007.
5. Aprovació, si escau, del diploma universitari d'Història de les Illes Balears.
6. Curs d'Actualització Professional sobre Gestió de Prevenció de Riscs Laborals. Títol de formació bàsica de la UIB (10 crèdits).***
7. Aprovació, si escau, del calendari acadèmic d'estudis oficials de postgrau.
8. Modificació del pla d'estudis de la diplomatura de Ciències Empresarials.
9. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per a l'any acadèmic 2006-2007.
10. Elecció d'un membre de la Comissió de Bioètica.
11. Elecció d'un representant dels estudiants al Consell Social, a la Comissió Electoral i a la Comissió Acadèmica.
12. Informació del projecte UIBdigital.
13. Ajudes per estades breus de professors convidats.
14. Complements retributius del professorat.
15. Aprovació, si escau, de les normes reguladores de la jornada, els permisos i les vacances del personal d'administració i serveis funcionari de la UIB.
16. Informació del Consell de Direcció.
17. Afers de tràmit.

  1. Col·laboradors honorífics.
  2. Membres de les comissions que han de jutjar les places dels cossos docents i de professorat contractat.
  3. Llicències d'estudis.
  4. Sabàtics.
  5. Altres.

18. Precs i preguntes.

Palma, 8 de juny de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió ordinària del Consell de Govern del dia 3 de maig de 2006 s'han de presentar per escrit a la sessió del Consell de Govern del dia 16 de juny de 2006.
** La documentació corresponent a aquest punt la trobareu al fòrum del Consell de Govern: < https://swww.uib.es/forum >.
*** La documentació corresponent a aquest punt la rebreu en sobre a part.

Membres del Consell de Govern.